Daydream Software Aktiebolag

Daydream genomför företrädesemission

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 10:07 CEST

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

Styrelsen för Daydream Software AB har den 24 oktober 2004 beslutat att, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämman den 24 november 2004, genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare. Emissionen beräknas tillföra bolaget cirka 17,2 miljoner kronor.

Ett konsortium bestående av såväl befintliga som nya aktieägare har säkerställt 100 procent av emissionen genom lämnande av teckningsförbindelser och / eller garantier att teckna aktier i företrädesemissionen.


Kapitalanskaffningen genomförs för att säkerställa fortsatt utveckling av Daydream och för att skapa en bättre position vid förhandlingar om framtida förvärv.


Bakgrund och motiv
Daydream ser en stark tillväxt för spel för mobiltelefoner under de närmaste åren och har fokuserat sin verksamhetsinriktning mot att vara en utvecklare och förläggare av mobila spel. Daydream bedömer att bolaget har goda möjligheter att spela en central roll i en pågående konsolidering av underhållningstjänster för mobiltelefoner och spelbranschen. Under 2004 har Daydream förvärvat två rörelsedrivna bolag, mobilspelsutvecklaren Carbello AB i januari samt mobilspelsutvecklaren It´s Alive Mobile Games AB i juli. Daydream avser genomföra nyemissionen för att kunna fortsätta finansiera en expansions- och förvärvsstrategi. Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas till förvärv av kompletterande verksamheter, rörelsekapital för att täcka marknadsförings- samt försäljningskostnader i samband med lansering av nya spel samt kvitta en skuld till huvudägaren Ledstiernan AB om 1,4 miljoner kronor. Skulden till Ledstiernan och det högre än förväntade behovet av tillskott på rörelsekapital beror på att köparen till spelet Kore Gang inte kunnat fullgöra sina betalningsskyldigheter i enlighet med existerande kontrakt. Detta har medfört att kassaflödet i Daydream under Q3 varit ca 3 MSEK sämre än det skulle varit om betalningar i enlighet med kontraktet hade följts.

Kore Gang
Avtalet med Playlogic om försäljning av spelet Kore Gang har brutits genom att Playlogic inte fullgjort sina betalningsskyldigheter. Daydream och Playlogic är nu i förhandling avseende hur situationen ska lösas. Framtida intäkter från Playlogic måste därför bedömas som osäkra.

Emissionen
Styrelsen har den 24 oktober 2004 beslutat att, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma den 24 november 2004, genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare om högst 7 657 500 B-aktier, envar på nominellt 2 kronor. Varje innehavd A- eller B-aktie berättigar till teckning av en ny B-aktie till kursen 2,25 kronor per aktie.

Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer Daydream att tillföras cirka 17,2 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Om emissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 15 315 000 kronor.

Ett konsortium bestående av såväl befintliga som nya aktieägare har säkerställt 100 procent av emissionen genom lämnande av teckningsförbindelser och garantier att teckna aktier i företrädesemissionen.

Villkor i sammandrag
Nedan följer i sammandrag villkor och tidsplan för emissionen.

Varje A- eller B-aktie berättigar till teckning av en ny B-aktie

Teckningskursen är 2,25 kronor per aktie

Sista dag för handel i Daydream-aktien inklusive teckningsrätt är 25 november 2004

Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är 30 november 2004

Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 3 – 14 december 2000

Teckningstid är 3 – 17 december 2004

Prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till Daydreams direktregistrerade aktieägare med början omkring den 1 december 2004

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om nyemission är taget under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma den 24 november 2004. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att annonseras tisdag den 26 oktober 2004 genom ett pressmeddelande samt på bolagets hemsida, www.daydream.se

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Daydream.

Stockholm den 25 oktober 2004

Styrelsen
Daydream Software AB
För ytterligare information, kontakta

Peter Levin, Styrelseordförande, 0730-416393, peter.levin@panvision.com
Håkan Persson, Tillf. VD, 0708-368130, hakan.persson@daydream.se

Om Daydream
Daydream är ett produktionsbolag och förläggare inom interaktiv underhållning för mobil- och online-spel. Bolagets målsättning är att vara en ledande producent och förläggare av mobila nätverkskopplade spel. Daydream utvecklar och säljer spelkoncept huvudsakligen till stora internationella förläggare, terminaltillverkare och distributionskanaler. Spelen utvecklas i egen regi alternativt tillsammans med underleverantörer där Daydream agerar projektledare.

Daydreamkoncernen bildades 1996 och har idag 19 anställda med huvudkontor i Stockholm. Bolagets B-aktie är sedan november 2000 noterad på Stockholmsbörsens O-lista.