Västra Götalandsregionen

De flesta av målen för 2008 uppnådda

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 14:18 CEST

2008 var ett bra år för Västra Götalandsregionen. Av årsredovisningen för 2008 framgår det att de flesta av de mål som regionfullmäktige beslutatom har uppnåtts. Regionstyrelsen föreslår i ett beslut vid tisdagens möte i Vänersborg att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2008.

Fortsatt satsning på regionutveckling

Västra Götalandsregionen harunder året antagit en maritim strategi. Inom regionutvecklingsarbetet har man även arbetat med att stimulera entreprenörskap, innovationer och nyföretagande. Några av insatserna under året har varit att Västra Götalandsregionen

  • Beviljat 26 miljoner i såddfinansiering till idéer som kan vara grunden för nytt företagande.
  • Satsat 20 miljoner till drift och utveckling av de 8 företagsinkubatorer som idag innehåller 136 företag.
  • Delat ut 4 miljoner kronor till elva projekt som nått 1700 kvinnor för att stimulera kvinnors företagande.
  • Utbildat 300 grundskolelärare, rektorer och studievägledare i Västra Götaland för att främja entreprenörskap och företagande bland unga.

2008 fortsatte den särskilda satsningen på forskning och utveckling. Under 2008 prioriterades framförallt forskningsinsatser inom fordon och transportsystem, biomedicin och hälsa, miljö och energi samt den maritima sektorn. Arbetet har bland annat resulterat i ett medicintekniskt centrum, Medtech West, och en fortsatt utveckling av Waste Refinery, ett kompetenscentrum för resursoptimering av organiskt avfall.

Minskad sjukfrånvaro

Förra året minskade sjukfrånvaron generellt bland de anställda inom Västra Götalandsregionen och mest bland kvinnorna. Västra Götalandsregionen gjorde 2008 en särskild översyn av de långtidssjukskrivna och tog fram en rehabiliteringsprocess. Tidiga åtgärder och ett nära samarbete med företagshälsovården har varit positiva åtgärder som minskat sjukfrånvaron.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar. Kvinnodominerade yrkesgrupper i hälso- och sjukvården med medellång högskoleutbildning har fått mer än övriga yrkesgrupper.

Andelen deltidsanställda med tillsvidareanställning har minskat. Det är bland annat ett resultat av att Västra Götalandsregionen alltid ska pröva om man kan ge en ofrivilligt deltidsanställd möjlighet att arbeta mer innan man anställer annan personal. Även antalet visstids- och timanställda har minskat. Däremot har de stora bristerna på specialister inom flera läkarspecialiteter inneburit att kostnaderna för bemanningsföretagen ökat.

Fokus på miljöarbete

Arbetet med miljöfrågorna har fortsatt under 2008. Mycket av miljöarbetet har varit fokuserat påattminska beroendet av fossila bränslen vilket var ett att fullmäktiges målför året.

Västra Götalandsregionen utsågs under året till Utmärkt Grön Upphandlare 2008.

Tillsammans med kommunerna har Västra Götalandsregionen pekat ut och prioriterat gods- och persontransporter som bidrar till ett mer hållbart transportsystem.

Flera satsningar har genomförts för att öka användningen av vindkraften i Västra Götaland både i Västra Götalandsregionens egen regi och för att stimulera och påskynda utbyggnaden av vindkraften i länet.

Västra Götalandsregionen har under 2008 arbetat med att öka kunskapen om småskalig biogasproduktion inom jordbruket med hjälp av ett kunskapscentrum för klimatsmart energi på Naturbruksgynmasiet Sötåsen i Töreboda.

Läs mer om ekonomiska resultat, investeringar och ökad tillgänglighet i pressmeddelandet om årsredovisningen 2008 från regionstyrelsens sammanträde den 24 mars

Beslut i korthet från regionstyrelsens sammanträde den 7 april.


Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-49 17 24.
Niclas Samsioe, presstjänsten, 0706-98 06 35 Skapat av: Niclas Samsioe Epost: niclas.samsioe@vgregion.se