Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikel: Nu behövs krafttag för ökad tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 09:59 CET

Tio år efter att riksdagen klubbade en handlingsplan för handikappolitiken är situationen för de funktionshindrade fortfarande nedslående. Därför tar regeringen nu flera initiativ för att förbättra tillgängligheten, skriver Maria Larsson, (KD), Anders Knape, SKL, och Carl Älfvåg, Handisam.

Tänk dig följande: Ett samhälle där en femtedel av befolkningen möter betydande hinder i vardagen på grund av att miljön är otillgänglig. Där många inte kan ta del av information eller kommunicera med andra. Där personer utestängs från studier, restauranger, fritidsliv och kulturella evenemang. Där människor inte kan göra sin röst hörd i de demokratiska valen eftersom vallokaler är otillgängliga.

Låter det dystert? Dessvärre är det Sverige år 2010. För tio år sedan klubbade riksdagen en tioårig handlingsplan för handikappolitiken där ett av målen är ett tillgängligare samhälle. Men bristerna är fortfarande omfattande, även om tillgänglighetsarbetet på sina håll kommit långt.

En undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomförde 2008 visade att nio av tio kommuner hade åtgärdat mindre än hälften av uppenbara hinder. Och många myndigheter har kommit på efterkälken i tillgänglighetsarbetet, visar statistik från Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning.

När människor hindras från att göra egna val och leva självständiga liv skapas ohälsa. En rapport från Statens folkhälsoinstitut visar att det är tio gånger så vanligt att personer med funktionsnedsättning upplever sig ha en dålig hälsa jämfört med den övriga befolkningen. En stor del av denna ohälsa uppstår på grund av hinder i omgivningen som begränsar aktivitet och delaktighet. Folkhälsoinstitutet konstaterar att den dåliga hälsan för personer med funktionsnedsättning kan minska med en tredjedel om dessa hinder avlägsnas.

Flera initiativ

Regeringen har därför gett Handisam i uppdrag att sprida resultaten från rapporten och att ta initiativ till och stödja lokala nätverk för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland personer med funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om att skapa möten mellan olika yrkesgrupper och visa på vins-terna med att samarbeta.

Det finns alltså en mängd skäl till varför tillgänglighetsarbetet måste öka. Därför har regeringen tagit en rad initiativ och ska lämna en skrivelse till riksdagen som kommer att innehålla en sammanfattande bedömning av resultatet av den nationella handlingsplanen, nya inriktningsmål och förslag på en reviderad strategi. Regeringen kan redan nu konstatera att det behövs tydligare prioriteringar, uppföljningsbara mål och bättre möjligheter att följa utvecklingen. I linje med detta har Handisam på regeringens uppdrag lagt ut öppna jämförelser på sin webbplats över myndigheternas tillgänglighetsarbete.

Dessutom har Handisam och Sveriges Kommuner och Landsting inlett ett samarbete för att kunna jämföra den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i kommuner och landsting. Försöket har genomförts i begränsad skala men modellen erbjuds nu till fler kommuner.

En tredjedel av landets kommuner har i dag guider på internet som beskriver hur tillgängliga olika platser och lokaler är. Guidernas innehåll och struktur skiljer sig mycket åt. Under 2010 ska Handisam sammanställa råd kring hur information om tillgänglighet kan presenteras lokalt. Dessutom ingår att presentera råd kring hur ett lokalt inventeringsarbete kring tillgänglighet kan genomföras.

Ska få fart på arbetet

I september startade en landsomfattande turné med 17 seminarier och bakom arran-gemanget står Boverket och SKL i samråd med länsstyrelserna och Handisam. Syftet är att sätta fart på tillgänglighetsarbetet i landets kommuner.

Inte minst kommer det att krävas insatser från kommunerna när det gäller att genomföra och omsätta FN:s nya konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter. Regeringen har därför gett Handisam i uppdrag att informera kommunerna om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och stödja kommunerna i att förverkliga konventionen.

Regeringen utreder också frågan om det ska anses vara grund för diskriminering när man struntar i att åtgärda bristande tillgänglighet. Något som då skulle föras in i den samlade diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2009. Regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag under första hälften av 2010.

Låt detta bli ett år då Sverige tar ett avgörande kliv framåt. För detta krävs krafttag, vilja och inte minst ett nytt synsätt från myndigheter, kommuner och landsting, företag och organisationer. När samhället utformas ska generella lösningar som fungerar för alla vara det första alternativet. Tillgänglighet får aldrig betraktas som ett särintresse utan ska ses som ett allmänintresse.

Maria Larsson, (KD) äldre- och folkhälsominister

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Carl Älfvåg, generaldirektör för Myndigheten för handikapppolitisk samordning, Handisam

Artikeln har publicerats i Göteborgs-Posten, 2010-01-21