Investment AB Kinnevik

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 10:38 CEST

·Rörelseresultatet uppgick till 632 (375) Mkr. I
rörelseresultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 159 (39) Mkr. Korrigerat för dessa poster är rörelseresultatet 473 (336) Mkr.

·Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till 113 (-245)
Mkr, varav Tele2 AB uppgick till 167 (-) Mkr, Millicom International Cellular S.A. till 0 (-117) Mkr och Metro International S.A. till -42 (-
98) Mkr.

·Marknadsvärdet av koncernens innehav av börsnoterade
värdepapper uppgick per den 30 juni 2003 till 11.274 Mkr. Den 6 augusti 2003 uppgick värdet till 11.859 Mkr, vilket innebär att marknadsvärdet överstiger bokfört värde på koncernens börsportfölj vid samma datum med 4.236 Mkr.