Probi AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 11:35 CEST


*Probis intäkter uppgick under första halvåret till 13,2 Mkr ( 14,9). Royalty- och licensintäkterna ökade med 46% under andra kvartalet och med 34% totalt för första halvåret, medan tablettförsäljningen till Japan är lägre än föregående år.

*Rörelseresultatet förbättrades till – 4,4 Mkr ( - 6,6 ). Bolaget redovisar positivt kassaflöde för perioden om +4,4 Mkr ( -16,4 ) och för det senaste kvartalet om + 7,3 Mkr.

*Probi har under maj månad tecknat ett globalt licensavtal med Danone, världens största leverantör av mejeriprodukter. Detta avtal innebär att kommersialiseringen av en av Probis bakterier nu inleds med kraft inom Functional Food området, även utanför Norden och England.

*I juni tecknades ett licensavtal för Australien och Nya Zeeland med hälso-företaget Health World som får rätten att sälja probiotika inom området Kosttillskott.

Globalt licensavtal med Danone

Probi har tecknat ett globalt licensavtal med den internationella livsmedelskoncernen Groupe Danone. Avtalet gäller för ett antal produktkategorier världen över, med undantag av England och Norden som är Skånemejeriers territorium. Danone har tidigare framgångsrikt kommersialiserat functional food produkter för den internationella konsumentmarknaden, t.ex den snabbväxande probiotiska drycken Actimel som hittills säljs i ett femtontal länder.

För Danone har forskning inom probiotika sedan länge varit högprioriterat. Samarbetet med Probi innebär att Danone får tillgång till patent och kliniska studier som kan säkerställa breda hälsofördelar med nya produkter. Probi kommer enligt avtalet att förse Danone med bakteriekultur samt bistå bolaget med forskning och utveckling samt rådgivning kring bakterien Lp299v.

Licensavtal med Health World
Genom avtalet med Health World, som är marknadsledande i Australien inom probiotika, når Probi en välutvecklad marknad för kosttillskott. Lanseringen av Probis patenterade bakterie Lp299v startade i Australien under sommaren.

Probi erhåller royalty på löpande försäljning och levererar bakteriekultur till Health World. Bolagen samarbetar inom forskning och utveckling. Australien är en av världens mest utvecklade marknader när det gäller naturmediciner och hälsokost.

Probis strategi inom området Kosttillskott är att teckna avtal med regionalt eller nationellt ledande nutritionsbolag.

Forskning och utveckling
Under perioden har två patentansökningar inlämnats för nya probiotiska bakteriestammar som bedöms ha intressanta verkningsmekanismer samt för Lp299v´s effekter inom området Hjärta-kärl. Probi har under 2003 erhållit tre nya patent bl. a ett Europapatent avseende Lp299v´s bindningsmekanism som förhindrar sjukdomsalstrande bakterier att binda till tarmslemhinnan.

Intäkter
Intäkterna under första halvåret uppgick till 13,2 Mkr (14,9). Royalty- och licensintäkterna ökade under andra kvartalet, + 46 % och med 34 % totalt för första halvåret. Probi erhöll 1 MEuro från Danone i samband med att licensavtalet tecknades. Licensbetalningen från Danone periodiseras över 24 månader då detta motsvarar den initiala licensperioden.
Royaltyintäkterna från Norden- och Englandsmarknaden ökade under perioden med 26%. Under det senaste kvartalet har det ej skett någon tablettförsäljning till Japan, vilket minskat Probis intäkter med 4,3 Mkr.

Intäkterna (Tkr) fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

2003-06-30 2002-06-30

Europa 12 718 10 084
Övrigt 231 4 569
Totalt 12 949 14 653

Resultat, kassaflöde och ställning

Bolagets resultat före skatt för första halvåret förbättrades till – 4,2 Mkr (- 6,0 ). Trots en lägre omsättning har den ökade andelen royalty- och licensintäkter i relation till försäljning lett till ett förbättrat resultat. Kostnadsbesparingar har dessutom skett i bolaget med 1,2 Mkr jämfört med fjolåret.

Under det andra kvartalet förbättrades resultatet markant till –1,4 Mkr (-2,9 ). Under första halvåret har kassan ökat med 4,4 Mkr. Kassaflödet för det andra kvartalet är + 7,3 Mkr. Kassan uppgår vid periodens slut till 23,7 Mkr ( 32,8 ).
Resultatet per aktie före och efter utspädning är – 0,10 Kr (- 0,15 ).

FoU kostnaders andel av totala kostnader rensat för externa kostnader sålda varor är 50 % (48 %). Bolaget investerar väsentliga belopp i forskning vilket medför att bolaget visar en planerad ackumulerad förlust. Denna planerade ackumulerade förlust ger per siste december en ej bokförd uppskjuten skattefordran på 13,8 Mkr att utnyttjas kommande år.

Redovisnings och värderingsprinciper
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning är i allt väsentligt lika, varför endast koncernen redovisas.
Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 för delårsrapporter. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats följer Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer och samma redovisningsprinciper tillämpas som föregående år. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period förra året. Belopp är uttryckta i svenska kronor (Kr), tusental (Tkr) eller miljontal (Mkr) kronor i enlighet med vad som angivits.

Ägarförhållanden
Bolaget har enligt VPC 2003-06-30 4.783 aktieägare (4711). Bolaget är börsnoterat på NGM Equity. Probi har ställt ut 428.000 teckningsoptioner till personal och styrelse.

Finansiell rapportering 2003
Delår Q3 6 november 2003
Bokslut 2003 12 februari 2004

Denna delårsrapport är översiktligt granskad av bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Lund den 13 augusti 2003
Monica Wallter
Verkställande direktör

Frågor avseende denna rapport kan även besvaras av bolagets ekonomichef, Per-Ola Forsberg.

Probi är ett bioteknikföretag med en världsledande position inom probiotisk forskning och utveckling. Företaget har egen forskning och utveckling inom områdena: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning.
Probi har med sin forskning kunnat visa på positiva medicinska effekter för bolagets patenterade bakterier inom sina samtliga forskningsområden. Probi är verksamt inom områdena Functional Food, Kosttillskott och Klinisk nutrition.
Inom området Functional Food har Probi licensierat ut rättigheterna globalt för en av bolagets patenterade bakterier via avtalen med Danone och Skånemejerier. Licensierings- och utvecklingsarbetet inom områdena Kosttillskott och Klinisk nutrition pågår.
Bolaget arbetar systematiskt med sin forskning och utveckling för att kontinuerligt utveckla och skapa nya kommersiella erbjudanden inom bolagets verksamhetsområden.
Probi har hittills ett sextiotal godkända patent avseende fyra patenterade stammar inom 13 patentområden. Probi har en offensiv patentstrategi för nuvarande och nya bakteriestammar.

Mer information finns på www.probi.se.

Probis forsknings- och utvecklingsområde är probiotika. Till skillnad från antibiotika som bekämpar bakterier i kroppen så ökar och stärker probiotika den mikrobiella balansen i tarmen. Vårt företagsnamn, Probi, kommer från det probiotiska konceptet. Studier visar att 30 till 40 procent av befolkningen i Sverige, Tyskland och Spanien har problem med magen till och från. Oro, stress, medicinering och felaktig föda är ofta orsaken till dessa tarmstörningar. Målet för Probis forskning är att fastställa effekter som är relaterade till tarmen och tarmbesvär. Livsmedel, djurfoder och medicin är Probis tre kärnområden och Probi arbetar med forskare inom flera dicipliner: kirurgi, immunologi, livsmedelsteknologi och mikrobiologi.