E.ON Sverige AB

Debattartikel: Osäker framtid för Sydsverige när landet delas i fyra elområden

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 14:42 CET

Lars Lagerkvist, VD på E.ON Försäljning, riktar stark kritik mot det statliga affärsverket Svenska Kraftnäts beslut att dela in Sverige i fyra elområden. Lagerkvist menar att sydsvenska elkunder nu kommer att få betala ett högt pris för den långsamma utbyggnaden av det svenska stamnätet. Den stora vinnaren på införandet av elområden är Svenska Kraftnät.

Den 1 november delar Svenska Kraftnät upp Sverige i fyra elområden med möjlighet till fyra olika elpriser för elkunderna till skillnad mot dagens enhetliga elpris. Bakgrunden är att Svenska Kraftnät i ansträngda lägen har stängt våra gränser för elexport, vilket resulterat i ett föreläggande från EU-kommissionen om att hantera exportbegränsningarna.  Svenska Kraftnät har valt att dela in Sverige i fyra elområden med möjlighet till olika priser beroende på tillgång och efterfrågan.

Det råder nämligen en kraftig obalans i det svenska elsystemet. Merparten av elproduktionen finns i norra Sverige, medan den mesta förbrukningen sker i södra Sverige. När elen ska transporteras söderut uppstår det flaskhalsar i överföringen. Med elområden vill Svenska Kraftnät tydliggöra var det behövs investeringar i överföringskapacitet och i elproduktion. Områdesindelningen sänder också prissignaler till konsumentledet att hålla igen på förbrukningen i de områden där det uppstår elbrist.

Det innebär att kunder i södra Sverige kommer att få betala mer för sin elförbrukning jämfört med kunder i norra Sverige. På de långa terminskontrakten mellan elhandlare och producenter (det som sätter priset på fastprisavtal mot slutkund), ser vi idag en prisskillnad på ca 10 öre/kWh mellan södra och norra Sverige. För en villaägare som förbrukar 20 000 kWh/år, handlar det om en prisskillnad på cirka 2 500 kronor om året.

E.ON protesterade mot reformen redan innan beslutet togs. El är ett primärt behov för alla hushåll och för svensk industri är tillgången till prisvärd el starkt kopplad till lönsamhet och konkurrenskraft. Geografiska skillnader skapar orättvisa förutsättningar för svenskt boende och företagande. Mot bakgrund av den frustration många elkunder gett uttryck för de senaste två vintrarna, hade vi snarare behövt göra elmarknaden mer begriplig. Nu blir den istället mer komplex och splittrad. Det är högst beklagligt att detta drabbar kundkollektivet i södra Sverige.

Reaktionerna i södra Sverige har också varit mycket kraftiga. Konsumentorganisationer, näringsliv och politiska företrädare har gjort gemensam sak och utövat påtryckningar på Regeringen. Och nu har Energimarknadsinspektionen fått i uppdrag att utreda reformens konsekvenser. Det är bra att en sådan utredning nu kommer till stånd, men den borde ha kommit långt tidigare.

För nu står vi inför faktum. Den 1 november får över en miljon svenska hushåll och tusentals företag betala priset för att Svenska Kraftnät inte agerat i tid. Redan när beslutet om att stänga Barsebäck togs 1997, stod det klart att det skulle uppstå en kraftig obalans i den svenska elförsörjningen. Först 2005, alltså samma år som Barsebäck 2 stängdes, togs beslutet om att bygga den så viktiga Sydväst-länken för att förstärka transmissionsnätet. Därefter har processen gått mer än lovligt långsamt. Nyligen deklarerade Svenska Kraftnät att Sydväst-länken kommer att bli två år försenad. Först 2018 kommer hela utbyggnaden att vara klar.

Den stora vinnaren är Svenska Kraftnät, som tillgodogör sig intäkter i form av prisskillnaderna för den kraft som flödar mellan två områden med olika pris. En första grov kalkyl baserat på dagens terminsmarknad visar på en årlig intäkt på minst en miljard kronor för enbart prisskillnaden mellan Elområde 3 (mellansverige) och Elområde 4 .

Med tre enkla pennstreck har Svenska Kraftnät skapat sig rejäla intäktsmöjligheter på sydsvenska elkunders bekostnad. Nu gäller det att snabbt omvandla dessa intäkter till kraftledningar som utjämnar elpriserna mellan norr och söder. Ytterligare förseningar i Svenska Kraftnäts redan beslutade projekt är inte acceptabla och ytterligare projekt för att bygga bort flaskhalsarna måste övervägas.

Men den riktigt stora osäkerheten ligger trots allt i importmöjligheterna till Elområde4. Efter att ha stängt ned åtta kärnkraftsreaktorer i år är det högst osäkert om Tyskland kan exportera el till Sverige i händelse av att det skulle bli elbrist i södra Sverige, till exempel om vi får ännu en vargavinter. Med Svenska Kraftnäts införande av flera prisområden, blir det nu sydsvenska elkunder som får betala en stor del av notan. Inte bara denna vinter, utan många vintrar framöver.

Lars Lagerkvist

VD, E.ON Försäljning

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.