Novotek Sverige AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2003 10:33 CEST

*Ökning av resultatet efter finansnetto med 34 procent till 9,1 (6,8) MSEK
*Rörelseresultatet ökade med 30 procent och uppgick till 8,2 (6,3) MSEK
*Resultatet efter skatt ökade med 49 procent till 5,8 (3,9) miljoner kronor
*Orderingången uppgick till 104 (109) MSEK
*Omsättningen uppgick till 92 (96) MSEK
*Vinsten per aktie uppgick till 0,55 (0,37) kronor


Marknadsläget
Årets första sex månader blev bättre för Novotek än under motsvarande period 2002. Lönsamheten har förbättrats och marknadspositionen stärkts. Den fortsatt svaga dollarn har varit gynnsam för resultat- och marginalutvecklingen. Flera kunder har skjutit på sina investeringar och detta har inverkat negativt på omsättningsutvecklingen. På de skilda marknaderna har Danmark under perioden utvecklats mycket bra. På marknaden för Industriella IT-system sker för närvarande stora förändringar. Företagen köper i allt större utsträckning färdigutvecklade tekniska lösningar. För kunden innebär detta en lägre total kostnad samtidigt som underhållskostnaderna blir lägre och kunden hela tiden har tillgång till senaste tekniska lösningen genom uppgraderingskontrakt. Novoteks produktsortiment är väl positionerat för detta behov. Flera order har tagits på nya marknadsområden med betydande tillväxtpotential. Industriell IT blir allt viktigare för företagen. För att förbättra Novoteks marknadsposition ytterligare har åtgärder inletts för att öka den organiska tillväxten. Under hösten kommer ytterligare säljare att anställas och marknadsföringen att intensifieras. Beläggningen har varit tillfredsställande under perioden.

Resultat och finansiell ställning
Novotek-koncernen redovisar för andra kvartalet 2003 ett rörelseresultat på 4,7 (4,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,1 (4,6) miljoner kronor. Nettoresultat per aktie ökade till 0,32 (0,23) kronor. Omsättningen uppgick till 47,5 (50,0) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 juni 2003 ett resultat efter finansnetto på 9,1 (6,8) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (6,3) miljoner kronor. Nettoresultatet per aktie blev 0,55 (0,37) kronor.
Bruttomarginalen uppgick till 10,8 (8,6) procent.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 92,4 (95,8) miljoner kronor. Orderingången uppgick till 104,2 (108,9) miljoner kronor. Under perioden var kassaflödet 0,8 (-12,0) miljoner kronor. Till aktieägarna har 5,3 miljoner kronor delats ut. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,5 (6,7) miljoner kronor. Likvida medel ökade till 59,7 (45,8) miljoner kronor. Soliditeten ökade till 60,4 (58,7) procent.

Redovisningsprinciper
Novotek följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som vid föregående årsbokslut.

Förvärv
Efter periodens utgång har Novotek förstärkt sin verksamhet i Holland genom att förvärva Trimation BV. Trimation som grundades 1987 erbjuder Industriella IT-lösningar framför allt för processindustrin. Järn och stål, kemi, livsmedel och tillverkningsindustri är viktiga områden. Exempel på kunder är Mars, Heineken och Fuji.

Företaget har idag 15 anställda och finns i Breda, Holland.
Omsättningen på årsbasis är cirka 20 miljoner kronor och med en vinst före skatt på 8 procent. Trimation har haft en god utveckling under ett antal år och passar väl in i Novoteks strategi. Trimation och Novotek har delvis varit konkurrenter, men Trimation har också produkter som utökar Novoteks produktprogram. Trimation kompletterar också Novotek BV med utvecklingsresurser. Eftersom Novotek BV och Trimation BV båda finns i Breda kommer företagen att flytta till gemensamma lokaler. Verksamheten i Trimation kommer också omedelbart att integreras i Novoteks verksamhet med en gemensam ledning.
Förvärvet har skett med kontanta medel till ett pris av cirka 5 miljoner kronor och bedöms ha en positiv resultatpåverkan redan under år 2003. Bolaget konsolideras i Novotek BVs verksamhet från och med den 1 augusti 2003.

Personal
Antalet anställda har under andra kvartalet minskat med 4 personer.
Den 30 juni 2003 uppgick antalet anställda till 129 personer.
I jämförelse med den 30 juni 2002 har ingen ändring skett i antalet anställda.

Investeringar
Periodens bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,3 (0,3) miljoner kronor.

Moderbolaget
Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2003 till 2,0 (1,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,0 (-0,3) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 3,4 (0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 28,1 (20,0) miljoner kronor.

Utsikter
För resten av året förväntas en tillväxt av verksamheten. Fortlöpande förstärkningar av marknadsföringen, strategiska samarbeten och en fortsatt låg dollarkurs förväntas bidra till en fortsatt positiv utveckling.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden januari – september år 2003 avges den 23 oktober 2003.

För ytterligare information kontakta:
Göran Andersson, VD 040-6718906, 073-6338906

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla kompletta systemlösningar och produkter.