Probi AB

Delårsrapport 1.1.2003-30.9.2003

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2003 12:12 CET

* Probis intäkter uppgick under perioden till 19,8 Mkr ( 20,4).
Royalty- och licensintäkterna ökade med 47% under tredje kvartalet och med 39% totalt för perioden, medan tablettförsäljningen till Japan är lägre än föregående år.

* Rörelseresultatet förbättrades till – 8,7 Mkr ( - 10,5). Bolaget redovisar positivt kassaflöde för perioden om +3,1 Mkr ( -29,8). Bolagets resultat har under kvartalet påverkats negativt av en engångskostnad i samband med att tidigare VD lämnade bolaget. Justerat för denna engångskostnad uppgick resultatet till –1,1 Mkr för kvartalet och –5,6 Mkr för perioden.

* Probis samarbetspartner, Skånemejerier har fått sin produkt ProViva, innehållande Probis bakterie Lp299v, godkänd av Swedish Nutrition Foundation, SNF. Genom godkännandet blir ProViva den första probiotika-produkten i Sverige som får marknadsföras med ett produktspecifikt hälsopåstående.

SNF godkännande

Skånemejeriers fruktdryck ProViva med Probis bakterie Lactobacillus plantarum 299v har blivit godkänd som Functional Food av Swedish Nutrition Foundation, SNF. I och med godkännandet blir ProViva den första probiotiska produkten på den svenska marknaden som får säljas med ett produktspecifikt hälsopåstående. Det innebär att man i marknadsföringen gentemot konsument får tala om vilken positiv hälsoeffekt ProViva har.

Godkännandet har rönt stort internationellt intresse. Så vitt det är känt, är detta det första godkända hälsopåståendet för ett probiotika i världen utanför Japan.

Forskning och utveckling

ProVivas och Lp299v´s vetenskapliga dokumentation har granskats av tre internationella och oberoende experter, och SNF godkännandet är ett erkännande för Probis position inom probiotisk forskning och utveckling.

Under perioden har arbete pågått för att stödja Danone i utvecklingsprojekt med Lp299v.

Intäkter

Intäkterna under perioden uppgick till 19,8 Mkr (20,4). Royalty- och licensintäkterna ökade under tredje kvartalet med 47% och för perioden med 39%.
Probi erhöll 1 MEuro från Danone i samband med att licensavtalet tecknades i maj månad.
Licensbetalningen från Danone periodiseras över 24 månader då detta motsvarar den initiala licensperioden.
Royaltyintäkterna från Norden- och Englandsmarknaden ökade under perioden med 24%.
Under perioden har tablettförsäljningen till Japan varit klart lägre än föregående år, vilket minskat Probis försäljning av varor med 5,6 Mkr jämfört med perioden ifjol.
Australienska Health World Ltd startade under senaste kvartalet försäljning av den första produkten innehållande Lp299v avsedd att säljas via marknadens specialister inom naturmedicinsk behandling.

Intäkterna (Tkr) fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

2003-09-30 2002-09-30

Europa 19 479 14 575
Övrigt 286 5 828
Totalt 19 765 20 403

Resultat, kassaflöde och ställning

Bolagets resultat före skatt under perioden förbättrades till – 8,5 Mkr (- 12,2). Trots något lägre intäkter har den ökade andelen royalty- och licensintäkter i relation till försäljning lett till ett förbättrat resultat. Under det tredje kvartalet förbättrades resultatet före skatt till –4,2 Mkr (-6,2).
I rörelsekostnaderna för det senaste kvartalet redovisas en ersättning till före detta VD som slutade under perioden. Denna engångskostnad uppgår till 3,1 Mkr (0). Rörelseresultatet uppgår för det senaste kvartalet, engångskostnaden ej inräknad, till -1,1 Mkr (-3,9) och för perioden –5,6 Mkr (-10,5), .

Under perioden har kassan ökat med 3,1 Mkr. Kassaflödet för det tredje kvartalet är
-1,3 Mkr. Kassan uppgår vid periodens slut till 22,4 Mkr ( 19,5 ).
Resultatet per aktie före och efter utspädning är för perioden - 0,21 Kr (- 0,30) och för det senaste kvartalet –0,10 Kr (-0,15).

FoU kostnaders andel av totala kostnader rensat för externa kostnader sålda varor är 46 % (49 %). Bolaget investerar väsentliga belopp i forskning vilket medför att bolaget visar en planerad ackumulerad förlust. Denna planerade ackumulerade förlust ger per siste september en ej bokförd uppskjuten skattefordran på 14,6 Mkr att utnyttjas kommande år.

Redovisnings och värderingsprinciper

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning är i allt väsentligt lika, varför endast koncernen redovisas.
Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 för delårsrapporter. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats följer Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer och samma redovisningsprinciper tillämpas som föregående år. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period förra året. Belopp är uttryckta i svenska kronor (Kr), tusental (Tkr) eller miljontal (Mkr) kronor i enlighet med vad som angivits.


Ägarförhållanden

Bolaget har enligt VPC 2003-09-30 4.812 aktieägare (4.760). Bolaget är börsnoterat på NGM Equity. Probi har ställt ut 428.000 teckningsoptioner till personal och styrelse.

Nomineringskommitté

Styrelsen har utsett en nomineringskommitté att representera små och stora aktieägare inför förslag till bolagsstämmans val av styrelse. Nomineringskommittén består av styrelsordföranden i Probi, samt en större aktieägare och en mindre aktieägare.

Finansiell rapportering 2003

Bokslutskommuniké 2003 12 februari 2004

Denna delårsrapport är översiktligt granskad av bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Lund den 6 november 2003
Peter Zakrisson
Verkställande direktör

Frågor avseende denna rapport kan även besvaras av bolagets ekonomichef, Per-Ola Forsberg.

Probis forsknings- och utvecklingsområde är probiotika. Till skillnad från antibiotika som bekämpar bakterier i kroppen så ökar och stärker probiotika den mikrobiella balansen i tarmen. Vårt företagsnamn, Probi, kommer från det probiotiska konceptet. Studier visar att 30 till 40 procent av befolkningen i Sverige, Tyskland och Spanien har problem med magen till och från. Oro, stress, medicinering och felaktig föda är ofta orsaken till dessa tarmstörningar. Målet för Probis forskning är att fastställa effekter som är relaterade till tarmen och tarmbesvär. Livsmedel, djurfoder och medicin är Probis tre kärnområden och Probi arbetar med forskare inom flera dicipliner: kirurgi, immunologi, livsmedelsteknologi och mikrobiologi.