ScanMining AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 15:16 CEST

*Malmreserven vid Pahtavaaragruvan utökad till 980 000 ton
*Beslut att inleda förberedelser för guldproduktion i Pahtavaara
*Riskkapitaltillskott med 35 miljoner kronor avtalat under perioden
*Heino Alaniska rekryterad som platschef för Pahtavaaragruvan

Verksamhet
Under andra kvartalet har produktionsförberedelser genomförts vid Pahtavaara guldgruva i norra Finland efter att styrelsen i ScanMining beslutat att påbörja produktion i Pahtavaaragruvan före utgången av innevarande år.
Styrelsens beslut fattades under maj månad efter att ett avtal om totalfinansiering av de investeringar som krävs inför den planerade produktionsstarten träffats med ett konsortium av industriella investerare. Totalt tillförs ScanMining genom detta avtal 35 miljoner kronor i form av riskkapital.

Driftförberedelserna som bland annat innefattar personalrekrytering och länspumpning av de tidigare dagbrotten har påbörjats under perioden. Parallellt med detta arbete genomförs också ett omfattande kärnborrningsprogram syftande till att fastlägga ramplägen och brytningsrum för den planerade underjordsgruvan. Dessa arbeten bedrivs nu planenligt med inriktningen att påbörja gruvproduktionen mot slutet av innevarande år.
Efter periodens utgång har Heino Alaniska anställts som platschef för Pahtavaaragruvan. Alaniska har tidigare varit platschef vid flera olika gruvor inom Outokumpukoncernen, bland annat guldgruvan i Bidjovagge och kommer närmast från en anställning inom Riddarhyttan Resources OY, där han har varit Site Manager för Suurikuusikkoprojektet. Han har också tidigare erfarenhet från Pahtavaaragruvan där han var chef under 1990 talet.

Hittills genomförda borrningar i anslutning till Pahtavaaragruvan visar på en underjordsmalm omfattande 851 000 ton med en genomsnittlig halt av 4,98 gram guld per ton. Malmen klassas i detta skede som sannolik malmreserv. De pågående borrningarna genomförs med kärnborrteknik med 62 mm kärna och analyseras med 50 gram Fire Assay i meterssektioner vid GTKs laboratorium i Sodankylä. Halt och tonnageberäkningar har utförts baserat på kärnborrningar omfattande totalt 10 400 meter borrning varav 4 800 meter är från det nu pågående borrprogrammet. Borrprogrammet har gjorts i rutnät med inklinerade hål (45-60 grader) och med borrhålsavstånd på 30 meter eller bättre. Malmberäkningen har gjorts med polygonmetoden och baseras på en minsta praktisk brytningsbredd av tre meter horisontell bredd. Malmberäkningen inkluderar internt gråberg samt därutöver 15% extern gråbergsinblandning. Det nu pågående borrprogrammet omfattar totalt 12 000 meter borrning och beräknas vara avslutat under november månad.
Utöver underjordsmalm finns sedan tidigare ett tillgängligt tonnage av dagbrottsmalm omfattande 130 000 ton med en genomsnittlig halt av 2,31 gram guld per ton. Denna malm är klassad som bevisad malmreserv.

Under sommaren har borrningar med vertikalborrhål genomförts av Scanminings dotterbolag Scandrill, varvid guldmineraliseringar konstaterats i ett område öster om dagbrottet i Pahtavaara. Då undersökningarna befinner sig i ett inledande skede är det ännu för tidigt att uttala sig om huruvida ett brytvärt malmtonnage finns i det aktuella området. Fortsatta borrningar för att utöka malmreserven vid Pahtavaaragruvan avses bedrivas parallellt med den framtida produktionen.

ScanMining har bildat ett helägt dotterbolag i Finland, ScanMining OY som kommer att svara för gruvverksamheten i Finland. Bolaget har samma styrelse och verkställande direktör som moderbolaget medan Heino Alaniska är bolagets representant i Finland.

Efter periodens utgång har äganderätten till Pahtavaaragruvan med tillhörande anläggningar och koncessionsrättigheter överförts till ScanMining ABs helägda dotterbolag ScanMinig Oy. ScanMinings samtliga inmutningar ägs dock av ScanMining AB.

Bolagets verksamhet vid Blaiken har under perioden bedrivits i begränsad omfattning i avvaktan på Nuteks beslut avseende regionalt stöd. Styrelsens beslut innebär att så snart besked om sådant stöd föreligger fullföljes investeringarna vid Blaiken.

Finansiering
Två riktade emissioner genomfördes under halvåret vilka tillsammans tillförde bolaget 25.027 tkr före emissions-kostnader, varav 22.251 tkr under sista kvartalet. Två konvertibla skuldebrev om vardera 1.000 tkr har utgivits under första kvartalet. Styrelsen har under perioden därtill beslutat att ge ut ett konvertibelt lån om 11 miljoner kronor. De utgivna konvertibla skuldebreven och det beslutade lånet kommer vid full konvertering att motsvara 6,5 miljoner aktier.

Investeringar
Under året har i koncernen investeringar i mark, maskiner, inventarier och gruva gjorts med 7.769 tkr (64 tkr) varav under andra kvartalet 7.523 tkr (0 tkr). Under året har koncernen gjort investeringar i prospektering med 1.058 tkr (4.494 tkr) varav under andra kvartalet -776 tkr (2.742 tkr).Tidigare aktiverade kostnader för prospektering har överförts från prospektering till investering i och med att bolaget har börjat gruvinvesteringarna. Detta innebär redovisningsmässigt negativa investeringar i prospektering under perioden. I moderbolaget har investeringar i mark och inventarier under året gjorts med 283 tkr (64 tkr) varav under andra kvartalet 37 tkr (0 tkr). Under året har moderbolaget gjort investeringar i prospektering med 1.234 tkr (4.971 tkr) varav under andra kvartalet -668 tkr (3.003 tkr).

Resultat
Nettoresultatet för halvåret blev för koncernen - 1.832 tkr jämfört med - 5.467 tkr för föregående år och för moderbolaget - 1.635 tkr (-5.680 tkr). Nettoresultatet för andra kvartalet blev för koncernen -1.097 tkr (-3.916 tkr) och för moderbolaget -964 tkr (-3.892 tkr).

Skatt, eget kapital, likviditet och soliditet
Någon skattekostnad för 2003 beräknas inte uppkomma. Eget kapital per aktie uppgick i koncernen till 3,08 kr (3,38 per 2002-12-31). Koncernens likvida medel i form av banktillgodohavanden ökade från årets början med 12 937 tkr varav under andra kvartalet 12.998 tkr och uppgick vid periodens slut till 15.001 tkr. Likviditeten i moderbolaget uppgick till 14.310 tkr jämfört med 2.032 tkr vid årets början. Soliditeten i koncernen uppgick till 85,5% (82,4% per 2002-12-31).

Antal utestående aktier
Antalet utestående aktier uppgick 2003-06-30 till 57 529 540 stycken och medeltalet aktier under andra kvartalet var
51 438 707 stycken.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Från och med delårsrapporten för första kvartalet 2003 tillämpar ScanMining Redovisningsrådets nya rekommendationer RR 22 Utformning av finansiella rapporter, RR 26 Händelser efter balansdagen, RR 27 Finansiella instrument: Klassificering och upplysningar och RR 28 Statliga stöd. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisning. Tillämpning av de nya rekommendationerna medför ingen effekt på koncernens resultat och ställning.

Gävle den 21 Augusti 2003
Styrelsen i ScanMining AB (publ)

Uppgifter om malmreserv och mineraltillgångar har granskats av Assen Simeonov, av Svenska gruvföreningen utsedd kvalificerad person.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Ekonomisk information
Rapport kvartal 3 2003-11-07
Bokslutskommuniké för 2003 februari 2004

Ytterligare information lämnas av:
VD Michael Nilsson telefon 026- 10 64 10 eller 070-567 64 10

ScanMining utvecklar för närvarande fyndigheter vid Pahtavaaragruvan i Finland och vid Blaiken i Sorsele kommun. Pahtavaaragruvan beräknas vara i drift före utgången av 2003 och producera över ett ton guld per år. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. Bolagets totala malmreserver uppgår till över 10 Miljoner ton. Utöver detta har bolaget ytterligare mineraltillgångar i Sorselefältet och i norra Finland. ScanMining är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

ScanMining AB (publ)
N Slottsgatan 5
Box 1144
SE-801 35 Gävle

Telefon: +46 26 – 10 64 10
Fax: +46 26 – 10 28 90
E-mail: info@scanmining.se
www.scanmining.se