Heba Fastighets AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 11:20 CEST

Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr. I resultatet ingår
orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet med 168,1 (112,3) Mkr
samt vinst vid fastighetsförsäljning med 0 (41,5) Mkr. Resultatet efter skatt
uppgick till 145,7 (191,5) Mkr, vilket motsvarar 10,59 (13,92) kr per aktie.

Det egna kapitalet var 1 811,9 (1 606,9) Mkr motsvarande en soliditet om 61,7
(65,2) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i
rörelsekapitalet uppgick till 35,1 (6,4) Mkr.

Förvaltningsresultatet för 2007 bedöms inte uppnå 2006 års nivå, vilket är i linje
med tidigare prognos.

I övrigt hänvisas till bifogat delårsbokslut.

Stockholm den 9 augusti 2007
HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av VD Nils Hedberg, tel: 08-442 44 40.