Länsstyrelsen i Uppsala län

De översiktliga undersökningar som gjorts av förorenade områden vid fyra uppländska järnbruk är nu klara

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2009 16:46 CEST

Länsstyrelsen har undersökt om det finns föroreningar i mark, bottensediment, grödor eller i grundvattnet vid fyra olika bruk i Uppland. De undersökta bruken är Lövsta, Strömsbergs, Vällnora och Västlands bruk.

Föroreningar i mark
Resultaten visar att det i vissa delar av bruksområdena finns föroreningar i jorden. Vid Lövsta bruk är halterna något lägre än vid de andra bruken. Framförallt är det arsenik som förekommer punktvis i marken i mycket höga halter men det finns även PAH (polyaromatiska kolväten). På vissa ställen med hög arsenikhalt finns risk för att bli illamående om man skulle råka få i sig jorden. De högsta halterna av både arsenik och PAH har påträffats vid masugn, smedja och kolhus, där dåvarande järnmalmsframställningen skedde.

Länsstyrelsen har tagit prover i marken, i grundvattnet och i bottensedimenten i intilliggande vatten. Eftersom många odlar grönsaker och bär i områdena runt omkring har Länsstyrelsen erbjudit sig att ta prov på grödorna, för att se om de innehåller några föroreningar. Länsstyrelsen har tagit prover på rotsaker vid tre av bruken och på grönsaker och bär vid ett av bruken.

Föroreningar i grönsaker
Grönsakerna har haft halter i samma nivå som ett s.k. opåverkat referensområde. Då bedöms det inte finnas några risker med att äta potatis och andra grönsaker. Vill man vara extra försiktig bör rotsaker skalas innan matlagning. I grönsaker som odlats vid Västlands bruk var värdena något högre än vid de andra bruken.

Föroreningar i bottensediment
Även i sedimenten i närbelägna vatten finns förhöjda halter av föroreningar. Det bedöms dock inte innebära några risker vid bad.

Föroreningar i grundvatten
Arsenik förekommer i låga halter i grundvattnet. På vissa ställen har dock halten överskridit dricksvattennormen, men det vattnet används inte idag som dricksvatten. Vid ett bruk ligger dock halten strax under dricksvattennormen.

- Här kommer vi fortsättningsvis ta prov på dricksvattnet varannan månad för att i ett första skede ha kontroll över halterna, säger Kristina Jansson.

Fortsatta undersökningar
Länsstyrelsen anser att det är prioriterat med fortsatta undersökningar vid alla fyra bruken för att kunna göra en säkrare bedömning av föroreningssituationen, vilka riskerna är samt en bedömning av om delar av området behöver åtgärdas.

Bakgrund

Syftet med undersökningarna var att ta reda på om det förekommer föroreningar till följd av den tidigare bedrivna verksamheten vid bruken och riskerna med dessa. Dessutom skulle det göras en bedömning om det finns behov av ytterligare undersökningar och utredningar inför en eventuell sanering.

Länsstyrelsen har tidigare informerat fastighetsägarna om planerna med undersökningen och det fanns möjlighet att ta prov på vatten i enskilda brunnar, grönsaker som odlats i jord med mycket slagg och rester från bruket.

För mer information kontakta:

Kristina Jansson Ida Lindén

Miljöskyddshandläggare Miljöskyddshandläggare

Tel. 018-195013 Tel. 018-195261

E-post: kristina.jansson@lansstyrelsen.se ida.linden@lansstyrelsen.se