Cybercom Group

Delårsperioden (januari - sept)

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 10:15 CEST

Delårsrapport januari-september 2003 för
Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)
org. nr 556544-6522

* Nettoomsättning uppgår till 225,7 MSEK (264,3)
* Resultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) och
jämförelsestörande poster uppgår till 5,7 MSEK (3,2) eller 2,5% (1,2%)
* Nedskrivning av koncernmässig goodwill om 96,3 MSEK
- Resultat efter skatt uppgår därför till -104,2 MSEK (-6,8)
- Resultat per aktie uppgår därför till -11,15 SEK (-0,75)
- Koncernens soliditet fortsätter även efter nedskrivningen att
vara god, 63,3% (75,5%)
* EBITA-marginalen för helåret 2003 blir bättre än föregående år

Kvartal tre (juli - sept)

* Nettoomsättning uppgår till 66,0 MSEK (76,1)
* Resultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) och
jämförelsestörande poster uppgår till 1,5 MSEK (0,2) eller 2,2 %
* Inkråmsförvärv av danska Java House ApS
* Positiv utveckling i flera stora kundrelationer
* Ramavtal med Sony Ericsson

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ.)
Norrmalmstorg 16 Box 7574 103 93 Stockholm
Telefon 08 578 646 00 Fax 08 578 646 10
www.cybercomgroup.com