Centerpartiet i Göteborg

DEBATT. Anders Flanking och Carlos Andersson (C): "Göteborgs stad måste bygga miljövänligt"

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 10:00 CET

Människans miljöpåverkan och den globala befolkningsutvecklingen kräver att vi omgående ställer om till ett kretsloppsanpassat samhällsbyggande. Jordens ändliga resurser räcker inte länge till, om vi fortsätter konsumera och förbruka i den takt vi gör i västvärlden.

De råvaror vi behöver för att bygga vårt samhälle måste komma från naturliga källor och vara återbrukningsbara under en mycket lång tid.

Utgångspunkten för oss är att all nyproduktion av hus och bostäder inom Göteborgs stad ska byggas med teknik och material som fungerar under en mycket lång tid och som inte påverkar miljön och de boende negativt. I ett första skede vill vi att Göteborgs stads kommunala bolag ställer om till kretsloppsanpassat byggande senast 2016. I ett andra skede vill vi att byggnadsnämnden inte ska godkänna uppförandet av byggnader i Göteborg som inte ingår i denna kategori efter 2018. Alla entreprenörer som vill bygga i Göteborg måste då bygga enligt de miljövänliga normer som vi föreslår.

Detta kommer att leda till att Göteborg blir den första stad i världen som inrättar en policy för strikt miljövänligt byggande inom hela stadsgränsen. Vi skapar nya arbetstillfällen i Göteborg och blir ett kunskapsnav inom Sverige, men även internationell, för miljövänligt byggande. Allting finns redan på plats; arkitektutbildning på Chalmers, design- och miljöutbildning på Göteborgs universitet och spännande företag med duktiga medarbetare som vill bryta ny mark. 

Framtidens miljövänliga byggande kombinerar god design med System Design

System Design innebär ett helhetstänkande där alla ingående material, tekniska lösningar och system samverkar och tillsammans bidrar till ett optimalt inomhusklimat, minimal påverkan på miljön och låga drift- och årskostnader. Ett kretsloppsanpassat hus skall bevara den biologiska mångfalden och ha slutna och mätbara flöden. Huset ska vara uppbyggt av sunda, emissionsfria och förnyelsebara lokala material och ytskikt samt ha ett lågt energibehov av förnyelsebara energikällor. Husets avloppsvattnet ska renas lokalt och dagvattnet ska även tas om hand lokalt. Detaljplaner skall upprättas så att kretsloppsanpassade byggnader kan uppföras utan anslutning till fjärrvärme och kommunalt spillvattenavlopp.

Detta förutsätter att vi snabbt ställer om de traditionella byggmetoder som har varit förhärskande under de senaste åren. Vi behöver genomföra stora utbildningsinsatser i kretsloppsanpassat byggande av samtliga i byggprocessen, dvs politiker, tjänstemän, beställare, brukare, fastighetsförvaltare, arkitekter, konsulter, entreprenörer, underentreprenörer, byggnadsarbetare, materialleverantörer m fl. Vi behöver alla en gemensam värdegrund.

Detaljplaner skall upprättas så att kretsloppsanpassade byggnader kan uppföras utan anslutning till fjärrvärme och kommunalt spillvattenavlopp.

Detta är det enda sätt vi kan bygga på i framtiden för att inte tära på jordens ändliga resurser. Centerpartiet i Göteborg lägger detta förslag till kommunfullmäktige denna vecka och vi hoppas på ett brett uppslutande bland partierna i Göteborg.


Carlos Andersson
Centerpartiets representant i Egnahemsbolagets styrelse
Göteborg

Anders Flanking
Kommunfullmäktigeledamot för Centerpartiet
Göteborg

Karin Nyquist, Arkitekt SAR/MSA
Opolitisk rådgivare
Göteborg

www.ecocycledesign.com

Centerpartiet i Göteborg kopplar ihop miljöpolitik med företagspolitik. Vi tror att teknikutveckling, forskning och innovation kommer att lösa många av de utmaningar vi står inför.