Winnet Västernorrland

Debattartikel: Föråldrade system missgynnar kvinnor och mäns företagande

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2011 15:09 CET

Regelverken för företagsstöd till innovationer, investeringar och kompetensutveckling är inte anpassade efter dagens företagande. De kom till i en tid när samhället såg annorlunda ut
och företag i stor utsträckning var kopplade till industrin och drevs av män.

Winnet Västernorrland verkar för jämställd tillväxt i länet. Som ett led i detta har vi undersökt och analyserat samhällets stöd till företagen. Vi kan konstatera att män får en högre andel offentliga stöd till sina företag. Orsakerna är flera och vissa regler missgynnar både män
och kvinnors företagande.

Attityder

Idag utgör kvinnorna nästan 30 % av företagarna i Västernorrland, men kopplingen företagare – man kvarstår hos många. En sådan koppling bidrar till föreställningar om att kvinnor inte kan driva företag lika bra som män, vilket i sin tur kan påverka antalet kvinnor som både söker och får stöd. Detta kan vara en del av förklaringen till varför färre företag drivs av kvinnor.

Det är viktigt att jobba med attityder redan innan ett företag blir etablerat, då forskning visar att kvinnor möter mest motstånd före och under start. Många upplever att de blir
annorlunda behandlade, exempelvis av banker eller företagsstödjare. Det beror
ofta på att de befinner sig inom nya branscher med oprövade affärsidéer. Detta
kan även hända män inom kvinnodominerade branscher. Bransch är alltså många
gånger viktigare än kön.

Regelverk

Företagandet förändras, från att ha varit traditionellt manligt (jordbruk, industri, teknik) till att öka inom traditionellt kvinnliga områden (vård, omsorg, tjänster).  Regelverk och blanketter kom till när företagandet dominerades av manliga områden och fast kvinnor idag står för nästan 30 % av företagandet hänger förordningarna inte med. Företagandet är precis som arbetsmarknaden i övrigt könssegregerad.

Idag finns många företagande kvinnor inom tjänstesektorn, vilket är branscher som inte förknippades med företagande vid den tid då regelverken kom till. Regelverken behöver alltså
förändras då de inte är tillräckligt anpassade till kvinnodominerade branscher och påverkar därmed antalet kvinnor som kan få stöd. Självklart påverkas också män verksamma i tjänstesektorn negativt av detta.

Utveckling

Sverige är ett tjänstesamhälle
där antalet företag som säljer tjänster kommer att fortsätta öka. Redan idag finns 60 % av företagen inom tjänstesektorn. Men strukturerna är fortfarande industribaserade.

Politiker och tjänstemän i länets kommuner och länsstyrelsen i Västernorrland bär ett stort ansvar för att påverka, förändra och förbättra systemen.

Innan regelverken hinner ändras finns det andra möjligheter till förbättringar. Många gånger kan det vara en traditionell tolkning av regelverken som skapar en begränsande struktur för företag inom exempelvis tjänstesektorn, snarare än regelverket i sig.

Vi bär alla på förväntningar och föreställningar kopplade till kön, och för att kunna förändra dessa behöver vi bli medvetna om detta. Ökad genusmedvetenhet hos företagsstödjare kan leda till att de bemöter både kvinnor och män som driver företag med ett mer effektivt
och utvecklande förhållningssätt.

 

Annika Fälldin, ordförande Winnet Västernorrland, Lena Schmidt, Winnet Sundsvall, Elisabeth Grundström, Q-nätverket Sollefteå, och Claudia Häggström, Nätverket KlöverDam i Örnsköldsvik

Winnet Västernorrland

Resurscentrum för jämställd tillväxt