FORCE Technology Sweden AB

Danida anlitar FORCE Technology för miljöutvärdering på Maldiverna

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:32 CEST

Danida förlitar sig på FORCE Technologys kompetens för utvärdering av luftföroreningar och störande ljud från ett kraftverk på Maldivernas huvudö Male. Syftet med utvärderingen är att beskriva konsekvenserna för miljön vid en planerad utvidgning av det nuvarande dieselkraftverket. Male har cirka100 000 invånare, och då öns totala storlek bara är ungefär 1 x 2 km, är det en mycket tät bebyggelse.

Vintermonsunen kan föra luftföroreningar från kraftverket in över staden
Dieselkraftverket ligger vid Males sydostliga kust, där vinden på årsbasis för bort rökgasen från staden under ca 85 % av tiden. Under december till mars förekommer det dock ofta sydvästliga vindar, och då kan röken från kraftverket komma att påverka bebodda områden i Male stad. Därför är det viktigt att säkerställa att de nya generatorerna inte medför oacceptabla koncentrationer av till exempel NO2, SO2 och andra partiklar i bostadsområdena. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att bullernivåerna i bostadsområdet inte förvärras på ett väsentligt sätt.

Utvärdering av buller- och luftföroreningar
FORCE Technology utvärderar luftföroreningen från kraftverket med hjälp av den amerikanska spridningsmodellen AERMOD/ISCTS3. För beskrivning av emissionsförhållandena användes emissionsfaktorer för dieselkraftverk vid de aktuella drifts- och emissionsförhållandena, med utgångspunkt i de lokala meteorologiska förhållandena och terräng- och byggnadshöjder i området. Utvärderingen omfattar både den nuvarande och den framtida situationen.

Bullret från kraftverket utvärderas i samarbete med dk-akustik ApS. Detta görs dels utifrån mätningar av ljudkällorna på kraftverket, dels utifrån beräkningar av bullernivån i omgivningarna med hjälp av den Nordiska modellen för störande ljud (Den Fællesnordiske Støjmodel).

FORCE Technologys rapport till Danida och de lokala samarbetspartnerna på Maldiverna kommer att innehålla rekommendationer för säkerställande av acceptabla luft- och bullerförhållanden i Male.

För mer information kontakta Tomas Tränkner, tel 021-490 33 45.