Centerpartiet

Dags för nationell tillväxtpakt

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 15:57 CEST

Gemensamt uttalande av de fyra borgerliga partiledarna: Sverige behöver politiker som tar ansvar för en långsiktigt bättre ekonomisk utveckling. Vi är därför beredda att föra konstruktiva samtal med regeringen om åtgärder för en högre tillväxt

Sveriges ekonomiska situation är bekymmersam. Viktiga mål klaras inte: sysselsättningsmålet uppnås inte, arbetslösheten stiger, kostnaderna för långtidssjukskrivningar och förtidspensioner fortsätter att öka, målet om halverat socialbidragsberoende är avlägset och de regionala skillnaderna i landet ökar. Allt detta har sin grund i att tillväxten är för låg.

För att vända utvecklingen krävs därför en offensiv politik för ökad tillväxt. Det finns inga genvägar. En bättre ekonomi för enskilda människor kräver förbättrade förutsättningar för företagande och arbete i hela landet.
En trygg finansiering av bra skolor och värdig vård kräver att den privata sektorn växer bättre än hittills, vilket i sin tur förutsätter att det svenska företagsklimatet förbättras. Detta gäller för stora och små företag i alla branscher, jordbruket inkluderat.

Den regeringsförklaring som den socialdemokratiska regeringen idag presenterat innehåller goda initiativ. Det är välkommet att regeringen talar om bred samverkan för att utveckla Sverige. Trots talet om företagsamhet och tillväxt är regeringsförklaringen otillräcklig.

Den saknar skarpa förslag som underlättar för företagande, och den aviserade politiken innehåller flera åtgärder som går i rakt motsatt riktning. Sverige behöver inte högre skatter och mer påtvingad reglering av människors arbetstid, utan tvärtom lägre skatter och mindre krångel.

Det är uppenbart att regeringens samarbetspartier omöjliggör en framåtsyftande tillväxtpolitik. Därför inbjuder vi nu socialdemokraterna till en nationell tillväxtpakt. Vi vill understryka att detta förutsätter att överläggningarna utmynnar i konkreta förslag om färre regler, lägre skatter och öka mångfald i offentlig sektor.

Vi fyra borgerliga partier har bland annat gemensamt lagt fram ett antal förslag för att underlätta för företagande. Det är till exempel orimligt att små, snabbväxande företag beskattas särskilt hårt. Vi vill därför på allvar reformera de så kallade 3:12-reglerna. Regeringens förslag är i detta avseende otillräckligt.

Skatten på företagande måste allmänt sett sänkas. Det handlar bland annat om att lindra eller avskaffa arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten.

Regeringens regelförenklingsarbete är otillräckligt och måste omgående ges mera konkreta mål. Ett exempel på regler som måste reformeras är miljöbalken, som orsakar mycket krångel och dryga kostnader för framför allt mindre företag.

Den tredje sjuklöneveckan innebär en ytterligare orimlig börda för svenska företag och måste tas bort. Den försvårar också i praktiken för de utsatta grupper som regeringen talar om, som ungdomar och invandrare, att komma in på arbetsmarknaden.

Stat och kommuner bör uppmuntra ökad konkurrens. Detta leder till en mer dynamisk arbetsmarknad med vidgade arbetsmöjligheter för kvinnor, både som anställda och som egna företagare.

Sverige behöver politiker som tar ansvar för en långsiktigt bättre ekonomisk utveckling. Vi är därför beredda att föra konstruktiva samtal med regeringen om dessa och andra åtgärder för en högre tillväxt.