Biolight International AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 15:20 CEST

*Försäljningen under första halvåret uppgick till 798 (1 212) TSEK.
*Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 341 (699) TSEK.
*Riktad nyemission har tillfört bolaget 9.2 MSEK före emissionskostnaden. Nyemissionen avslutades i juli 2003.
*Claes Holmberg ny VD sedan 11 augusti 2003.
*Bolaget ökar fokuseringen på att nå den svenska marknadens 1100 geriatriska kliniker.

Bolagets fokus under de närmaste 12 till 18 månaderna
Under de senaste åren har ett antal kliniska prövningar genomförts på en rad sjuk- och tandvårdskliniker, framförallt på den svenska marknaden. Resultaten från dessa studier har genomgående visat att BiolightÒ minskar tiden och underlättar läkningen av vanligt förekommande sår och andra inflammatoriska tillstånd. Efter de positiva beskeden från genomförda studier beslutade bolaget att inleda etableringen av BiolightÒ Wound Care i Sverige och BiolightÒ Dental Care i Sverige, Tyskland och Italien.

Efter de första nio månadernas arbete med att etablera metoden på marknaden har utvecklingen kommit längst inom sårvårdsområdet. Ett antal viktiga vårdenheter har nu erfarenhet av rutinmässig användning av metoden. Bolagsledningen har därför beslutat att öka koncentrationen i satsningen mot framförallt behandlingen av trycksår och kroniska sår inom den geriatriska verksamheten på den svenska marknaden.

Satsningen på dentala applikationer kommer framförallt att fokusera på att nå ett antal opinionsledande kliniker på de svenska och tyska marknaderna. Bolagsledningen gör bedömningen att det inte är ekonomiskt möjligt att fortsätta satsningen på den italienska marknaden i nuläget.

Bolagets generella marknads- och försäljningsstrategi under de närmaste 12 till 18 månaderna är att förankra BiolightÒ bland ledande vårdgivare och prioritera att dessa blir frekventa användare av metoden framför att sälja utrustningar till en bredare grupp. Först när metoden har blivit väl accepterad i den första kretsen av användare kommer bolaget fokusera på att öka antalet användare i snabbare takt.

Försäljning – Q1-Q2:2003

Försäljningen under första halvåret uppgick till 798 (1 212) TSEK. Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 341 (699) TSEK.

Försäljning har bedrivits inom samtliga tre affärsområden Dental Care, Wound Care och Physiotherapeutic Care. Försäljningsminskningen beror på successivt minskade försäljningsaktiviteter riktade mot breda grupper av användare under våren.

Nyemission juli 2003
Styrelsen i Biolight International AB har 27 juni 2003, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 april 2003, beslutat att nyemittera sammanlagt 36 932 000 aktier till ett nominellt värde av 0,03 kr per aktie. Teckningskursen fastställdes till 0.25 kr per aktie. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 1 107 960 kr och uppgår därefter till 3 245 862 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 12 737 500 av serie A och 95 457 918 av serie B. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 9.2 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen, som genomfördes under ledning av Kaupting Bank, riktades till ett antal privata och institutionella placerare, däribland bolagets huvudägare Skagsudde med närstående bolag.

Företrädesemission
Styrelsen i Biolight International AB har för avsikt att under hösten utnyttja bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma och genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare till samma villkor som i den nyligen genomförda riktade emissionen. Skagsudde AB med närstående bolag har meddelat styrelsen i Biolight International AB att man, mot bakgrund av att man tecknat aktier i den riktade emissionen i juli 2003, inte avser att utnyttja sin möjlighet att teckna aktier i en eventuell företrädesemission.

Ny verkställande direktör
Styrelsen utsåg den 11 augusti 2003 Claes Holmberg till verkställande direktör. Claes Holmberg har ingått i styrelsen för Biolight sedan 1995 och har under de senaste åren varit VD, först i MediTeam Dental AB och sedan i Biolin AB, vilket bolag han lämnade under våren 2003. Claes Holmberg var dessförinnan vice VD i Nobel Biocare AB.

Claes Holmberg efterträder Christer Wallin som varit VD i Biolight i tre och ett halvt år.

Biolight® Wound Care
Kliniska studier genomförda under åren 1996 - 2001 samt ett antal kliniska utvärderingar i mer eller mindre rutinmässig användning av BiolightÒ vid behandling av trycksår och kroniska sår har visat på ett antal fördelar jämfört med traditionell behandling;

·Kliniska effekten är vetenskapligt bevisad
·Trycksår läker snabbare genom behandling med metoden
·Genom att behandla kroniska sår med BiolightÒ kan dessa läka ut
·Metoden uppvisar inga biverkningar samt är atraumatisk och helt smärtfri

Men ett antal nackdelar är också uppenbara;
·Metoden är alltjämt okänd och ännu inte erkänd i bredare sjukvårdskretsar
·Ljusbehandling utmanar vanemönstret inom vården

Under perioden har en vetenskaplig artikel om BiolightÒ blivit accepterad för publikation. Redogörelsen över en fas 3 studie angående behandling av trycksår, med rubriken ”Monochromatic Phototherapy in Patients with Chronic Ulcers”, kommer att publiceras i tidskriften ”Aging Clinical and Experimental Research” tredje nummer för året.

Under våren 2003 har BiolightÒ installerats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Geriatriska kliniken, för utvärdering på 9 geriatriska avdelningar. Utvärderingen skall vara klar under december månad 2003 och ge vägledning om lämpligaste användningen av BiolightÒ som ett standardiserat hjälpmedel i vården av kroniska sår inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets geriatriska verksamhet.

Utvärdering av BiolightÒ pågår för närvarande på ett antal av landets geriatriska vårdenheter. Även om kliniska studier tydligt påvisat metodens kapacitet att förbättra läkningen inom merparten av de normala indikationsområdena, är det för tidigt att dra några slutsatser beträffande hur väl metoden passar in i den befintliga vårdorganisationen och kommer att fungera i rutinmässig daglig användning. Det kan inte uteslutas att rutiner måste omarbetas för att BiolightÒ på bästa sätt ska passa in i den geriatriska vården.

Under det närmaste året kommer stor tonvikt läggas på att successivt öka antalet kliniker som utvärderar och rutinmässigt använder metoden. Detta är av stor vikt för att metoden ska bli väl förankrad inom den svenska sjukvården, för att visa på fördelarna i den dagliga vården och för de behandlade patienterna samt för att uppnå god anpassning av metoden efter användarnas behov.

Bolagets omedelbara målsättning är snarare att få ett mindre antal frekventa användare än ett stort antal som prövar metoden under kort tid. Erfarenheten är att det krävs en längre tids användning innan bästa användningssätt kan identifieras.

På den Europeiska marknaden uppskattas att mellan 30-50 000 geriatriska vårdenheter årligen utför mellan 100-175 miljoner behandlingar där BiolightÒ skulle kunna tillämpas.

Biolight® Dental Care
Satsningen på dentala applikationer kommer framförallt att fokusera på att nå ett antal opinionsledande kliniker på den svenska och tyska marknaden. Bolagsledningen gör bedömningen att det inte är ekonomiskt möjligt att fortsätta satsningen på den italienska marknaden i nuläget.

Ett antal privattandläkare har under våren provat BiolightÒ i olika kliniska situationer. Någon egentlig utbildning har inte varit möjlig att genomföra varför det varit svårt för tandläkarna att veta hur och när metoden bäst ska användas i deras kliniska verksamhet.

I ett antal kliniska studier har det emellertid visats att BiolightÒ underlättar läkningen och förkortar läkningstiden av orala inflammationer. Bolagsledningen bedömer det därför som viktigt att i samarbete med ett mindre antal ledande specialister inom området visa på metodens möjligheter i rutinmässig användning samt fastställa hur den bäst ska tillämpas för att ge stora fördelar för tandvårdsteamet och dess patienter.

På den Europeiska marknaden uppskattas att mellan 50-100 000 tandvårdenheter årligen utför mellan 15-30 miljoner behandlingar där BiolightÒ skulle kunna tillämpas.

Biolight® Physiotherapeutic Care
BiolightÒ har tillämpats vid behandling av olika typer av skador. Ett stort antal fall av läkning av sådana skador med användning av metoden har rapporterats under årens lopp. Bolaget bedömer det emellertid inte ekonomiskt möjligt att aktivt bearbeta detta marknadssegment i den nära framtiden.

BiolightÒ har också tillämpats vid behandling av skador inom hästsporten, vilket lett till ett ökat intresse bland hästägare och tränare för att fortsätta pröva metodens användbarhet. Om dessa försök fortsätter att falla väl ut utesluter inte bolaget en ökad framtida satsning på området, som bedöms ha en god kommersiell potential.

Några egentliga studier har ännu inte utförts. Det är normalt inte motiverat att utföra studier i samband med animalapplikationer. Med användning av värmekameror har däremot minskningen av olika inflammatoriska tillstånd efter behandling med BiolightÒ kunnat verifieras i realtid. Den uppenbart positiva inverkan på läkningsförloppet tolkas som en stark indikation på metodens användbarhet i sammanhanget.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20

Delårsrapportering.
Personbilskostnader redovisas som övriga externa kostnader. Jämförelsesiffrorna har därvid ändrats. I övrigt tillämpas samma principer och värderingar som användes i årsredovisningen för år 2002 och delårsrapporten jan-mars 2003.

Resultat, kassaflöde och likviditet
Försäljningen under första halvåret uppgick till 798 TSEK (1 212). Rörelsens kostnader uppgick under första halvåret till 9 228 TSEK (13 642). Periodens resultat uppgick till en förlust på –8 788 TSEK (-13 872). Resultatet har belastats med emissionskostnader om 414 TSEK (1 729).

Investeringarna under första halvåret uppgick till 454 TSEK (198).

De likvida medlen uppgick per 2003-06-30 till 1 261 TSEK (17 526). Per 2002-12-31 uppgick de likvida medlen till 7 426 TSEK.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för jan-sept 2003 den 27 oktober 2003

Danderyd 2003-08-22
Styrelsen i Biolight International AB

För mer information, kontakta: Claes Holmberg, Verkställande Direktör, tel: 08-622 52 70 samt 0708-25 45 47

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag, med produkter baserade på biologiska effekter av pulserande, monokromatiskt ljus. Biolight utvecklar ett system för effektiv, smärtfri och säker behandling av främst kroniska sår och inflammatoriska tillstånd. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market NGM AB).

Biolight International AB skall, baserat på kunskap om de biologiska effekterna av pulserande monokromatiskt ljus, utveckla och erbjuda metoder och utrustning för effektiv behandling av sjukdomar och skador.