Birka Line Abp

Delårsrapport 1.1-30.9.2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 09:17 CEST

Perioden i sammandrag

Koncernens omsättning var 58,32 miljoner euro
(jämfört med 64,07 miljoner euro motsvarande period föregående år).
Rörelseresultatet blev 5,16 miljoner euro (10,12 miljoner euro).
Det finansiella nettot uppgick till 2,17 miljoner euro (1,20 miljoner euro).
Resultatet före skatter var 7,33 miljoner euro (11,32 miljoner euro).
Periodens resultat blev 7,05 miljoner euro (8,03 miljoner euro).


RESULTATÖVERSIKT FÖR KONCERNEN

Omsättningen var 58,32 miljoner euro (jämfört med 64,07 miljoner euro motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet blev 5,16 miljoner euro (10,12 miljoner euro). Försämringen kommer främst från kryssningsverksamheten. Det finansiella nettot uppgick till 2,17 miljoner euro (1,20 miljoner euro). Förbättringen beror till största delen på försäljning av värdepapper. Resultatet före skatter var 7,33 miljoner euro (11,32 miljoner euro). Sänkningen av samfundsskattesatsen från 29 % till 26 % medför en förändring av den latenta skatteskulden. Periodens skatt är 29 % av redovisat resultat i koncernen. Periodens resultat blev 7,05 miljoner euro (8,03 miljoner euro). Investeringarna var 10,59 miljoner euro (9,73 miljoner euro). Merparten av investeringarna härrör från delbetalningar för Birka Paradise.

KRYSSNINGSVERKSAMHETEN

Kryssningsverksamheten handhas av moderbolaget och dotterbolaget Birka Cruises AB.

Totala antalet passagerare under perioden uppgick till 456.009, jämfört med 495.537 under 2003, en minskning med 8 %. Rådande marknadsläge med ökad konkurrens har tillsammans med lägre passagerarvolymer och lägre intäkter per passagerare påverkat omsättningen negativt samtidigt som ökade kostnader till följd av dockning och underhåll lett till att rörelseresultatet blev betydligt sämre än föregående år. Det finansiella nettot förbättrades mot fjolåret till följd av försäljning av värdepapper. Resultatet efter finansiellt netto blev sämre än motsvarande period 2003.


LASTVERKSAMHETEN

Lastverksamheten handhas av dotterbolaget Birka Cargo Ab Ltd.

Lastverksamheten omfattar sju fartyg, vilka under perioden var befraktade för Finnlines, Korsnäs och Kent Line. Sex av fartygen har varit i trafik mellan Norden och kontinenten medan ett fartyg trafikerat mellan Kanada och Sydamerika. Omsättningen och rörelseresultatet var i nivå med motsvarande period i fjol. Det finansiella nettot var betydligt bättre än fjolåret till följd av lägre räntekostnader. Resultatet efter finansiellt netto var bättre än fjolåret.

UTSIKTER FÖR 2004

Konkurrensen inom kryssningsverksamheten har skärpts ytterligare under det nu pågående kvartalet genom fler aktörer inom vårt trafikområde. I oktober övergick Birka Princess stegvis till sin nya trafik genom att inleda med en tvådygnskryssning och fem endygnskryssningar per vecka. När Birka Paradise sätts in i trafik mellan Stockholm och Mariehamn den 10 november övergår Birka Princess helt till sin nya trafik med tre tvådygnskryssningar och en endygnskryssning per vecka. Uppstarten av ett nytt kryssningsfartyg och trafikomläggningen mellan fartygen leder till omställningskostnader.
Trafiken inom lastverksamheten fortgår under tidigare ingångna befraktningsavtal.
Sammantaget innebär ovanstående att resultatet för år 2004 bedöms bli sämre än år 2003.

KONCERNENS RESULTAT (MILJ. EURO)

01.01-30.09.2004 01.01-30.09.2003 Hela året 2003

Omsättning 58,32 64,07 86,85
Rörelseresultat 5,16 10,12 13,90
Finansiellt netto 2,17 1,20 0,91
Resultat före skatter 7,33 11,32 14,81
Direkta skatter -2,13 -3,29 -4,42
Förändring av latent skatteskuld 1,84 0,18
Räkenskapsperiodens resultat 7,05 8,03 10,39KONCERNENS BALANS (MILJ. EURO)

30.09.2004 30.09.2003 31.12.2003

AKTIVA
Bestående aktiva
Anläggningstillgångar och övriga
långfristiga placeringar
124,81
117,41
122,51
Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar 1,99 1,88 1,83
Fordringar 5,01 5,99 4,83
Finansiella värdepapper 0,09 13,08 13,09
Kassa och banktillgodohavanden 17,06 15,85 14,17
Balansomslutning 148,96 154,21 156,42

PASSIVA
Aktiekapital 8,61 8,61 8,61
Reservfond 14,78 14,78 14,78
Övrigt eget kapital 70,26 66,02 68,36
Långfristigt främmande kapital 41,54 51,75 43,89
Kortfristigt främmande kapital 13,77 13,05 20,77
Balansomslutning 148,96 154,21 156,42FINANSIERINGSANALYS (MILJ. EURO)

30.09.2004 30.09.2003 31.12.2003

Netto kassaflöde från verksamheten 9,56 12,92 20,99
Kassaflöde av investeringar -10,60 -9,77 -18,24
Finansiering
Minskning av långfristiga lån -0,51 -0,34
Minskning av kortfristiga lån -5,01 -5,95 -7,11
Betalda dividender -5,17 -7,75 -7,75
Ränteintäkter 0,22 0,35 0,55
Dividendintäkter 1,40 1,38 1,40
Förändring i finansiella placeringar 12,99 -0,07 -0,07
Finansiering totalt 3,93 -12,04 -13,33
Förändring av likvida medel 2,89 -8,90 -10,58
Likvida medel vid periodens början 14,17 24,75 24,75
Likvida medel vid periodens slut 17,06 15,85 14,17
NÅGRA VIKTIGA RELATIONSTAL

30.09.2004 30.09.2003 31.12.2003

Resultat per aktie, euro 0,82 0,93 1,21
Eget kapital per aktie, euro 10,87 10,38 10,66
Bruttoinvesteringar, milj. euro 10,59 9,73 18,24
Bruttoinvesteringar i % av omsättningen
18,2 %
15,2 %
21,0 %
Antal årsanställda 630 615 617
Omsättning per anställd, tusen euro 92,53 104,18 140,76

GIVNA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER (MILJ. EURO)

30.09.2004 30.09.2003 31.12.2003

Skulder mot vilka inteckningar i
fartyg ställts som säkerhet
Lån från penninginrättningar 27,93 34,88 33,44
Givna inteckningar 44,21 45,08 45,08

Inteckningar som säkerhet totalt 44,21 45,08 45,08I syfte att minska ränterisken på lånen har tvååriga ränte-swap avtal tecknats. Effekten av dessa avtal, vilken inte är väsentlig, har bokförts.

Vid avrundning till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/- 0,01 miljoner euro.

Redovisningsperioden är inte reviderad.

Se rapporten:
http://hugin.info/132657/R/965877/140269.pdf

Mariehamn den 27 oktober 2004

BIRKA LINE ABP

Wiking Johansson
Verkställande direktör/Koncernchef

Eventuella frågor besvaras av koncernchef Wiking Johansson, tel +358-(0)18-27027.