Justitiedepartementet

De äldre samlingslokalerna måste förändras och anpassas till ungdomars kulturformer!

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 14:46 CET

Utredningen om allmänna samlingslokaler har idag överlämnat sitt betänkande Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur, utveckling (SOU 2003:118) till Statsrådet Mona Sahlin Utredaren föreslår att ett särskilt projektbidrag inrättas på 10 miljoner kronor till verksamhetsutveckling i allmänna samlingslokaler. Bidraget skall bland annat användas för att samlingslokalerna skall kunna anpassas till ungdomars kulturformer.

- Det finns all anledning att se över hur man kan göra samlingslokalerna mer tillgängliga för ungdomsföreningar och olika ungdomsgrupper. Idag utgår mycket från traditionella föreningsaktiviteter som inte engagerar på samma sätt som tidigare, säger utredaren Kjell Nordström.

Utredaren föreslår också att det statliga investeringstödet på 25 miljoner ökas till 50 miljoner när de ekonomiska förutsättningarna tillåter detta. Utredningen har funnit att på landsbygden har antalet bygdegårdar ökat med 350 mellan åren 1992 och 2002. Däremot har det knappast tillkommit några nya samlingslokaler i städerna. Tvärtom har flera Folkets Hus gått i konkurs.

- Den demokratiska infrastrukturen måste stärkas i de mångkulturella förorterna, anser Kjell Nordström. Här kan de lokala utvecklingsgrupperna på landsbygden vara en förebild även för förorterna i de större städerna.

- Det behövs en ”lokalrörelse” för den mångkulturella förorten anser han. Utredaren föreslår därför att kommunerna, tillsammans med föreningslivet, inventerar både befintliga och tänkbara mötesplatser för att finna nya rum för nya aktiviteter.

För att underlätta tillkomsten av nya samlingslokaler föreslår utredaren att kravet på upplåtelsetid i nyttjanderrättsavtal skall sänkas från 25 år till minst 5 år. Utredningen har också funnit att tillgängligheten till de allmänna samlingslokalerna för personer med funktionshinder har blivit bättre under det senaste årtiondet. Utredaren räknar med att samtliga samlingslokaler bör kunna vara handikappanpassade senast år 2010. Utredaren förslår att bidraget till handikappanpassning skall höjas från dagens 165 000 kronor till 200 000 kronor.

Utredaren förslår också att det särskilda bidrag som går till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus & Parker samt Våra Gårdar ökas med 1,5 miljoner kronor till 5,5 miljoner. Bidraget skall användas för information, rådgivning och utvecklingsarbete.

Särskild utredare
Riksdagsman
Kjell Nordström
070-5304296

Huvudsekreterare
Kansliråd
Berndt Lindholm
08-405 42 07