Frontyard AB

Delårsrapport, 1 jan - 30 sep 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 09:20 CEST

Fortsatt förbättring under tredje kvartalet

Jan-Sep 2003

* Omsättningen minskade till 84,4 Mkr (94,6)
* Rörelseresultatet (EBITDA) ökade till 3,6 Mkr (0,7)
* Resultat efter skatt ökade till –1,5 Mkr (-2,5)
* Operativt kassaflöde ökade till 7,7 Mkr (-0,7)
* Rörelseresultat (EBITDA) uppgår till 0,2 kr/aktie (0,0)
* Resultat efter skatt uppgår till -0,1 kr/aktie (-0,2)
* Operativt kassaflöde uppgår till 0,5 kr/aktie (-0,0)

SAMMANFATTNING

För perioden januari till september minskade omsättningen, men såväl resultat som kassaflöde förbättrades.

EBITDA marginalen uppgick till 4% under perioden. Valutaeffekter har påverkat resultat med –3 Mkr
(-4) under perioden.

Under sista kvartalet ökade omsättningen för första gången på ett och ett halvt år. Båda affärsområdena uppvisade betydande organisk tillväxt (22% respektive 37%), så trots fallande valuta och avvecklingar växte omsättningen i SEK. EBITDA resultatet var bättre än motsvarande kvartal föregående år. Kassaflödet förbättrades rejält och uppgick till +7 Mkr för sista kvartalet.

Resultatet under tredje kvartalet har påverkats negativt av advokatarvoden, uppgående till 1 Mkr, avseende tvisten med tidigare ägarna till Martek. Bolaget har valt att inte bokföra dessa kostnader
som jämförelsestörande utan de ingår i rörelsens kostnader.

Balansräkningen har förbättrats under perioden. Soliditeten steg från årets början till 43% (47%), upp från 40% vid årsskiftet. Även kapital- omsättningshastighet och skuldsättningsgrad förbättrades under perioden. Utnyttjandet av bolagets korta krediter minskade väsentligt under perioden och vid kvartalets slut var endast -5 Mkr (-17) utnyttjat. Vid årets början var –8 Mkr utnyttjat.

VIKTIGA HÄNDELSER

Avtal om förvärv tecknades med Eniro avseende deras telefonkonferenstjänster SmartMeeting. Verksamheten integrerades i Communications under september.

I tvisten med Marteks tidigare ägare har Frontyard beviljats kvarstad om maximalt 10 Mkr i holländsk domstol.

I enlighet med nya regler för förlustavdrag så har Frontyard yrkat på avdrag om sammanlagda förluster om ca 270 Mkr. Om dessa avdrag beviljas skulle det teoretiskt innebära att Frontyards egna kapital påverkas positivt med ca 75 Mkr (vid 28% schablonskatt) eller ca 5 kr/aktie. Det finns dock ingen garanti för att dessa avdrag kan tas i anspråk eftersom det förutsätter motsvarande vinstförmåga.

Frontyard är en internationell koncern som säljer produkter för Intelligenta Hem och Videokonferenser. Frontyard säljer produkter från ledande leverantörer och bolagets huvudmarknad är Europa. Frontyard har egna bolag i 4 länder och återförsäljare i ytterligare ett 50-tal länder. Frontyard har ca 30 anställda och är noterat på NGM Equity