Statistiska centralbyrån, SCB

De små och medelstora företagens ekonomi 2008: Mikroföretag mest lönsamma

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 09:43 CEST

Analyser av datamaterialet i undersökningen Företagens ekonomi visar att de minsta företagen var mest lönsamma 2008, mätt som rörelseresultatet efter avskrivningar som andel av nettoomsättningen. Sett till hela näringslivet hade mikroföretagen en vinstmarginal på 5,9 procent, vilket ska jämföras med små- och medelstora företag som hade 4,8 respektive 4,5 procent. De största företagens vinstmarginal var 5,6 procent.

Det fanns 602 160 företag som var verksamma både år 2004 och 2008. Av dessa företag hade 3,2 procent vuxit och hamnat i en större storleksklass 2008 jämfört med 2004.  Andelen som istället hamnat i en mindre storleksklass var 1,4 procent.

Mikroföretagen bidrog mest till sysselsättningsökningen mellan 2004 och 2008. Av den totala ökningen om knappt 290 000 anställda, stod mikroföretagen för 27 procent, små- och medelstora företag bidrog med 15 respektive 13 procent, medan de företag som var stora 2004 stod för 21 procent. Nettot för nytillkomna och försvunna företag motsvarade resterande 23 procent av ökningen.

Storlek har betydelse för förädlingsvärdet per sysselsatt

När det gäller övriga ekonomiska nyckeltal var det däremot de största företagen som var viktigast. De stod för 49 procent av omsättningsökningen och 34 procent av ökningen i förädlingsvärde. Vidare visar analysen att förädlingsvärdet per sysselsatt ökar med företagsstorlek. Bland de största företagen var förädlingsvärdet 635 000 kr per sysselsatt, i medelstora företag 548 000 kr, samt i mikroföretagen 470 000 kr. Denna tendens gäller även på EU-nivå.

Definitioner och förklaringar

För att klassas som mikroföretag räknas alla företag som sysselsätter färre än 10 personer. Företag som räknas in i gruppen småföretag sysselsätter 10‑49 personer. Till gruppen medelstora företag hör alla bolag som sysselsätter fler än 49 men färre än 250 personer. Den resterande gruppen är stora företag. Indelningen av företagen är baserad på information om sysselsättningen på koncernnivå.

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet ingår dock inte i Företagens ekonomi. Motsvarar SNI 2007 01-96 exklusive 64-66 och 84.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ettStatistiskt meddelande.

Mer om statistiken

 

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Näringslivets struktur
701 89 Örebro

 

Förfrågningar

Andreas Poldahl (analysfrågor)
Tfn 019-17 63 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Staffan Wikstedt (frågor FEK)
Tfn 019-17 6 53
E-post fornamn.efternamn@scb.se