Xtranet

Delårsrapport 1 jan-30 sept 2006

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:15 CET

(Aktietorget: XTRA)

XTRACOM AB (publ)

Koncernen i sammandrag

-Omsättning: 10,98 MSEK
-Resultat före av- och nedskrivningar: +1,21 MSEK
-Resultat före skatt: +1,01 MSEK
-Nettoresultat: +0,83
-Kassaflöde: +418 KSEK

VD har ordet

Xtracom fortsätter att öka kraftigt under tredje kvartalet. Nettoresultatet efter nio månader är en vinst på 0,83 MSEK.

Omsättningen uppgår till 10,98 MSEK. Värt att notera är att bolaget ökar både omsättning och vinst under den period som traditionellt anses vara ett svagt kvartal för konsultverksamhet.

Koncernen fortsätter att rekrytera personal, främst till sin konsultverksamhet inom Verismo Network AB och Systemering AB. Marknaden för konsultverksamheten befinner sig i en högkonjunktur. Det är sannolikt att förvärv av mindre till medelstora konsultbolag blir aktuella inom kort.

Dotterbolaget Xtranet AB har efter periodens utgång valts som leverantör i två projekt; ett i Södertälje och ett i Bjuv. Vi är mycket glada över att ha vunnit dessa affärer i konkurrens med betydligt större aktörer på marknaden. Vi har goda förhoppningar om att ytterligare affärer kommer att avslutas inom kort.

Den 28 augusti förvärvades D&W Teknik AB från Sky Communication AB. D&W Teknik integreras nu in i koncernen och avses tas upp i koncernredovisningen per den 1 oktober 2006. Bolaget, som har 41 anställda, befinner sig i en bransch som har en kraftig tillväxt. Bristen på kunniga bredbandsinstallatörer är stor, men D&W Teknik är väl positionerade för organisk tillväxt under de närmaste kvartalen genom de avtal som redan finns på plats med stora bredbandsoperatörer.

Verksamheten

Xtracom är ett holdingbolag med olika verksamheter inom IP-relaterade tjänster med fokus på triple-play. Verksamheterna drivs i dotterbolag. Dessa består av Verismo Network AB, Systemering AB, Xtrafone AB, Xtranet AB samt D&W Teknik AB

Verismo Network AB
Lönsamheten inom konsultmarknaden försätter att vara god. Timpriserna fortsätter att stiga då tillgången på kvalificerade resurser är begränsad. Bland Verismos kunder märks företag som Tele2, Citibank och FastTV. Verismo fortsätter att rekrytera personal och det är främst testledare inom telekom, projektledare inom telekom, samt integrationsexperter inom IP-tjänster som efterfrågas.

Systemering AB
Liksom för Verismo så gynnas Systemering av den högkonjunktur som råder på konsultmarknaden.

Xtrafone AB
Xtrafone AB har under hösten fortsatt utveckla sin grossistplattform för IP Telefoni. En lansering av denna väntas efter nyår.

Xtranet AB
Anbudsförfrågningarna inom bredbandsinfrastruktur fortsätter att växa.
Xtranet har vunnit två anbud och ytterligare två står inför avgörande inom kort. Nya anbud lämnas in kontinuerligt.
Storleken på projekten gör att Xtranet kan komma att behöva skala upp sin utförandeorganisation. Det är inte osannolikt att ytterligare förvärv måste göras för att säkerställa leveranskapaciteten.

D&W Teknik AB
Bolaget projekterar och installerar bredbandsnät, både på stadsnätsnivå och i fastigheter. Dessutom finns ett gediget kunnande inom koaxialnät.
En ny VD har tillsatts. Sysselsättningsgraden är mycket hög och framtidsutsikterna bedöms som goda.

Resultat

Koncernen har under perioden genererat ett positivt nettoresultat på 0,83 MSEK. Detta ligger i linje med förväntningarna. Resultatet på årsbasis kommer att påverkas av de förvärv som gjort och som kommer att göras. Därför avstår vi från att ge en prognos.

Likviditet och soliditet

Vid utgången av perioden hade koncernen en kassa på 1,2 MSEK. Vid en extra bolagsstämma den 19 september 2006 beslöts att utfärda ett konvertibelt skuldebrev om 3 MSEK riktat mot Sky Communication AB. Likviden för detta skuldebrev erhålls den 17 november 2006. Med bakgrund av detta bedöms likviditeten av styrelsen som tillräcklig för att finansiera bolagets nuvarande verksamhet och organiska expansionsplan. Om förvärv av verksamheter skulle bli aktuellt så kan det innebära att likviditeten måste stärkas.

Soliditeten i bolaget uppgår till 48%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2006-10-24
Xtranet AB får genombrottsorder från Telge Nät AB värd 5-6 MSEK över två år

2006-11-14
Xtranet får order från Bjuvbostäder AB på 2,7 MSEK

2006-11-15
D&W Teknik AB får order på 6 MSEK från stor svensk bredbandsoperatör

Personal
Antalet sysselsatta i koncernen var vid periodens utgång 23 personer, varav 1 är kvinna. Utav dessa utgör 10 personer underkonsulter.

Per den 15 november 2006 sysselsätts totalt 64 personer i koncernen, inklusive 41 personer i D&W Teknik AB


Kommande rapporter och möten
Bokslutskommuniké för 2006 publiceras den 15 februari 2007.

Adresser och bolagsuppgifter
Xtracom AB
Skeppargatan 3
114 52 Stockholm
Org. nr 556634-1300
Telefon: 08-5250 4250
Fax: 08-5280 9580
E-mail: info@xtracom.se
Web: www.xtracom.se

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:

Per Hallerby, Verkställande direktör
Telefon: 070-658 68 68
E-mail: per.hallerby@xtracom.se
Lars Widén, Styrelseordförande
Telefon: 08-678 39 00
E-mail: lars.widen@xtracom.se

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Koncernens revisor.

Om Xtracom:

Xtracom är ett holdingbolag med olika verksamheter inom IP-relaterade tjänster med fokus på triple-play. Verksamheterna drivs i dotterbolag. Dessa består av Verismo AB, Systemering AB, Xtrafone AB, Xtranet AB, samt D&W Teknik AB

Bolaget noterades på Aktietorget i december 2005.

Läs mer på www.xtracom.se