Alfa Laval Nordic AB

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 09:07 CEST

"Orderingången för Alfa Laval har utvecklats som förväntat under det andra kvartalet. Huvudmarknaderna är fortfarande svaga, men tecken på förbättring kan noteras såväl inom vissa kundsegment som geografiskt.

Orderingången inom Equipment-divisionen ökade, exklusive valutakurs- förändringar, under det första halvåret, medan den minskade inom Process Technology-divisionen. Orderingången för eftermarknaden, Parts & Service fortsatte att öka.

Resultatet efter finansiella poster har som förväntat förbättrats betydligt under perioden, trots ogynnsamma valutakursförändringar."

Sigge Haraldsson, VD och koncernchef, Alfa Laval

Det andra kvartalet i sammandrag
- Orderingången (exklusive växelkursdifferenser) minskade med 1,6 procent till MSEK 3 554.
- Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 1,6 procent till MSEK 3 402.
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 412 (445), inklusive negativa växelkurseffekter om ungefär MSEK 65.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) uppgick till 12,1 procent (12,2).
- Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 214 (-253).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 435 (585).

De första sex månaderna i sammandrag
- Orderingången (exklusive växelkursdifferenser) minskade med 0,4 procent till MSEK 6 932.
- Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 1,4 procent till MSEK 6 397.
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 734 (807), inklusive negativa växelkurseffekter om ungefär MSEK 115.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) uppgick till 11,5 procent (11,7).
- Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 355 (-193).
- Resultatet efter skatt ökade till MSEK 272 (-321).
- Resultatet per aktie ökade till SEK 2,44 (-5,45).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 650 (937).

Utsikter för 2003
Alfa Laval förväntar att orderingången för helåret 2003 kommer att visa en begränsad ökning jämfört med 2002, exklusive skillnader i valutakurser. Huvuddelen av denna ökning förväntas genom förvärvade verksamheter, kompletterat med en marginell organisk tillväxt under senare delen av 2003.

Omstruktureringsprogrammet "Beyond Expectations", som skall vara genomfört vid utgången av 2003, kommer att ge fortsatta besparingseffekter under året. Ytterligare besparingsinitiativ har introducerats för att minska den negativa effekten av valutakurserna.

Resultatet före skatt kommer att förbättras väsentligt.

Tidigare publicerade utsikter (26 april 2003):
I likhet med tidigare prognos förväntar Alfa Laval att orderingången under 2003 kommer att visa en begränsad ökning jämfört med 2002 exklusive växelkursdifferenser. Huvuddelen av denna ökning förväntas genom förvärvade verksamheter kompletterat med en marginell organisk tillväxt under senare delen av 2003. Dock måste tilläggas att den osäkerhet som präglar världsläget naturligtvis innebär att alla prognoser blir osäkra.

Omstruktureringsprogrammet "Beyond Expectations", som skall vara genomfört vid utgången av 2003, kommer att ge fortsatta besparingseffekter under året.

Omräkningsdifferenser såväl som transaktionsexponering förväntas ha en större negativ påverkan än tidigare förväntat på rörelseresultatet.

Delårsrapporten har avgivits den 14 augusti 2003 av bolagets Verkställande Direktör och Koncernchef Sigge Haraldsson efter bemyndigande.

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Datum för nästa rapporttillfälle

Delårsrapporten avseende tredje kvartalet 2003 kommer att offentliggöras den 28 oktober 2003.

Kapitalmarknadsdag

Alfa Laval kommer att arrangera en kapitalmarknadsdag i Köpenhamn den 16 september 2003.