Region Gävleborg

Debatt: Vägval för 83:an - vi sätter säkerheten främst

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 16:00 CEST

Ombyggnationen av riksväg 83 på sträckan Tönnebro-Ljusdal och har som syfte att höja trafiksäkerheten. Idag finns 66 miljoner kronor anslagna i Länsplanen för år 2011-2017 och sträckor med hög daglig arbetspendling är prioriterade.  Trafikverket har nu genomfört en förstudie angående väg 83 som varit föremål för samråd. Men, förutsättningarna för detta har under tiden förändrats.

Trafikverket har fastställt att 90 km/tim ska fasas ut i Sverige. Alla ny- och ombyggnationer ska i framtiden uppfylla uppställda kriterier för antingen 60, 80, 100 eller 120 km/tim. Det innebär helt andra ekonomiska förutsättningar då det dessutom nu krävs särskilda kriterier för att ex en 100 km/tim väg måste vara en s.k. 2+1 med mitträcke. Kostnaden stiger då radikalt till ca 10 miljoner kronor - per kilometer! För de berörda vägsträckorna innebär det en kostnad i storleksordningen 2 miljarder kr för 225 km väg. De resurserna finns inte idag. Dessutom torde en 2+1 väg, i alla fall delvis, gå tvärs igenom områden med bostadsbebyggelse och aktiva jordbruk vilket förmodligen medför svårhanterliga processer.

Att i detta läge förorda alternativet 80 km/tim väljer vi nu att se som en dubbel investering. Vägarna blir säkrare både till kvalitet men även i termer att rädda liv i form av sänkt hastighet till 80 km/tim. Tiden en sänkning medför jämnas ut genom den upprustning som nu ligger i förslaget då sk flaskhalsar efter 83-an byggs bort. Det kompenserar de 50 sekunder som annars skulle bli den sammanlagda tidsökningen per mil.

Sträckan Tönnebro-Ljusdal har bedömts i sin helhet. De angelägnaste sträckorna ur trafiksäkerhetssynpunkt har valts ut och studerats. Inom Länsplanens nuvarande kostnadsram kan därför följande åstadkommas:

* Ombyggnationer Bollnäs-Arbrå-Vallsta som omfattar b.la utjämningar av nivåskillnader, rätning av kurvor, säkrare korsningar, sanering av antalet anslutningar, separat cykelbana, mm.

* Insatser i Järvsö, innebärande ombyggnad av vägkorsning med väg 696.

* Norra in/utfarten till Orbaden, vänstersvängfält mm

* Norra in/utfarten Simeå, sikthöjande åtgärder

* Vägkorsning i Skästra, val av åtgärder måste studeras vidare

* In/utfarten till Häggesta (södra Bollnäs), vänstersvängfält, sikthöjande åtgärder, mm

Skulle vi, trots vetskapen om de ökade kostnaderna, ändå höja ambitionsnivån till 100 km/tim med de medel som idag står till buds räcker de anslagna 66 miljoner kr till ombyggnationer av 6-7 km vägsträcka. Detta skulle i sin tur medföra att trafiksäkerhetsproblemen bara delvis kommer att kunna åtgärdas mellan Bollnäs och Arbrå, men samtidigt blir övriga delar av sträckan Tönnebro-Ljusdal helt utan åtgärder.

Sven-Åke Thoresen, Regionstyrelsens ordförande