Myndigheten för yrkeshögskolan

Dansutbildning kan bli av med statsbidrag

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 08:02 CEST

Myndigheten för yrkeshögskolan konstaterar att Performing Arts School vid Dansforum i Göteborg fortfarande inte lever upp till de krav författningarna ställer. Om inte utbildningsanordnaren omgående genomför förändringar kan det innebära att utbildningen förlorar sitt statbidrag.

Myndighetens för yrkeshögskolans bedömning är att utbildningsanordnaren Dans i Göteborg AB vid Dansforum fortsatt brister i sitt värdegrundsarbete och elevinflytande.

– Tyvärr har ledningen inte visat att man tagit vår kritik på tillräckligt stort allvar. Utbildningen lever idag varken upp till grundläggande demokratiska värderingar eller att man främjar aktning för varje människas egenvärde och aktivt motverkar alla former av kränkande behandling, säger utredare Dan Andersson, vid Myndigheten för yrkeshögskolan.

I uppföljningssamtal som myndigheten har fört med eleverna upplever en del av dem att skolledningen inte har förändrats. Många blir fortsatt bemötta på ett mycket bristfälligt sätt och så sent som i maj har elever berättat att de både känt sig utpekade och hotade i sina kontakter med skolledningen. Elevrepresentanterna beskriver att många elever därför undviker att träffa delar av skolledningen.

Huvudmannen ser dock inte de brister om bemötande som lyfts i myndighetens tidigare beslut som tillräckligt konkreta för att vidta mer omfattande åtgärder.

– Det är både anmärkningsvärt och beklagligt att skolledningen avfärdar vår kritik om bristande bemötande av eleverna och att eleverna beskrivs på ett delvis förminskande sätt. Vi är mycket bekymrade över att de brister vi tidigare kritiserat kvarstår, säger utredare Dan Andersson.

Senast den sista juli 2014 måste utbildningsanordnaren redogöra för hur man har åtgärdat eller avser att åtgärda bristerna. Om bristerna kvarstår kan myndigheten komma att besluta om att utbildningens statliga stöd ska upphöra.

För mer information kontakta pressansvarig Kristina Granqvist, 070 953 33 73, kristina.granqvist@myh.se

Bakgrund
Efter klagomål från elever på Performing Arts School genomförde myndigheten tidigare i år en tillsyn av utbildningen. En rad brister framkom och myndigheten riktade i mars allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren. 

Huvudmannen kom i april in med en redogörelse för hur man avsåg att åtgärda bristerna. Efter det har myndigheten återigen inhämtat uppgifter från huvudmannen och haft ett uppföljningsmöte med eleverna. Vidare har skolledningen lämnat synpunkter på myndighetens underlag som kompletterat beslutsunderlaget.

Den kompletterade utbildningen Performing Arts School är en tre år lång artistutbildning, där man utbildas i dans, sång och teater. Det är en kompletterande utbildning med tillsyn, studiestöd och statsbidrag från staten. Eleverna betalar 47 250 kronor per år; 141 750 kronor för hela utbildningen. Staten betalar genom myndigheten ut 82 100 kronor per elev och år, vilket blir 6,4 miljoner kronor för 2014. Skolan har rätt att ta in 78 elever.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, utgår från arbetslivets behov av kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information på www.yrkeshogskolan.se

Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.

Utöver detta ansvarar myndigheten för frågor som rör för två utbildningsformer som ligger utanför yrkeshögskolan - kompletterande utbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

Mer information hittar du på www.myh.se.