Glycorex Transplantation

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 10:26 CEST

*Den kliniska erfarenheten med produkten har ytterligare stärkts under perioden. *Ytterligare njur- och levertransplantationer har framgångsrikt genomförts efter behandling med GlycoSorb®-AB0. *Processen för att få produkten godkänd i USA har fortsatt och kompletterande information har inlämnats till FDA i juli månad. *Marknadssidan har stärkts med en medicintekniskt kunnig person. *Resultatet efter finansiella poster blev –10 581 TSEK inkluderat planenlig avskrivning med 2 825 TSEK på tidigare aktiverad utvecklingskostnad (resultat föregående år -10 460 TSEK). Verksamheten Bolaget har utvecklat två kolhydratbaserade huvudprodukter, GlycoSorb®-AB0 och GlycoSorb®-Xeno. Glycosorb®-AB0 är certifierad för marknadsföring och försäljning inom EU-området. Denna produkt underlättar transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter. GlycoSorb®-Xeno underlättar transplantationer mellan djur och människa, s k xenotransplantationer. Under juni månad har ytterligare en levertransplantation genomförts efter behandling med företagets produkt Glycosorb®-AB0. Mottagaren var av blodgrupp 0 och donatorn av blodgrupp A. Den behandling av mottagaren som genomfördes var effektiv och eliminerade blodgruppsantikroppar utan sidoeffekter. Behandlingen, som genomfördes på ett större transplantationscentra i Belgien, medförde att den akuta avstötning som normalt hade skett utan behandling av patienten, kunde undvikas. Därmed har till dags dato två levertransplantationer över blodgruppsbarriären genomförts. Ytterligare njurtransplantationer har utförts med gott resultat och tills dags dato har därmed totalt tio patienter behandlats. Transplantation är den föredragna behandlingen för patienter med kronisk njursvikt. Jämfört med dialys ger njurtransplantation avsevärt bättre livskvalitet och längre patientöverlevnad samt stora besparingar inom vården. För att stärka marknadssidan har bolagets marknadspersonal förstärkts med en medicinteknisk expert som ger support åt företagets kunder. Med produkten GlycoSorb®-Xeno, som är på utvecklingsstadiet, kan antalet möjliga transplantationer ökas. Xenotransplantationer i större omfattning ligger flera år framåt i tiden. Produktutvecklingen har fortskridit enligt plan. Marknad Den största potentiella marknaden för GlycoSorb®-AB0 är USA, bl. a. beroende på ett aktivare program för att öka antalet transplantationer. Under perioden har bolaget fortsatt processen med att få produkten godkänd i USA av FDA (Food Drug Administration). Bolagets fokus är för närvarande marknadsföring och försäljning av GlycoSorb®-AB0 inom EU-området. Behovet av fler transplantationer är stort och växer för varje år. Endast en mindre del av det efterfrågade antalet transplantationer kan utföras på grund av att människor tillhör olika blodgrupper. Med produkten GlycoSorb®-AB0 elimineras denna barriär och antalet transplantationer beräknas kunna öka 30-40 %. Ytterligare en kommersiell utvecklingsmöjlighet inom företagets produktområde är framtagning av universell blodplasma, d v s plasma där blodgruppsantikroppar har eliminerats. Ett flertal tester har visat att våra produkter även lämpar sig för framtagning av så kallad universell plasma, det vill säga blodplasma som kan ges till patienter oavsett blodgrupp. Diskussioner med europeiska och amerikanska bolag har under perioden fortsatt angående samarbete kring denna produktmöjlighet. Utveckling av resultat och ställning Nettoomsättningen uppgick under perioden till 525 TSEK (132 TSEK motsvarande period föregående år). Rörelsekostnaderna uppgick till -11 248 (-11 323). I rörelsekostnaderna ingår planenlig avskrivning på tidigare aktiverad utvecklingskostnad för GlycoSorb®-AB0 med 2 825 TSEK (2 825 TSEK). Totalt under åren 1997--2002-12-31 har 45,2 MSEK aktiverats för GlycoSorb®-AB0. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta kostnader under perioden. Periodens kostnad för fortsatt produktionsutveckling av produkten GlycoSorb®-AB0, ca 4,3 MSEK (4,5 MSEK) har fr.o.m. år 2002 kostnadsförts eftersom bolaget inlett den kommersiella fasen. Investering i materiella tillgångar uppgick under perioden januari- juni till 180 TSEK. Resultat efter finansiella poster blev -10 581 TSEK (-10 460 TSEK). Periodens kassaflöde blev -7 439 TSEK (18 982 TSEK) Soliditeten uppgick till 90 % (93 %, 2002-06-30). Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 5,6 MSEK (20,8 MSEK) vid periodens slut. Denna rapport är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapporter RR 20. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Utsikter En utveckling av produktionen till de ökande behoven genomförs fortsatt under innevarande år. Även om potentialen för företagets produkter är stor och ökande (transplantationsköerna har nästan fördubblats under de senaste tio åren) så är varje transplantation och etablerandet av nya rutiner kring en ny produkt av denna typ en relativt omfattande procedur som tar tid. Företaget räknar därför med att verksamheten inte ger någon vinst i år, men räknar med en fortsatt ökande omsättning under innevarande år. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-september 2003-10-28 Lund 2003-08-27 Styrelsen i Glycorex Transplantation AB Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktligt granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Lund 2003-08-27 Sten Humble Auktoriserad revisor För mer information kontakta: VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780, e-post: lycorex.transplantation@glycorex.ideon.se samt hemsida www.GlycorexTransplant.se Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom området organtransplantation. Bolaget har utvecklat två typer av kolhydratbaserade huvudprodukter, medicintekniska produkter, GlycoSorb®-AB0 och GlycoSorb®-Xeno. Glycosorb®-AB0 underlättar transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter. GlycoSorb®-Xeno underlättar transplantationer mellan djur och människa, så kallade xenotransplantationer. Bolaget är noterat på NGM Equity sedan september 2001. Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).