Sveaskog

Debattsvar: "Visst slår reservaten mot skogsjobben"

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 09:40 CET

Skogsnäringen betyder mycket för Sveriges ekonomi. Ingen annan näringsgren drar in så mycket utländsk valuta till landet! Skogsbruket skapar möjligheter för sågverk, massaindustri, snickerier, möbelindustrier och annan tillverkning att utvecklas. Idag har 200.000 personer sin utkomst, direkt eller indirekt, från skogen. Många arbeten finns i norra Sverige.

Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt när fem företrädare för Naturskyddsföreningen, WWF, ArtDatabanken, Centrum för biologisk mångfald och Sveriges ornitologer förringar skogsbrukets betydelse för jobben genom att i sina beräkningar delvis bortse från de många indirekta arbetstillfällen som skogen skapar, bland annat för lokala småföretagare inom transport och skogsvård.

Skribenterna påstår samtidigt att naturvården inte hotar några jobb i skogen.Självklart är det så att varje hektar skog som undantas från skogsbruk, oavsett skäl, leder till minskad produktion och lägre intäkter.

Om man till exempel tar bort 10 procent av den äldre skogen, försvinner hälften av de avverkningsbara bestånden. Det påverkar sannerligen antalet arbetstillfällen. Därmed inte sagt att naturvård inte behövs. För att klara det nationella miljömålet Levande Skogar ska ytterligare 900.000 hektar produktiv skogsmark tas ur produktion före 2010. Det målet står vi bakom fullt ut.

För att bevara biologisk mångfald och skydda unik natur har Sveaskog beslutat att 20 procent av vår produktiva skogsmark används för naturvård. Det har vi fått internationellt erkännande för. I vår ekologiska landskapsplanering ingår att kartlägga naturvärden, inventera nyckelbiotoper och bedöma ekologiska skyddsvärden. Vi gör en plan för hur skogen ska skötas mer än 100 år framåt i tiden.

De flesta av Sveriges 350 000 skogsägare är numer vana vid att kvalitetssäkra sitt arbete. Sveaskog är certifierat både enligt ISO 14001 och den svenska FSC-standarden för ansvarsfullt skogsbruk. Sverige är ett rikt land och vi har råd med omfattande naturvård i svensk skog. Det betyder dock inte att vi ska undvika en debatt om inriktning och nytta.

Vi anser att naturvården ska ske på basis av kunskap om vilka naturvärden vi har brist på i Sverige. Innan nya reservat inrättas i stor skala, måste det finnas en bristanalys och en känd nationell strategi för arbetet.

Idag har närmare 10 procent av vår natur någon form av legalt skydd. Av detta är cirka en miljon hektar produktiv skog. Till det kan läggas ytterligare en miljon hektar i frivilliga skydd, som landets skogsägare inrättat utan kostnad för samhället.
Totalt är alltså redan 2 miljoner hektar skog skyddade - lika mycket som hela Ångermanland. Och före 2010 är alltså nästan en miljon hektar till "inbokade".

Vissa miljöorganisationer och statliga institutioner har uttalat sig nedlåtande om de frivilliga skydden. Skogsägarna borde i stället få en eloge för sin insats!

Sverige ska satsa på naturturism, en viktig verksamhet som tar tillvara skogens många värden. Sveaskog är en av landets största aktörer inom naturturism. Vi utvecklar och marknadsför tjänster i samarbete med lokala entreprenörer.

Forskning visar att välskötta, öppna produktionsskogar är mer uppskattade av besökare i naturen än orörd urskog. Det är dock inte en fråga om skogsbruk eller naturturism. Båda näringarna ska utvecklas samtidigt i samma skogar. Miljöorganisationerna utlovar i DI-debatt att en hel ny miljard kan skapas kring naturturismen enbart i Västerbotten genom att prissätta allemansrätten. Det torde inte finnas folkligt stöd för detta.

Visst ska vi utveckla naturturismen, men skogsnäringen är och förblir den viktigaste näringen. Nu måste vi alla sätta skogsproduktionen i fokus och bygga tillväxt för Sverige.

Bo Dockered
Ordförande Sveaskog