Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikel "Öppna jämförelser ger bättre vård"

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 11:23 CEST

Möjligheten att ta del av och jämföra resultat inom vård, omsorg och sociala tjänster höjer kvaliteten och ger bättre förutsättningar för medborgarnas fria val. Därför behövs en nationell strategi för öppna jämförelser inom vård och socialtjänst, skriver SKL:s vd Håkan Sörman med flera.

I Sverige finns en tradition av att samla och redovisa statistik om hälso- och sjukvården och socialtjänsten i rapporter och kvalitetsregister. Flera av registren är internationellt erkända.

Under senare år har statistiken i allt större omfattning presenterats öppet. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sedan 2006 presenterat årliga Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Öppna jämförelser har blivit ett av våra viktigaste verktyg för att förbättra vården och omsorgen. I takt med att allt mer av fria val införs inom vård, omsorg och sociala tjänster ökar också behovet av att vi som medborgare får tillgång till information - både för att hitta det som passar oss bäst och för att veta att det vi väljer har hög kvalitet.

Öppna jämförelser stimulerar alla som arbetar i vård och omsorg att ta del av den egna verksamhetens resultat, vilket är en förutsättning för att de skall kunna vara delaktiga i att utveckla verksamheten. Resultaten från jämförelserna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har bidragit till att påskynda utvecklingen av kvalitet i praktiken. Det innebär att fler liv räddas och att fler kan leva länge trots kroniska sjukdomar.

För att jämförelser skall bli användbara för den enskilde medborgaren krävs ett långsiktigt samarbete mellan alla som har ett intresse av att öppna jämförelser utvecklas ytterligare.

Därför har socialdepartementet, Socialstyrelsen, SKL, Vårdföretagarna och branschorganisationen Famna utformat ett förslag till en nationell strategi för öppna jämförelser. Utifrån detta har regeringen nu beslutat om en nationell strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Alla skall ges möjlighet att ta del av aktuella uppgifter om vårdens och socialtjänstens kvalitet, resultat och effektivitet. Tillgången på tillförlitlig statistik skall förbättras. Nya former för presentation av jämförelserna skall tas fram - skräddarsydda för de behov som beslutsfattare, professioner, brukare, patienter och medborgare har.

Som ett led i denna utveckling har Socialstyrelsen fått i uppdrag att i samverkan med SKL intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och öka datatillgången inom socialtjänstens olika verksamhetsområden; stöd till personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg inklusive hemsjukvård, samt individ- och familjeomsorg. I uppdraget ingår att utarbeta en femårig handlingsplan för detta arbete.

Öppna jämförelser av kvalitet, resultat och effektivitet är ett kraftfullt verktyg för att förbättra vården och socialtjänsten. Jämförelserna kommer att ge medborgarna, beslutsfattarna och professionerna bättre kunskap om hur väl svensk socialtjänst och hälso- och sjukvård fungerar, och hur den kan förbättras.

Håkan Sörman,vd Sveriges Kommuner och Landsting

Göran hägglund, Socialminister (KD)

Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister (KD)

Lars-Erik Holm, Generaldirektör Socialstyrelsen

Lars Pettersson, Generalsekreterare Famna

Anne-Sophie Sjöberg,vd Vårdföretagarna

Publicerad i Sydsvenskan 30 juni 2009