Frontyard AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 11:07 CEST

Andra kvartalet något bättre än första kvartalet

Jan-Jun 2003

*Omsättningen minskade till 59,7 Mkr (72,5)
*Rörelseresultatet (EBITDA) ökade till 3,5 Mkr (2,0)
*Resultat efter skatt ökade till 0,1 Mkr (-1,1)
*Operativt kassaflöde minskade till -0,2 Mkr (2,7)
-Rörelseresultat (EBITDA) uppgår till 0,2 kr/aktie (0,1)
-Resultat efter skatt uppgår till 0,0 kr/aktie (-0,1)
-Operativt kassaflöde uppgår till 0,0 kr/aktie (0,2)

SAMMANFATTNING

Frontyard uppvisar minskad försäljning, men ett bättre resultat jämfört med första halvåret föregående år. Kassaflödet minskade, men är fortsatt positivt för rullande 12 månader.

Trots den svaga valutan ökade EBITDA marginalen till 6% (3%). Resultat efter finansnetto ökade till
1 Mkr (0) och resultat efter skatt ökade till 0 Mkr
(-1). I föregående års resultat ingick jämförelse störande post 2 Mkr, så den underliggande förbättringen var betydande. Resultatförbättringen är framförallt hänförlig till andra kvartalet.

Som tidigare rapporterats har den största utmaningen under första halvåret varit att lösa de avtalsfrågor som finns kring den ansvarsförbindelse om 30 Mkr som var hänförlig till förvärvet av Martek (Hemelektronik). Av detta belopp var 10 Mkr skuldfört. P.g.a. avtalsbrott har bolaget inlämnat stämningsansökan för att stoppa vidare utbetalningar (ca 10 Mkr) samt att återfå ytterligare 9 Mkr i tidigare utbetalade medel.

Verksamheten inom Hemelektronik har historiskt haft ett betydande beroende till de uppsagda nyckelpersonerna, samt till en enskild leverantör (X10). Hur väl Frontyard lyckas hantera denna situation kommer att vara avgörande för hur denna del av verksamheten kommer att utvecklas framgent.

För verksamheten generellt var andra kvartalet starkare än första kvartalet. Omsättningen var 10% högre, EBITDA ökade med 157% och resultatet efter skatt vände från minus till plus. Under andra kvartalet uppgick EBITDA marginalen till 8% jämfört med 3% under första kvartalet. Vinstmarginalen (efter skatt) uppgick till 2% jämfört med –2% under första kvartalet. Frontyard har under perioden haft ett neutralt kassaflöde från den löpande verksamheten om 0 Mkr (3). Försvagningen är en effekt av att stora lagerinköp gjordes under sista dagarna i perioden. Detta kommer påverka tredje kvartalet positivt.

Balansräkningen uppvisar betydande förbättringar under andra perioden. Soliditeten steg från årets början till 45% (43%), upp från 40% vid årsskiftet. Även kapitalomsättningshastighet, skuldsättningsgrad och avkastning på eget kapital förbättrades under perioden.

Frontyard är en internationell koncern som säljer produkter för Intelligenta Hem och Videokonferenser. Frontyard säljer produkter från ledande leverantörer och bolagets huvudmarknad är Europa. Frontyard har egna bolag i 4 länder och återförsäljare i ytterligare ett 50-tal länder. Frontyard har ca 30 anställda och är noterat på NGM Equity