Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikel: Viktigt att kommuner och regioner får påverka nytt klimatavtal

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:04 CEST

Europas kommuner och regioner gör ett stort och viktigt arbete för klimatet. Därför måste de få vara med och bestämma framtidens klimatmål. Så lyder budskapet från Europas lokala och regionala företrädare som samlas för kongress i Malmö i dag.

Klimatet är en av de stora frågorna under CEMR:s (Council of European Municipalities) kongress som startar i Malmö i dag. Och den viktigaste punkten handlar om det klimatavtal som ska ersätta Kyoto-avtalet 2012. Under kongressen kommer de lokala och regionala företrädarna i Europa att anta en slutdeklaration som ställer kravet att kommuner och regioner måste få vara med och bestämma hur klimatavtalet ska se ut. Det är en förutsättning för att klimatarbetet ska gå framåt.

Kommuner och regioner i Europa driver ett kraftfullt arbete för att minska klimatförändringarna. De ansvarar också för flera områden som påverkar klimatet och besitter en stor kompetens, inom bland annat energieffektivisering, offentlig upphandling med miljökrav, byggande, infrastruktur och kollektivtrafik.

Sedan Region Skåne fick ansvaret för den regionala kollektivtrafiken 1999 har antalet kollektivresor ökat med 80 procent. Regionen har gjort stora investeringar i Pågatåg och bussar, kortade restider och bättre framkomlighet. Lunds satsningar på minskad biltrafik och Malmös arbete med hållbar stadsbyggnad och förnybar energi i Västra Hamnen och Augustenborg är andra exempel på framgångsrika lokala och regionala insatser.

Svenska kommuner och landsting har länge legat i framkant när det gäller klimatarbetet. 80 procent har eller planerar särskilda handlingsplaner för klimatfrågan och lika stor andel satsar på att informera kommuninvånare och samarbeta med näringslivet. Ännu större är arbetet med energieffektivisering i egna fastigheter och miljökrav på upphandling av fordon.

Den enskilt största insatsen som kommunerna bidragit till under senare decennier är utbyggnaden av fjärrvärme och övergången från olja till biobränslen, avfall och spill. Den har minskat Sveriges utsläpp med vad som motsvarar nästan 20 procent av dagens svenska utsläpp av växthusgaser, enligt Kyotoavtalets definition.

Det är imponerande siffror. Men fortfarande återstår mycket arbete. Vi kommer att fortsätta ta vårt ansvar och gå i frontlinjen för svenskt miljö- och klimatarbete och företrädarna för kommuner och regioner i övriga Europa kommer att göra detsamma. Men vi behöver stöd från och bättre samarbete med andra instanser.

Inför det svenska ordförandeskapet i EU har den svenska staten valt att låta klimatfrågan få hög prioritet, vilket är mycket positivt. Under FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i december förväntar vi oss därför att den svenska regeringen kräver att den lokala och regionala nivån inkluderas när agendan för klimatet ska sättas.

Europas kommuner och regioner är eniga om att FN, EU och övriga avtalsparter inte bara måste lyfta fram kommuners och regioners betydelse i avtalet utan också låta dem vara med i beslutsprocessen. Vi förutsätter därför att vi blir inbjudna till förberedande möten med den svenska regeringen om detta inför toppmötet i Köpenhamn.

I avtalet måste det också framgå att såväl de nationella regeringarna som EU ska stödja och främja klimatarbetet på lokal och regional nivå. Det innebär bland annat att de måste utveckla nödvändiga regelverk, bestämmelser och infrastruktur, tillhandahålla kompetens och resurser och involvera kommuner och regioner i utarbetandet av nationella klimatstrategier.

Det går att dra lärdomar från förra decenniets lyckade införande av FN:s Riodeklaration genom lokal Agenda 21, som till stor del handlade om att mobilisera aktörer från den lokala nivån. Det har lett till många initiativ och miljösatsningar - till exempel dem i Region Skåne, Malmö och Lund som samtliga bedrivits med hjälp av engagerade invånare och lokala och regionala företag.

Klimatförändringarna är en av nutidens och framtidens största utmaningar, på såväl global som lokal nivå. De europeiska kommunernas och regionernas klimatarbete är viktigt och nödvändigt. Ambitionerna och kompetensen finns för att göra ett ännu bättre jobb men för att det ska vara möjligt krävs rätt verktyg.

 

Anders Knape, ordförande
Sveriges Kommuner och Landsting

Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande
Malmö Stad

Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

Artikeln publicerades i Sydsvenskan 2009-04-22

Läs mer om CEMR:s kongress via: http://www.cemr2009.se/ (öppnas i nytt fönster)