Protect Data AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 08:49 CEST

ANDRA KVARTALET
·Omsättningen uppgick under kvartalet till 53,1 MSEK (53,2). ·Försäljningen av den egenutvecklade produkten Pointsec ökade till 30,6 MSEK (11,0). ·Bruttoresultatet uppgick till 40,8 MSEK (32,2), vilket medförde en bruttomarginal på 77% (61%). ·Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,3 MSEK (-12,7). ·Likviditeten uppgick vid periodens utgång till 134 MSEK (142) inklusive outnyttjade krediter samt orealiserade övervärden i finansiella placeringar. ·Eget kapital uppgick till 130 MSEK (137), vilket innebar en soliditet på 69% (69%).

DELÅRSPERIODEN JANUARI - JUNI
·Omsättningen uppgick under perioden till 87,5 MSEK (95,9). ·Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 MSEK (-28,5). ·Resultatet per aktie uppgick till -0:29 SEK (-2:70).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
·En prestigefylld beställning av Pointsec-licenser erhölls från en amerikansk organisation. Ordervärdet uppgår till 14,0 MSEK inkluderande ett års support. 11,9 MSEK har intäktsförts under kvartalet. ·Ett flertal tilläggsbeställningar avseende autenticeringslösningar till Internetbanker erhölls från olika nordiska kunder. ·En tilläggsbeställning på Pointsec-licenser erhölls från en civil myndighet i USA. Ordervärdet uppgick till 1,5 MSEK.