Magic House

Delårsrapport 1 jan - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 11:51 CEST

Bäste aktieägare,

Årets första kvartal kännetecknades av låga försäljningsvolymer och bristande produktionsmöjligheter på grund av att vår tidigare producents pågående företagsrekonstruktion. Under kvartal två säkerställdes produktionen via en ny leverantör. Vidare fortskred diskussionerna med Swedish Beverages Inc om utvecklingen av den Nordamerikanska marknaden.

Ekonomisk information fösta halvåret 2003
I bifogad resultat- och balansräkning beskrivs det ekonomiska utfallet för det första halvåret, 2003. Resultatet för de första sex månaderna var -0,1 Mkr och omsättningen uppgick till 6,1 Mkr. Nedan en kort sammanställning över nyckeltalen för det första halvåret, 2003.

- Intäkter för perioden (jan - juni) uppgick till 6,1 Mkr (7,8)
- Resultatet för perioden (jan - juni) uppgick till -0,1 Mkr
(-2,5)
- Netto resultat per aktie (jan - juni) uppgick till -0,01 kr

Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär avseende tvist i USA, marknadskonsulter mm om ca 400 Tkr. Som beskrevs i den föregående rapporten lät styrelsen upprätta kontrollbalansräkning per den 28 februari 2003. Det framgick då att med beaktande av övervärdet i bolagets innehav i Nexcite AB (publ) kunde konstateras att full teckning för bolagets registrerade aktiekapital om 994 Tkr förelåg. Efter juli 2003 är bolagets hela registrerade aktiekapital återställt.

Aktiviteter under första halvåret
Högsta prioritet har under perioden lagts på att hitta en ny producent för att säkerställa leveranser och samarbete har inletts med ett väletablerat bryggeri i Holland. Detta medför lägre flexibilitet för korta produktionsserier men kvalitetsnivån har fram till i dag höjts. Under inledningen av samarbetet har vi drabbats av kostnader för logistik men dessa är av engångskaraktär. Vidare har styrelsen och VD under perioden gjort en genomlysning av bolagets strategi för att i detalj se varför bolaget fram till i dag lyckats väl på ett antal marknader medan försäljningen varit mindre framgångsrika på andra marknader. Detta har bl a innefattat studier av marknader och lokal förutsättningar i ett antal länder. Utvecklingen i Nordamerika har påverkats negativt pga Swedish Beverages Inc inte lyckats med sin kapitalanskaffning. En fortsatt utförsäljning av aktier i Nexcite AB har ägt rum. Mer detaljer om varje ämne och de slutsatser som dragits presenteras mer i detalj längre fram i rapporten.

Ny producent
Vår sökning efter en ny producent gav oss ett antal möjliga alternativ där valet slutligen föll på ett väletablerat bryggeri i Holland. Bytet har medfört en kavlitetshöjning på produkterna, men sämre flexibilitet för korta produktionsserier vilket innebär att vi i vissa fall måste "samla" ihop produktion för att kunna serva mindre marknader. Bryggeriet i Holland kommer i framtiden att ansvara för samtliga inköp men under en övergångsperiod har vi levererat en del insatsvaror som funnits på lager, detta har medfört ökade kostnader i form av transport.

Strategi
Vi kan konstatera att försäljningen av Magic utvecklats väl på ett antal marknader, t ex i Mellanöstern och Island, medan vi har haft svårare att nå resultat på andra marknader, t ex i England. För att bättre förstå orsakerna bakom detta har en markandsstudie genomförts tillsammans med våra lokala partners och i vissa fall utomstående markandskonsulter. Slutsatsen som dragits är att kostnaderna för att etablera sig på stora marknader som t ex England eller Frankrike är mycket omfattande och med de begränsade resurser som bolaget har är det svårt att attrahera någon av de riktigt bra distributörerna. De kräver ett marknadsstöd som vi i dag inte kan ge dem.

För mindre marknader är kostnaden för introduktion och markandsföring betydligt lägre och den kan i de flesta fall bäras av produkten. Med detta som bakgrund har vi beslutat att koncentrera ansträngningarna mot mindre marknader och då i första hand i vårt eget närområde. Med ett grundligt arbete mot dessa marknader bör vi ha en god chans att lyckas etablera oss för att sedan kunna fortsätta en försiktig expansion. Eventuella möjligheter som redan finns eller som skapas på andra marknader ska naturligtvis utnyttjas så länge det kan ske inom de ramar som ekonomin tillåter.

Nordamerika
Vi har i tidigare rapporter beskrivit den kapitalanskaffning som vår partner i Nordamerika bedriver och dess vikt för att kunna utveckla marknaderna där. Under perioden har utvecklingen i Nordamerika inte alls varit tillfredställande, varken vad gäller kapital-anskaffning eller försäljningen av Magic. Det är ännu för tidigt att uttala sig om utvecklingen i Nordamerika.

Magic i Mellanöstern
Under perioden har vår lokala partner introducerat en ny Magic-produkt på marknaden, Magic Red Recovery. Produkten har blivit mycket väl mottagen och utvecklingen för Magic totalt i området fortsätter att vara positiv.

Magic i Norden
Försäljningen i Island fortsätter att utvecklas enligt plan. Under perioden har man beslutat att introducera Magic Red Recovery vilket kommer att ske under kvartal 3.

Efter att samarbetet med Ringnes avslutats påbörjades en process för att hitta en ny samarbetspartner i Norge. Den norska marknaden är en viktig del av den nya strategin och en intensiv process pågår för att hitta bästa möjliga partner och för att möjliggöra en positiv försäljningsutveckling. Vi har även engagerat externa marknadsspecialister i arbetet.

I Sverige har vår partner Svenson & Co fortsatt sitt marknadsarbete med en del aktiviteter framförallt under sommarmånaderna. De har också förändrat sin organisation för att få tillgång till ytterligare resurser för marknadsbearbetningen. Även den svenska marknaden faller under den nya strategin och den process som genomförs i Norge kommer med stor sannolikhet att genomföras i Sverige i framtiden.

England
Samarbete med vår nuvarande partner i England har inte gett det resultat som vi förväntat oss. Vi har därför anlitat en extern marknadskonsult med god kunskap om den brittiska markanden och om aktörerna där för att få en bild av vad som krävs för att lyckas. Arbetet kommer att slutföras och presenteras under kvartal tre och vi återkommer med ytterligare information i nästa rapport.

Försäljning av Nexcite-aktier
Arbetet med att sälja aktier i Nexcite har fortgått och Magic House äger i dag ca 3,2 miljoner aktier.

Tvist
Magic House är inte längre part i den tvist som vi drogs in i via vår tidigare partner för Nexcite i USA, Michigan Trading Post Inc. Totalt har tvisten belastat Magic House resultat med ca 300 Tkr i år.

Sammanfattning
Under perioden har stor vikt lagts vid att säkerställa produktionen vilket också uppnåtts. Den låga försäljningsvolymen är fortfarande ett problem och en delvis ny strategi har diskuterats för att komma tillrätta med problemet.

Ytterligare kostnadsreducerande åtgärder har diskuterats och kommer att genomföras för att bolaget ska kunna uppvisa positivt kassaflöde från verksamheten.

Det är fortfarande osäkert om Swedish Beverages kommer att lyckas på den Nordamerikanska marknaden.

Med vänlig hälsning,
Jonas Jaenecke
Verkställande direktör

Nästa rapport: 5 november, 2003