Broström AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 08:44 CEST

första halvåret MSEK 185 (90)
- Nettoomsättning MSEK 1 722 (1 327)
- Resultat efter skatt MSEK 135 (60)
- Resultat per aktie SEK 4,66 (2,07)
- Avkastning på sysselsatt kapital 10,4 procent (8,4)
Vinst under andra kvartalet MSEK 70 (19)
- Nettoomsättning MSEK 812 (668)
- Resultat efter skatt MSEK 58 (13)
- Resultat per aktie SEK 1,99 (0,47)

Disponibel likviditet uppgick till MSEK 787 (791 per 2002-12-31)
Transportkapaciteten utökas
- BRO GEMINI levererad i april, BRO GENIUS i juli
- Första optionen (37 000 dwt) vid Jinling utnyttjad
Första halvåret 2003 har präglats av en stark inledning med en viss försvagning och en ökande volatilitet i fraktmarknaden under periodens senare del. Ett antal fundamentala faktorer talar dock för en återhämtning under andra halvåret trots det fortsatt osäkra världsekonomiska läget. Den underliggande marknadstrenden med ökade krav på säkra transporter ligger i linje med Broströms strategi och kommer att bidra till en förbättrad konkurrenskraft och lönsamhet för kvalitetsoperatörer.

Göteborg den 22 augusti 2003
BROSTRÖM AB (publ)
På styrelsens uppdrag
Lennart Simonsson
Verkställande direktör

Broström AB
403 30 Göteborg
Tfn 031-61 61 00
Org nr 556005-1467

Mer information om Broström och pressreleaser finns på www.brostrom.se