Riksdagen

Debatt om skärpt CFC-beskattning onsdag

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 16:14 CET

En majoritet i skatteutskottet är positivt till regeringens förslag om ändrade regler för CFC-beskattning (Controlled foreign company) men vill göra ett tillkännagivande när det gäller den så kallade filialregeln. I morgon onsdag ska ärendet upp för debatt och beslut i riksdagen.

De nya CFC-reglerna innebär att svenska delägare i utländska bolag ska, i vissa fall, beskattas löpande för det utländska bolagets inkomster. Reglerna utgör ett komplement till det beslut som riksdagen tog i våras om gynnsammare beskattning vid försäljning av dotterbolag. Syftet är att motverka omfattande skatteplanering genom det nämnda beslutet. Regeländringen föreslås träda i kraft vid årskiftet.

Reglerna ska gälla företag eller privatpersoner i Sverige som äger eller kontrollerar minst 25 procent av ett utländskt bolags kapital eller röstandelar. En förutsättning är att det utländska bolaget ska vara lågbeskattat, dvs. betala minst 15,4 procent i bolagsskatt. Undantag från CFC-beskattning görs bl.a. för dotterbolag som har sin hemvist i länder som framgår av en särskild bilaga till lagförslaget.

Filialregeln
Filialregeln innebär att om ett utländskt bolag har en filial vars inkomster inte beskattas i det land där bolaget hör hemma ska filialen anses vara en självständig utländsk juridisk person. För en sådan filial ska då en prövning ske om dess intäkter är lågbeskattade eller inte. Utskottet skriver i sitt betänkande att förslaget kan ge upphov till praktiska problem och föreslår därför ett tillkännagivande om att regeringen bör pröva om regeln utformats på rätt sätt.

Coordination centres i Belgien
De borgerliga partierna har föreslagit avslag på propositionen respektive grundläggande förändringar i regeringens förslag. I ett särskilt yttrande ifrågasätter de om de nya CFC-reglerna är förenliga med EG-fördraget. Partierna aviserar att om det blir avslag på deras förslag så kan de komma att stödja en reservation från Vänsterpartiet och Miljöpartiet om inkomster från så kallade coordination centres i Belgien, vid onsdagens omröstning i kammaren.

Genom ett coordination centre kan en koncern sänka sin skatt. Regeringen föreslår övergångsregler som innebär ett undantag från CFC-beskattning för äldre tillstånd att bedriva sådan verksamhet. Ett av villkoren är dock att nettoinkomsten från verksamheten huvudsakligen kommer från transaktioner med belgiska företag och att det bara avser vissa kvalificerade innehav. Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att nettoinkomsten från verksamheten till två tredjedelar ska komma från transaktioner med belgiska företag.

Debatt och beslut: Onsdagen den 3 december

Förarbeten: skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU6 och regeringens proposition 2003/04:10

För mer information: Kontakta Jan-Eric Gutsjö, föredragande i skatteutskottet, på telefonnummer 08-786 42 92

Ingeborg Granlund
Press- och informationskansliet, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000