Mandamus

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2003 11:19 CEST

·Hyresintäkterna för perioden ökade till 465 Mkr (451)

·Periodens resultat efter skatt uppgick till 56 Mkr (52), varav
14 Mkr (-1)utgjordes av resultat från fastighetsförsäljningar

·Resultatet per aktie före skatt uppgick till 2,73 kr (2,55)

·Under första halvåret har 14 fastigheter i Karlstad och
Vänersborg avyttrats med en avyttringsvinst om 14 Mkr

·Förvaltningsresultatet för helåret bedöms uppgå till cirka 120 Mkr

·Efter periodens utgång har en bostadsfastighet i Malmö förvärvats

Ekonomiska informationstillfällen

Delårsrapport januari-september 2003 23 oktober 2003
Bokslutskommuniké Februari 2003
Årsredovisning 2003 Mars 2004

Frågor angående delårsrapporten kan riktas till VD Anders Silverbåge 08-556 130 00, e-post anders.silverbage@mandamus.se.

Adress (huvudkontor):
Mandamus Fastigheter AB
Box 12 (Englundavägen 7)
171 18 Solna
Tel: 08-566 130 00 Fax: 08-566 130 99 E-post: mandamus@mandamus.se Hemsida: www.mandamus.se
Org nr 556549-6360