Hemtex

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 2010 – 30 SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 08:26 CET

Rättelse:​ Rörelseresultatet för Q3 uppgick till – 64,5 Mkr och förberedelse för nyemission pågår

Rättelse i pressmeddelande: Händelser efter periodens utgång

Tredje kvartalet

(juli 2010 – september 2010)

 • Nettoomsättningen uppgick till 242,6 (296,4) Mkr, vilket är en minskning med 18,1 procent jämfört med föregående år.
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var -11 (-11) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -64,5 (-51,7) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -114,1 (-41,2) Mkr, varav 60,7 Mkr avser upplösning av uppskjuten skattefordran. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -2,78 (-1,00) kronor.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -72,9 (-2,5) Mkr.

Delårsperioden
(januari 2010 – september 2010)

 • Nettoomsättningen uppgick till 747,9 (862,6) Mkr, vilket är en minskning med 13,3 procent jämfört med föregående år.
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var -6 (-20) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -227,8 (-152,4) Mkr, varav engångsposter för avvecklingen av verksamheten i Danmark och Norge uppgick till 30,7 Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -247,9 (-135,6) Mkr, varav 60,7 Mkr avser upplösning av uppskjuten skattefordran. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -6,04 (-3,90) kronor.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -123,6 (-100,6) Mkr.

Händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen i Hemtex AB har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att godkänna en nyemission under första kvartalet 2011.

VD-kommentar

Försäljningsutvecklingen har under det tredje kvartalet utvecklats sämre än väntat. Det är naturligtvis en besvikelse och samtidigt en bekräftelse på att omställningsarbetet mot nya Hemtex kräver ett uthålligt perspektiv. Även om det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser kan vi konstatera att det ansiktslyft som genomförts av butikerna och den påbörjade sortimentsförändringen inte gett önskad resultateffekt.

Den försämrade finansiella utvecklingen samt kostnaderna för omställningsarbetet och rationaliseringarna medför ett kapitalbehov. För att skapa finansiell stabilitet i bolaget har styrelsen den 8 november därför beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att godkänna en nyemission. Huvudägaren Hakon Invest AB har åtagit sig att vid rimliga villkor teckna sin andel om 68,5 procent av aktiekapitalet i nyemissionen. De fullständiga villkoren kommer att offentliggöras i samband med bokslutskommunikén den 15 februari 2011 och nyemissionen beräknas vara genomförd under april månad.

Under delårsperioden har många och stora förändringar skett. Förutom arbetet som inletts med den nya varumärkesplattformen och sortimentsstrategin skulle jag vilja lyfta fram följande exempel:

 • Vi har lanserat delar av Hemtex nya koncept och identitet i Sverige och Finland. Tre av butikerna, varav en efter periodens utgång, har utformats till pilotbutiker och resterande har genomgått ett ansiktslyft med förändrat in- och utvändigt utseende.
 • Vi har introducerat vår nya hemsida och kundklubben Studio Hemtex. Därmed har vi en modern och funktionell webbshop som erbjuder hela vårt produktsortiment och en kundklubb som i högre utsträckning bygger på lojalitet och attraktiva klubberbjudanden. 
 • Vi har inlett avvecklingen av Hemtex närvaro på de förlusttyngda marknaderna Danmark och Norge samt beslutat att halvera butiksbeståndet i Finland. Vid delårsrapportens utgång kvarstod två butiker i Norge och tre butiker, varav en franchise, i Danmark. I Finland har antalet butiker minskat med fyra. Vi beräknar att ha lämnat den norska och danska marknaden under innevarande räkenskapsår och fortsätter neddragningen av butiksbeståndet i Finland under det kommande.
 • Vi har förändrat butiksorganisationen och minskat antalet butikschefer med 36 tjänster. De kvarvarande har fått utökat personal- och chefsansvar. Samtidigt har vi inrättat nya specialisttjänster för visual merchandisers. Organisationen har därmed professionaliserats för att bättre möta kundernas behov och förväntningar.
 • Vi byter logistikpartner och har även förändrat varuförsörjningssystemet. Det innebär att butikslagret nu är helt efterfrågestyrt och att kapitalbindningen minskar. Varulagret består idag av moderna basvaror samt aktuella säsongsvaror och sortimentet med den gamla identiteten har under året helt fasats ut.

Sammantaget beräknas de genomförda åtgärderna ge ca 90 Mkr i resultatförbättring nästa år och arbetet med att minska kostnadsmassan fortsätter och förstärks under kommande kvartal.

Det är tydligt i delårsrapporten att skillnaden mellan pilotbutikerna och övriga butiker är alldeles för stor. Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker har minskat med 11 procent samtidigt som pilotbutikerna har infriat förväntningarna såväl försäljnings- som besöksmässigt.

Sedan lanseringen den 26 augusti har försäljningen i exempelvis butiken på Götgatan ökat med 29 procent och besöken med 19 procent jämfört med motsvarande period 2009. Liknande tendenser kan även pilotbutikerna i Bromma och Frölunda uppvisa.

Med en tryggare finansiell ställning kommer vi därför fortsätta arbetet med implementeringen av det nya konceptet. Till våren kommer även hela sortimentsförändringen vara genomförd vilket ytterligare ökar attraktionskraften och stärker kunderbjudandet.

Inför den viktiga julförsäljningen vidtar vi redan nu ett antal nödvändiga åtgärder i sortimentet, butiksdriften och kommunikationen. Bland annat inleder vi samarbeten med ett begränsat antal externa och marknadsledande varumärken, ökar varutrycket i butikerna som varit för lågt samt förändrar marknadskommunikationen med syftet att både bli tydligare och effektivare.

Erik Gumabon,
VD och koncernchef

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl 07.00 den 9 november 2010.


För ytterligare information
Erik Gumabon, VD och koncernchef.
Ulf Segerström, ekonomi- och finanschef.
Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 0706-66 02 59
Hemtex AB
Druveforsvägen 8
Box 495
503 13 Borås
www.hemtex.com
e-post: ir@hemtex.se