Boliden AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 09:22 CEST

·Omsättningen uppgick till MSEK 4 636 (5 056) för första
halvåret 2003 och till MSEK 2 298 (2 651) för andra
kvartalet.

·Resultat efter finansiella poster förbättrades till
MSEK 69 (21) för första halvåret och till MSEK 15 (4) för
andra kvartalet.

·Resultat efter skatt uppgick till MSEK 169 (30),
motsvarande SEK 1,97 (0,35) per aktie för första halvåret.
För andra kvartalet uppgick resultat efter skatt till MSEK
39 (13), motsvarande SEK 0,47 (0,15) per aktie för andra kvartalet.

·Kassaflödet uppgick till MSEK 36 (-45) för första
halvåret och till MSEK 5 (283) för andra kvartalet.

·Riksdagsbeslut medför att tidigare uppkomna
realisationsförluster inom Bolidenkoncernen om MSEK 2 440 nu även kan utnyttjas mot ordinarie rörelseinkomster.

·Under andra kvartalet har Boliden fortsatt att
förtidsinlösa delar av företagets dollarsäkring, vilket
stärkt såväl kassaflödet som koncernens egna kapital. Förtidsinlösen har ej påverkat resultat efter finansiella poster.

·Det effektiviserings- och besparingsprogram som
påbörjades under första kvartalet 2003 fortlöper planenligt. Programmet beräknas att, tillsammans med redan pågående program, ge en resultateffekt på MSEK 300 på årsbasis med full effekt under 2004.

·Två affärer som omstrukturerar den nordiska och
brittiska mässingsmarknaden genomfördes under andra
kvartalet. Syftet är att öka företagets konkurrenskraft och lönsamhet.

Kontaktpersoner för information:
Jan Johansson, VD och koncernchef Tel 08 610 16 02
jan.c.johansson@boliden.se Mobil 070 555 02 02

Ulf Söderström, Informationsdirektör Tel 08 610 15 57
ulf.soderstrom@boliden.se Mobil 070 618 95 95

Jan Öhman, Ekonomi- och Finansdirektör Tel 08 610 15 33
jan.ohman@boliden.se Mobil 070 624 19 05

Bolidens hemsida: www.boliden.se