Broström AB

Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2003

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2003 11:45 CEST

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2003
Broström AB (publ) - Org nr 556005-1467


Vinst under första kvartalet MSEK 115.
Avkastning på sysselsatt kapital 12,7 %.
Stark fraktmarknad under första kvartalet.
Ägandet i Iver Ships ökar från 40 % till 50 %.
Tonnageskatt införs i Frankrike.
Fartygsflottan ökar. BRO GEMINI levererad i april.
Disponibel likviditet uppgick till MSEK 896.
Utvecklingen för 2003 som helhet är i rådande världsmarknadsläge fortsatt svårbedömd men EUs ökade krav på säkra transporter ligger dock i linje med Broströms strategi och kommer att bidra till en förbättrad konkurrenskraft och lönsamhet för kvalitetsoperatörer.
Första kvartalet Helåret
MSEK 2003 2002 2002
Nettoomsättning 910,1 658,7 2 587,1
Rörelseresultat (EBIT) 144,4 124,2 324,7
Resultat efter finansnetto 115 70,8 139,3
Nettoresultat 77,5 46,2 95,2

Investeringar 31,8 260,7 936,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 168,3 176,8 429,3
Disponibel likviditet 896,4 887 791,2

Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,7 12,2 7,2
Justerad soliditet, % 31,4 32,3 30,9

Resultat före skatt per aktie, SEK 3,96 2,46 4,82
Nettoresultat per aktie, SEK 2,67 1,6 3,29
Kassaflöde från den löpande
verksamheten per aktie, SEK 5,8 6,13 14,85

VERKSAMHETENS UTVECKLING

Verksamhetsområde Shipping

Marknadsutveckling
Inledningen av 2003 präglades av en stark uppgång i marknaden med ökade volymer och högre spotmarknadspriser.

Flera samverkande faktorer bidrog till denna utveckling. Kallt väder på norra halvklotet resulterade i att energiförsörjningen kom att gå på högvarv vilket ledde till ökad efterfrågan på produkttanktransporter. Den kraftiga isbelägg-ningen i Östersjön ledde dessutom till ökad efterfrågan på isklassat tonnage. Strejken i Venezuela samt ett antal stängda japanska kärn-kraftverk är ytterligare faktorer som bidragit till det ökade transportbehovet under perioden.

En händelse som otvetydigt bidragit till den förbättrade marknadsbilden, men framförallt även på sikt har förändrat spelreglerna för tanksjöfarten, är olyckan med det åldersstigna och enkelskrovade fartyget Prestige som förliste utanför Spaniens kust i november 2002. Sjö-transportfrågorna har nu kommit mycket högt upp på den politiska agendan och EU har för avsikt att införa långtgående förändringar som syftar till att öka kvalitet och säkerhet inom den sjöburna transportapparaten.

Utvecklingen för Broström
Broström har under perioden ytterligare stärkt sina positioner inom produkt- och kemikalie-tanksjöfart. Som en följd av den starka markna-den har kunderna, både på spotmarknaden och de med vilka Broström har transportkontrakt, varit angelägna om att boka upp transporter med lång framförhållning. Kontraktskunderna har dessutom valt att skeppa stora kvantiteter under sina kontrakt. Sammantaget resulterade detta i att den kraftiga uppgången i spotmarknaden inte fick fullt genomslag i periodens resultat.

De ökande kraven på säkra och tillförlitliga sjötransporter är helt i linje med Broströms långsiktiga strategi. De stora investeringarna i nya fartyg, satsningen på en kvalitetsorganisation samt hittills genomförd konsolidering innebär att Broström kan erbjuda sina kunder en kon-kurrenskraftig logistiktjänst som präglas av tillförlitlighet och flexibilitet.

Under perioden utökade Broström sitt ägande i Iver Ships från 40 procent till 50 procent. Ett strategiskt viktigt steg i den fortsatta satsningen på den globala marknaden. Iver Ships har ut-vecklats väl och står inför intressanta möjlig-heter till fortsatt expansion, bland annat i sin Asientrafik.

Föryngringen av fartygsflottan fortsatte i och med leveransen, i början på april, av ytterligare ett fartyg i det mindre segmentet, BRO GEMINI, på 7 600 dwt.

Omsättning och resultat
Omsättningen för verksamhetsområde Shipping uppgick under perioden till MSEK 668,3 (437,8). Ökningen beror till största delen av ändrad kon-solideringsmetod av Iver Ships Ltd. Rensat från detta var ökningen 16 procent.

Rörelseresultatet blev MSEK 145,8 (122,4).
Utvecklingen och resultatet under första kvartalet är mycket tillfredsställande.

Verksamhetsområde Shipping
Första kvartalet Helåret
MSEK 2003 2002 2002
Nettoomsättning 668,3 437,8 1 708,9
Engångsposter 0 0,1 -0,6
Rörelseresultat 145,8 122,4 327,4

Verksamhetsområde

Marine & Logistics Services

Marknadsutveckling
Marknaden för petrokemiska produkter har kännetecknats av försämrade marginaler bero-ende på höga råvarukostnader och minskad efterfrågan.

Resebyråmarknaden hade en negativ utveckling främst beroende på minskat resande bl a påverkat av oroligheterna i Irak och SARS-viruset.

Marknaden för verksamheterna inom Ship Agencies har i viss mån påverkats av den försämrade konjunkturen för den traditionella svenska exporten. Aktiviteten i landets olje-hamnar har varit god.

Utvecklingen för Broström
Nordic Bulkers har i den svagare petrokemiska marknaden haft en fortsatt stabil utveckling tack vare en bred bas av logistikverksamheter som minskar sårbarheten.

Broströms Resebyrå förvärvade under perioden affärsresebyrån Peregre. Peregre har en stark förankring i Göteborgsområdet och komplett-erar befintlig verksamhet väl. Jämfört med föregående år kunde Broströms Resebyrå notera en låg volym under perioden, dock med bibehållna marginaler.

Även inom Ship Agencies noterades en svagare marknad vilket bidrog till ett svagare resultat.

Omsättning och resultat
Omsättningen för verksamhetsområde Marine & Logistics Services uppgick under perioden till MSEK 241,7 (204,6), vilket innebär en ökning med 18 procent jämfört med året innan.

Rörelseresultatet var MSEK 5,2 (7,2).

Både omsättning och resultatutveckling är tillfredsställande.

Verksamhetsområde Marine & Logistics Services
Första kvartalet Helåret
MSEK 2003 2002 2002
Nettoomsättning 241,7 220,6 877,4
Engångsposter - - -0,3
Rörelseresultat 5,2 7,2 23,3VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
BRO GEMINI levererad den 4 april 2003.

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till MSEK 910,1 (642,7).

Resultatandelen från intressebolag blev MSEK 3,3 (7,8) inklusive kursdifferenser med MSEK -1,7 (-0,3). Iver Ships Ltd ingick i föregående års siffra med 0,0.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 144,4 (124,2).

Koncernens finansnetto påverkades negativt av kursförändringen på USD och EUR gentemot SEK med -8,9 (-23,8). Räntenettot uppgick till -20,5 (-29,7). Förbättringen beror huvudsakligen på nedgången av USD-Libor-räntan som under perioden haft ett snitt på 1,3 procent mot föregående års 2,1 procent. Finansnettot uppgick till MSEK -29,4 (-53,4), vilket resulterade i ett resultat efter finansnetto på MSEK 115,0 (70,8).

Avkastningen på sysselsatt kapital var 12,7 pro-cent (12,2).

Skattekostnaderna uppgick under perioden till MSEK 35,0 (21,5), vilket motsvarar 30,4 procent (30,3) av resultatet före skatt. Betald skatt uppgår till MSEK 6,6 (0,2).

Fördelning på verksamhetsområden
Första kvartalet Helåret
MSEK 2003 2002 2002
Nettoomsättning
Shipping 668,3 437,8 1 708,9
M & L Services 241,7 220,6 877,4
Övrigt 0,1 0,3 0,8
910,1 658,7 2 587,1
Engångsposter i rörelsen
Shipping 0 0,1 -0,6
M & L Services - 0 -0,3
Övrigt - - 1,6
0 0,1 0,7
Justerat rörelseresultat
Shipping 145,8 122,5 328
M & L Services 5,2 7,2 23,6
Övrigt samt koncerngemensamma kostnader

-6,6 -5,6 -27,6
144,4 124,1 324

FRAMTIDSUTSIKTER
Början av 2003 har präglats av en stark frakt-marknad. Utvecklingen för 2003 som helhet är i rådande världsmarknadsläge fortsatt svårbedömd men EUs ökade krav på säkra transporter ligger dock i linje med Broströms konkurrenskraft och lönsamhet för kvalitets-operatörer.

INVESTERINGAR OCH DESINVESTERINGAR
De totala investeringarna inom koncernen uppgick under perioden till MSEK 31,8 (260,7).
Desinvesteringar uppgick till MSEK 0,1 (0,0).

Av investeringarna avsåg MSEK 20,3 (246,6) fartyg. Bland andra omfattas nybygget, BRO GEMINI, som levererades den 4 april. Broström har en ägarandel av 25 procent i fartyget.

Levererade fartyg under 2003
Namn Byggår Dwt Ägarandel Partner
BRO GEMINI 2003 7 600 25% Thun/Dutch investorsBroström är för närvarande engagerat i investering i fem nybyggen. Därtill kommer tre nybygg-en som beställts av partnern Rigel Schiffahrts GmbH och som kommersiellt kommer att ingå i Broströms flotta.

Fartyg i beställning
ID Lev år Dwt Ägarandel Partner
NB JLZ 503 2004 37300 100%
NB JLZ 504 2005 37300 100%
NB 341
2003 7600 25% Thun/
NB 342 2004 7600 25% Dutch
NB 343 2004 7600 25% investorsBroströms aktuella fartygsförteckning återfinns i sin helhet på www.brostrom.se

KASSAFLÖDE
Kassaflöde från den löpande verksamheten före utdelning till aktieägarna uppgick till MSEK 168,3 (176,8), vilket utgör per aktie SEK 5,80 (6,13).
FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Koncernens disponibla likviditet uppgick på balansdagen till MSEK 896,4 (791,2 per 2002-12-31). Outnyttjade checkkrediter ingick med totalt MSEK 52,4 (52,3).

Nettoskulden minskade under perioden från MSEK 1 895 till MSEK 1 759 främst som en följd av likviditetsförstärkningen.

Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till MSEK 1 479,9 (1 402,2 per 2002-12-31) och soliditeten var 25,6 procent (24,9). Den justerade soliditeten var 31,4 procent (30,9), vilket är över Broströms mål på 30 procent.

Sammantaget är Broströms finansiella ställning stark och möjliggör fortsatt medverkan i eventuella strukturförändringar i branschen.

ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelserna har sedan årsskiftet minskat med MSEK 27,9 och uppgår till MSEK 497,6 (525,5 per 2002-12-31). Minskningen beror huvudsakligen på valutakursförändringar gentemot USD och EUR i vilka valutor ansvars-förbindelserna huvudsakligen är noterade. OPTIONSPROGRAM Broström har ett program för teckningsoption-er, vilka erbjudits nyckelmedarbetare inom koncernen.

Optionsprogrammet infördes år 2000 och omfattar befälhavare och maskinchefer samt medlemmar av koncern- och dotterbolags-ledningar, vilka gavs tillfälle att teckna mellan 3 750 och 52 500 optioner per person.
Optionsprogrammet består av två optionsserier med tid för inlösen i juni/augusti 2002 respek-tive juni/augusti 2003. Hittills har 212 000 lösts in och 212 000 kvarstår för inlösen 2003.

Den totala utspädningseffekten av programmet beräknas bli 0,8 procent.

PERSONAL
Tidigare inhyrd besättning på franska faryg betraktas fr o m i år som anställd personal. I övrigt har antalet anställda ej förändrats nämnvärt.

MODERBOLAGET
Verksamheten i moderbolaget Broström AB består i huvudsak av koncernledning och administration av gemensamma funktioner.

MSEK Första kvartalet Helåret

2003 2002 2002
Nettoomsättning 5,6 11,3 37,4
Resultat före dispositioner och skatt
5,1 -11,3 155,1
varav utdelningar från dotter- och intressebolag
17 - 193,3

Investeringar 20,5 0,8 131,2
Desinvesteringar 0,2 0 100,2

Disponibel likviditet 814,2 814,5 727,7
Varav outnyttjad checkkredit 37,4 37,2 37,4REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20
Delårsrapportering. Vidare tillämpar Broström AB i sin rapportering Redovisningsrådets övriga rekommendationer. I samband med det utökade ägandet i Iver Ships Ltd har ett nytt samägande-avtal med den andre hälftenägaren ingåtts som medfört att bolaget betraktas som ett Joint Venture. Med anledning därav redovisas andelen i Iver Ships Ltd fr o m första kvartalet 2003 i koncernen enligt s k klyvningsmetoden mot tidigare kapitalandelsmetoden. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräknings-metoder som i den senaste årsredovisningen.

TONNAGEBASERAD BESKATTNING
Frankrike har beslutat att införa tonnagebaserad beskattning för den franska sjöfarten. Då alla detaljer i det slutgiltiga regelverket ännu ej är helt klara har Broström valt att inte beakta införandet av tonnagebaserad beskattning i denna rapport utan avvakta till dess att det slutgiltiga regel-verket är klart.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Broström avser lämna finansiella rapporter vid följande tillfällen under återstoden av 2003:
22-aug Halvårsrapport
30-okt NiomånadersrapportGöteborg den 29 april 2003

BROSTRÖM AB (publ)

På styrelsens uppdrag

Lennart Simonsson
Verkställande direktör

Mer information om Broström och pressreleaser finns på www.brostrom.se

RESULTATRÄKNINGAR
Första kvartalet Helåret
Koncernen, MSEK 2003 2002 2002
Nettoomsättning 910,1 658,7 2 587,1
Övriga intäkter inkl försäljning av fartyg 0,7 3,8 -17,8

Summa intäkter 910,8 662,5 2 569,3

Andel i intresseföretags resultat före skatt 3,3 7,8 26,1

Rörelsens kostnader
Externa kostnader -596,6 -404,4 -658,5
Personalkostnader -113,7 -89,7 -391,2
Av- och nedskrivningar -59,4 -52,1 -221,7
Jämförelsestörande poster 0 0,1 0,8

Summa rörelsens kostnader -769,7 -546,1 - 2 270,7

Rörelseresultat (EBIT) 144,4 124,2 324,7

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 11,6 13,4 53,3
Kursdifferenser på tillgångar -11,4 -6 -60,9
Räntekostnader -32,1 -43,1 -155,6
Kursdifferenser på skulder 2,5 -17,7 -22,1

Finansnetto -29,4 -53,4 -185,4

Resultat efter finansnetto 115 70,8 139,3

Skatt på periodens resultat -35 -21,5 -42,4
Minoritetsandelar i periodens resultat -2,5 -3,1 -1,6

Periodens resultat 77,5 46,2 95,2

Genomsnittskurs SEK/USD 8,55 10,45 9,73
Genomsnittskurs SEK/EUR 9,18 9,16 9,16BALANSRÄKNINGAR
Koncernen, MSEK 2003-03-31 2002-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 73,1 33,9
Övriga immateriella anläggningstillgångar 7,8 8
Materiella anläggningstillgångar 3 790,8 3 821,3
Finansiella anläggningstillgångar, räntebärande 44,9 45,7
Finansiella anläggningstillgångar, ej räntebärande 190,4 248,4

Summa anläggningstillgångar 4 107,0 4 157,3

Omsättningstillgångar
Varulager 62,8 51,2
Fordringar 608,7 514,1
Kortfristiga placeringar 808,1 809,9
Kassa och bank 263,2 161,9

Summa omsättningstillgångar 1 742,8 1 537,1

Summa tillgångar 5 849,8 5 694,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital1) 1 479,9 1 402,2
Minoritetsintressen 16,5 13,9
Förlagslån, räntebärande 251,1 250,9
Utjämningsreserv 134,8 143,3
Uppskjuten skatt 548,7 520,4
Avsättningar 9,8 6,9
Långfristiga skulder, räntebärande2) 2 569,6 2 615,6
Kortfristiga skulder, räntebärande2) 260,5 251,5
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 578,9 489,7

Summa eget kapital och skulder 5 849,8 5 694,4

Ansvarsförbindelser 497,6 525,5

Balansdagens kurs SEK/USD 8,51 8,83
Balansdagens kurs SEK/EUR 9,23 9,19

1) Varav fritt eget kapital 470,7 402,5
2) Varav finansiell leasing 414,9 418,6FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Koncernen, MSEK Första kvartalet Helåret
2003 2002 2002
Enligt balansräkning senaste årsbokslut 1 402,2 1 456,0 1 456,0
Emission - - 3,4
Omräkningsdifferens 0,2 -35,5 -29,9
Utdelning - - -122,5
Periodens resultat 77,5 46,2 95,2
1 479,9 1 466,7 1 402,2
Belopp vid periodens utgångKASSAFLÖDESANALYSER
Koncernen, MSEK Första kvartalet Helåret
2003 2002 2002

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat 144,4 124,2 324,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 43,7 29,4 148,7
Finansiella poster och skatter -24,1 -27,1 -53,8
Förändring av rörelsekapitalet 4,3 50,3 9,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före utdelning
168,3 176,8 429,3
Utdelning till aktieägarna - - -122,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 168,3 176,8 306,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av anläggningstillgångar -50,4 -262,4 -615,8
Försäljning av anläggningstillgångar 0,1 0 70,4
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar 0,8 15,8 27,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -49,5 -246,6 -517,6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission - - 3,4
Förändring av lån -31,2 -8,1 97,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -31,2 -8,1 101,3

Omräkningsdifferens 2,1 9,5 -16,3
Periodens kassaflöde 89,7 -68,4 -125,8
Likvida medel vid årets början 971,8 1 150,5 1 150,5
Likvida medel vid årets början i bolag för vilket ändrats konsolideringsmetod
21,7 - -
Kursdifferens i likvida medel -11,9 2,2 -52,9

Likvida medel vid periodens slut 1 071,3 1 084,3 971,8OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER KVARTAL

2003 2002 2001
Koncernen, MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Nettoomsättning 910,1 660,5 599,9 668 658,7 712,3 618 644,3 667,4

Rörelseresultat 144,4 64,9 45,7 89,9 124,2 125,4 136,3 161,4 157,1

Resultat efter finansnetto
115 28,6 20,4 19,4 70,8 89,1 79,5 133 132,7

Justeringar:
Engångsposter i rörelsen 0 -0,7 -0,3 0,4 -0,1 6,2 1,4 -1 -0,1
Reavinster/förluster - 10,4 15,2

Resultat efter justering
115 38,3 35,3 19,8 70,7 95,3 80,9 132 132,6

Rullande 12 månader 208,4 164,1 221,1 266,7 378,9 440,8 435,6 433,4 313,5Läs hela rapporten (PDF)

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.

© Broström AB, SE-403 30 Göteborg, SWEDEN
Visiting address: Östra Hamngatan 7, Göteborg
Tel +46(0)31 61 61 00, Fax +46(0)31 711 80 30,
E-mail: info@brostrom.se | Webmaster
Updated: 2003-04-29 Legal Disclaimer - Sitemap