Oriflame Cosmetics

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 13:03 CEST

Andra kvartalet 2007
Omsättningen i lokal valuta ökade med 27 procent och med 25 procent i euro till 269,6 miljoner euro (215,7).
Den genomsnittliga säljkåren ökade med 24 procent till 2 242 800 konsulenter och produktiviteten i lokal valuta steg med 3 procent. Vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 26 procent.
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, förbättrades med 21 procent till 42,8 miljoner euro (35,4).
Rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader blev 14,0 procent (14,5), vilket gav ett rörelseresultat på 37,7 miljoner euro (31,3).
Resultat efter skatt, men före omstruktureringskostnader, förbättrades med 31 procent till 29,1 miljoner euro (22,3).
Genomförandet av den nya verksamhetsplattformen löper planenligt. Förhandlingar med berörda personalorganisationer har slutförts. Kostnaderna för omstruktureringen beräknas nu till 30-35 miljoner euro.
Ny utblick: Omsättningsökning i lokal valuta för 2007 väntas bli väl över 15 procent och rörelsemarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, beräknas bli något högre än 2006, trots valutautmaningar.

Första halvåret 2007
Omsättningen i lokal valuta ökade med 22 procent och med 20 procent i euro och uppgick till 538,2 miljoner euro (449,7).
Resultat efter skatt, men före omstruktureringskostnader, förbättrades med 12 procent till 59,7 miljoner euro (53,4).
Resultat per aktie efter utspädning steg med 19 procent till 1,06 euro (0,89).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57,7 miljoner euro (56,6).


OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Andra kvartalet 2007

Omsättningen i lokal valuta ökade med 27 procent och med 25 procent i euro och uppgick till 269,6 miljoner jämfört med 215,7 miljoner euro motsvarande kvartal föregående år. Antalet sålda enheter ökade med 29 procent.

Omsättningsökningen i lokala valutor var resultatet av en ökning i den genomsnittliga säljkåren med 24 procent och en förbättrad produktivitet på 3 procent. Vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 26 procent, eller med 474 500 konsulenter, till 2 267 200.

Omsättningen i lokala valutor ökade enligt följande; i Asien med 60 procent, CIS & Baltikum 37 procent, Latinamerika 25 procent, Centraleuropa & Medelhavsregionen 12 procent samt Västeuropa & Afrika 10 procent. Omsättningsökningen var ett resultat av starka produktlanseringar och en större säljkår som genererats genom framgångsrika rekryteringskampanjer.

Bruttomarginalen förbättrades till 70,3 procent (69,7) i huvudsak till följd av skalfördelar i produktionen genom större volymer samt lägre nedskrivningar av inkuranta lager. Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader förbättrades med 21 procent till 37,7 miljoner euro (31,3) vilket återspeglar tillväxten i omsättningen. Rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader uppgick till 14,0 procent (14,5) och påverkades negativt av valutakursförändringar med 0,6 procentenheter. Försäljningskostnaderna var högre på grund ett stort antal försäljningsdrivande aktiviteter, såsom olika rekryteringskampanjer, under perioden, delvis kopplade till Oriflames 40-årsjubileum. Bolaget såg samtidigt positiva hävstångseffekter på de administrativa kostnaderna trots högre kostnader för personalens bonusprogram.

Resultatet före skatt förbättrades med 23 procent till 31,9 miljoner euro (25,9). Resultatet påverkades positivt av valutakursförändringar om 0,5 miljoner euro medan resultatet motsvarande kvartal föregående år belastades med en valutakursförlust på 3,0 miljoner euro. Kostnaderna för införandet av en ny verksamhetsplattform för bolaget försämrade resultatet före skatt med 1,7 miljoner euro under kvartalet.

Resultatet efter skatt förbättrades med 24 procent till 27,6 miljoner euro (22,3) och resultatet per aktie efter utspädning steg med 32 procent till 0,49 euro (0,37).


Första halvåret 2007

Omsättningen i lokal valuta ökade med 22 procent och med 20 procent i euro till 538,2 miljoner euro (449,7). Antalet sålda enheter steg med 21 procent.

Omsättningsökningen i lokal valuta var resultatet av en ökning av den genomsnittliga säljkåren på 21 procent och en förbättrad produktivitet på 1 procent.

Bruttomarginalen förbättrades till 70,1 procent (69,9). Resultatet efter skatt steg med 9 procent till 58,2 miljoner euro (53,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 2 procent till 57,7 miljoner euro (56,6).


VERKSAMHETEN

Marknadsföring och produkter

Under kvartalet visade produkterna inom kategorierna hudvård och doft högre försäljning än genomsnittet för det övriga sortimentet. Bidragande orsaker var fortsatta försäljningsframgångar för produktlinjen Ecollagen och lanseringen av produktserien Pure Nature samt två nyckellanseringar inom doft.

När det gäller Oriflame Beauty, som är Oriflames viktigaste varumärke inom färgkosmetik, var Power SHINE, ett halvtransparent högglansigt läppstift, en av nyckellanseringarna. Den framgångsrika introduktionen av Power SHINE stöttades av en integrerad marknadsföringskampanj med trycksaker, annonsering och säljmaterial. TV-annonsering användes på huvudmarknaderna.

Toalettartiklar utvecklades positivt delvis tack vare starka lanseringar inom fotvård. Omsättningen påverkades också positivt genom lanseringen inom Centraleuropa & Medelhavsregionen av tandkrämen Optifresh, Oriflames första produkt inom munhygien.

Under våren samarbetade Oriflame framgångsrikt med den kände ryske designern Valentin Yudashkin genom säljfrämjande aktiviteter kopplat till en av hans specialdesignade sminkväskor.

För att ytterligare stärka varumärket Oriflame Beauty kommer bolaget att samarbeta med den internationellt kända make-up-artisten Barbara Braeunlich för att utveckla säsongsanpassad make-up och skapa innovativa kollektioner av skuggor och färger.


Global produktförsörjning

Den mycket starka försäljningen under perioden var en utmaning för produktförsörjningen, vilket gav upphov till otillfredsställande servicenivåer på huvudmarknaderna.

Product Fulfilment Project, som är Oriflames genomgripande översyn av hela produktförsörjnings-kedjan, fortskrider planenligt. Projektet väntas ge betydande fördelar på lång sikt genom förbättringar av servicenivån på bolagets huvudmarknader. De synliga effekterna kommer att börja visa sig mot slutet av innevarande år.

I juni avslutade Oriflame en betydande uppgradering av produktförsörjningssystemet genom införandet av IFS ERP-system. Systemet understödjer nu en stor del av processerna både för New Product Development och Product Fulfilment i ett helt integrerat flöde.

Oriflame fortsätter driftsättandet av ett nytt system för central lagerhållning genom att bygga ut navet i Warszawa som ska försörja bolagets verksamheter i norra Europa. Distributionsnavet i Warszawa beräknas vara i full drift under första kvartalet 2008.


Ny operationell plattform

Förhandlingarna med berörda personalorganisationer beträffande den nya operationella plattformen har slutförts och beslutet att genomföra förändringarna har fattats. Ett nytt kontor i centrala Stockholm har hyrts och omfattande rekryteringskampanjer har genomförts. Projektet följer tidsplanen och den nya plattformen beräknas vara på banan under första kvartalet 2008.

Kostnaderna för omstruktureringen beräknas nu till 30-35 miljoner euro under en tvåårsperiod. Det är 5 miljoner euro högre än vad som tidigare meddelats, vilket i huvudsak beror på högre kostnader än väntat beträffande avveckling av personal.


REGIONER

CIS & Baltikum

Omsättningen i lokal valuta steg under andra kvartalet med 37 procent till följd av en ökning av den genomsnittliga säljkåren med 32 procent och en förbättrad produktivitet på 3 procent jämfört med föregående år. Omsättningen i euro steg med 32 procent till 144,9 miljoner euro (109,6) och vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 36 procent jämfört med ett år tidigare. Aktiviteterna på samtliga marknader utvecklades gynnsamt, särskilt Kazakstan, Azerbaijan och Mongoliet. Omsättningen i Ryssland ökade med 27 procent i lokal valuta.

Den starka omsättningsökningen var hänförlig till en större säljkår, vilket i sin tur var en följd av framgångsrika rekryteringskampanjer, samt lyckade katalogerbjudanden utöver aktiviteter i samband med Oriflames 40-årsfirande.

Rörelsemarginalen sjönk till 19,4 procent (21,8) och rörelseresultatet förbättrades med 18 procent till 28,1 miljoner euro (23,9). Marginalnedgången hänförde sig huvudsakligen till negativa kursrörelser och högre försäljningskostnader.


Centraleuropa & Medelhavsregionen

Omsättningen i lokal valuta steg med 12 procent till följd av en ökning av den genomsnittliga säljkåren med 3 procent och en förbättring av produktiviteten på 8 procent. Vid periodens slut hade säljkåren ökat med 4 procent.

Omsättningen i euro ökade med 15 procent till 64,1 miljoner euro (55,8) understödd av starkare valutor på flera huvudmarknader. Tillväxten var särskilt god i Slovakien och Tjeckien beroende på framgångsrikt genomförda marknadsföringsaktiviteter samt bra ledarskapsutveckling och lyckade rekryteringsinsatser. Försäljningsutvecklingen i Polen var också stark till följd av en väl avvägd prisstrategi och attraktiva kunderbjudanden.

Rörelseresultatet förbättrades med 8 procent till 12,7 miljoner euro (11,9). Rörelsemarginalen sjönk till 19,9 procent (21,1). Försäljningskostnaderna steg till följd av av aktiviteter för att återskapa momentum i säljkåren genom innovativa rekryteringskampanjer.


Västeuropa & Afrika

Omsättningen ökade med 10 procent i både lokal valuta och euro till 25,5 miljoner euro (23,3). Säljkåren växte med 18 procent och produktiviteten sjönk med 6 procent. Tillväxten var särskilt god i Portugal, Egypten och Marocko medan verksamheterna i Norge, Sverige och Holland redovisade lägre omsättning under perioden. Vid utgången av andra kvartalet hade säljkåren vuxit med 17 procent.

Rörelsemarginalen uppgick till 15,8 procent (15,2), vilket gav ett rörelseresultat på 4,0 miljoner euro (3,5).


Latinamerika

Omsättningen i lokal valuta ökade med 25 procent efter en tillväxt i säljkåren på 26 procent och en minskning av produktiviteten på 1 procent. Omsättningen i euro steg med 22 procent till 12,4 miljoner euro (10,2). Oriflame noterar en fortsatt positiv trend i försäljningen, särskilt i Mexiko, Peru och Colombia.

Rörelsemarginalen sjönk till 11,0 procent (15,4) och rörelseresultatet blev 1,4 miljoner euro (1,6). Den försämrade marginalen förklaras dels av valutakursförändringar, dels av ökade ansträngningar när det gäller rekrytering och säljstödjande aktiviteter.


Asien

Omsättningen i lokal valuta ökade med 60 procent under andra kvartalet. Tillväxten i säljkåren uppgick till 53 procent och produktivitetsförbättringar stod för 4 procent. Omsättningen i euro steg med 53 procent till 16,0 miljoner euro (10,4). Oriflame redovisar stark tillväxt på samtliga marknader och då särskilt i Indien och Vietnam.

Den positiva trenden i försäljningen hänför sig i stor utsträckning till Oriflames fokus på sälj- och rekryteringsprocesserna, vilket har lett till att många ledare i regionen tagit ett större ansvar för rekrytering och utbildning av säljkåren.

Rörelseresultatet förbättrades till 0,9 miljoner euro (-0,1) till följd av skalfördelar i produktionen som möjliggjorts genom högre volymer.


KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,3 miljoner euro (27,1) under andra kvartalet och till 57,7 miljoner euro (56,6) för första halvåret. En förbättring av EBITDA på 9,9 miljoner euro under de första sex månaderna motverkades av ett ökat rörelsekapitalbehov på 10,5 miljoner euro jämfört med motsvarande period föregående år främst hänförligt till en ökning på 9,9 miljoner euro i kundfordringar.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -13,2 miljoner euro (-18,7). Investeringarna var lägre i år i huvudsak beroende på satsningen på CIS Supply Centre under första halvåret 2006.


FINANSIELL STÄLLNING

Den räntebärande skulden uppgick till 203,5 miljoner euro jämfört med 86,1 miljoner euro vid utgången av andra kvartalet 2006 och 193,5 miljoner euro vid årsskiftet 2006/07. Ökningen av den räntebärande skulden hänför sig i stort till utbetalningen av utdelningen på 56,1 miljoner euro i maj. Nettoskuld/ EBITDA uppgick till 1,32 (0,59) och räntetäckningsgraden till 8,2 (12,3) på sexmånadersperioden.


PERSONAL

Det genomsnittliga antalet anställda uppgick till 6 296 (5 476) under andra kvartalet 2007.


ÅRSSTÄMMA

Vid ordinarie årsstämma den 21 maj 2007 omvaldes följande ledamöter:
Lennart Björk
Magnus Brännström
Jonas af Jochnick
Robert af Jochnick
Helle Kruse Nielsen
Christian Salamon

Följande personer valdes in som nya ledamöter:
Marie Ehrling
Lilian Fossum
Alexander af Jochnick

Robert af Jochnick omvaldes till styrelseordförande.


AKTIEINCITAMENTSPROGRAM

110 nyckelpersoner genomförde köp av 67 851 aktier i enlighet med villkoren för bolagets aktieincitamentsprogram för perioden 2005-2007.


UTBLICK FÖR 2007 OCH LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Utblicken för 2007 har reviderats. Oriflame bedömer att omsättningsökningen i lokal valuta väntas bli väl över 15 procent. I den tidigare bedömningen angavs att den förväntade tillväxten skulle bli väl över 10 procent i lokal valuta.

Oriflames utblick beträffande marginalerna är oförändrad. Rörelsemarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, bedöms bli något högre än för 2006 trots rådande aktuell negativ påverkan av valutakursförändringar.

Oriflames långsiktiga finansiella mål är att nå en omsättningsökning i lokal valuta med 5-10 procent per år och att nå en rörelsemarginal om 15 procent år 2009.

Ett antal faktorer påverkar omsättning och marginaler mellan kvartalen;
Effektiviteten av individuella kataloger och produktlanseringar
Effektiviteten i och tidpunkten för rekryteringsprogram
Tidpunkten för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter
Antalet effektiva säljdagar per kvartal
Valutaeffekter på omsättning och resultat
ÖVRIGT

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Det engelska originalet till denna rapport finns på www.oriflame.com.

Oriflame kommer att presentera resultatet via en telefonkonferens kl 15.00 onsdagen den 1 augusti. Konferenssamtalet kommer att kunna höras direkt via webbsändning på www.oriflame.com.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +32 2 290 1407. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.1 augusti 2007


Magnus Brännström
VD och koncernchef


För ytterligare information, var god kontakta:
Magnus Brännström
VD och koncernchef
Tel: +32 2 357 5529
Kevin Kenny
Finansdirektör
Tel: +32 2 357 5544
Gabriel Bennet
Tillträdande finansdirektör
Tel: +32 2 357 5526
Patrik Linzenbold
Investerarrelationer
Tel: +32 2 357 5675


Oriflame Cosmetics S.A.
20 rue Philippe II
L-2340
Luxembourg
www.oriflame.com
Organisationsnummer B.8835


Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag med direktförsäljning i 59 länder. Oriflame erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativ hudvård, dofter och färgkosmetik, som marknadsförs av en säljkår bestående av fristående konsulenter. Trots att företaget har vuxit snabbt har det hållit fast vid sin ursprungliga affärsidé - "natural Swedish cosmetics, sold from friend to friend". Oriflame är en av grundarna av World Childhood Foundation. Oriflames aktie är noterad på den Nordiska Börsen.