Countermine Technologies AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 15:11 CEST

*Ett nytt minsaneringsprojekt i Glinska Poljana har påbörjats, 218 648 m2 för 2,4 MSEK
*Lilla projektet klart, omfattande 7 870 m2
*Projektet omfattande 33 380 m2 är klart till 70%.
*Försäljningen ökade med 114% och har under perioden uppgått till 2 974 tkr (1 391 tkr )
*Resultatet under perioden uppgick till –2 718 tkr (-4 671 tkr) en förbättring med 1 953 tkr

Under perioden har Bolaget färdigställt ett minsaneringsprojekt. Årets första minsaneringsprojekt blev klart under Q2, projektet omfattade 175 000 m2, och inbringade totalt 2,8 MSEK.

Under Q2 avslöjades en kartell mellan vissa med Countermine konkurrerande Kroatiska minröjningsbolag. Statliga CROMAC (Croatian Mine Action Center), stoppade flera anbudsomgångar under tiden som utredningen om kartellen pågick. Bristen på projekt gjorde att prisnivån sjönk. Flera bolag la låga anbud och har genomfört projekt till för låga priser och sitter nu med stora problem i form av lönsamhet och misslyckade kvalitetskontroller.

Några bolag har redan slagits ut och andra är på väg. Flera bolag har fått röja om sina områden och ett bolag har fått göra om arbetet två gånger efter upprepade underkända kvalitetskontroller. Några bolag misstänks för att ha använt falska intyg vid anbudsgivningen. CROMAC inför därför hårdare regler vid anbudsgivning. CROMAC förväntar sig att några bolag inte kommer att klara kraven för att få lämna anbud.

Flera stora minröjningprojekt har initierats efter senaste tidens världspolitiska händelser. Bolaget har etablerat kontakt med flera större potentiella kunder som skall utvärdera bolagets minsaneringsteknik. Några större potentiella kunder har studerat verksamheten i Kroatien och därefter beslutat om fördjupade diskussioner. De områden i mellan östern som skall röjas omfattar hundratals miljoner kvadratmeter. Utvärderingarna kan resultera i försäljning av maskiner eller rena minsaneringsuppdrag. Bolaget har lämpliga, väl etablerade, samarbetspartners i regionen. Caterpillar understödjer projektet fullt ut med kontakter, marknadsföring och teknisk support.

Bolagets finansiering
Bolagets likviditetssituation har varit och är alltjämt ansträngd. Kassaflödet har dock förbättrats något från pågående minsaneringsverksamhet. Under Q2 har lån på 200 tkr upptagits. Olika finansiella lösningar diskuteras fortlöpande för verksamheten såsom utökade lån och riktade emissioner.

Under året har ansträngningar gjorts för att få in riskkapital i sådan omfattning att organisationen i Kroatien skulle kunna byggas upp i ett steg. Så har inte kunnat ske, utan uppbyggnaden sker istället stegvis. Målet med verksamheten i Kroatien är att nå ett positivt cashflow under Q3 och att täcka koncernens samtliga kostnader och ge vinst under Q4.

Anbudsförfarandet i Kroatien ställer krav på att resurser för att genomföra projekten redovisas i anbuden. Resurserna måste alltså finnas redan vid anbudstillfället och får inte kompletteras eller ändras efter avgivet bud. Resurser kan vara i form av egen personal och utrustning eller via samarbetspartners. Med en anpassad organisation kan bolaget ta större och fler anbud.

Under Q2 byggdes organisationen upp genom att utöka den minröjande personalen från 7 till 15. Under Q3 kommer bolaget att nå full kostnadstäckning i Kroatien och ge ett driftbidrag till koncernen. Under Q3 kommer tre minhundar att ”anställas”. Under Q4 skall organisationen utökas med ytterligare personal och då skall verksamheten generera ett överskott i sådan omfattning att koncernens kostnader väl täcks.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I det pågående projektet i Glinska Poljana mellan Petrinja och Sisak när 50% är sanerat har vi destruerat mer än 1 000 minor av vilka 25% var stridsvagnsminor. Det är ett stort antal minor i förhållande till ytan som skall röjas. Minorna låg i fyra rader där varje stridsvagns mina (7 kg) var skyddad av tre personminor. Minspärren skyddade en försörjningsväg som användes av Serbiska trupper under ockupationen.

Ytterligare flera större förfrågningar är att vänta bl.a. från CROMAC och ITF (International Trust Fund) under året vilket innebär att förutsättningarna för nya uppdrag är goda. Bland annat kommer flera projekt med anknytning till det största infrastruktur projektet i Kroatien, motorvägsbygget, att upphandlas. Framtiden Bolaget satsar på en fortsatt uppbyggnad av TerraFirma och dess verksamhet. Som målsättning skall TerraFirma ha 22 minröjare under Q4. Detta innebär sammantaget att kvalitetskontrollkapaciteten tredubblas i jämförelse med årets början. Resultat och ställning Försäljningen uppgick under perioden till 2 974 tkr ( 1 390 tkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till –2 718 tkr (-4 671 tkr). Resultatet per aktie uppgick till -0,30 kr
(-1,75 kr) Likviditeten uppgick vid periodens slut till 461 tkr (461 tkr). Soliditeten var vid periodens utgång (-21,83 %). Moderbolagets egna kapital uppgår till 4 165 tkr, vid bolagsstämman 24 juni beslutades om nedsättning av aktiekapitalet till 891 433 kronor.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september kommer att lämnas 28 november, 2003.

Södertälje den 10 september 2003
Styrelsen i Countermine Technologies AB (publ.)
Denna rapport är ej granskad av revisorn

Countermine Technologies AB är moderbolag och bildar koncernledning för två dotterbolag. Verksamheten består av utveckling och produktion av minröjningsutrustning samt medverka vid genomförandet av minsaneringsuppdrag. Countermine Technologies AB grundades för att kunna kombinera en rad olika resurser. Motivet är att genomföra en väl avvägd satsning på den nya marknaden för minsanering och minröjningsteknik. Resurser för internationell affärsverksamhet, biståndsprojekt, min- och minröjningteknik, tillverkningsteknik och entreprenörskap är några viktiga områden som knutits till företaget. Två företag med erfarenhet från branschen bildar dotterbolag i koncernen; Countermine Engineering AB och Countermine Operations AB.