SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:06 CEST

(Aktietorget: SBC)

Koncernen
- Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 87,2 (82,5) mkr, för halvåret uppgick intäkterna till 173,5 (214,7) mkr
- Rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till 6,0 (5,5) mkr och för halvåret till 25,4 (54,5) mkr
- Rörelsemarginalen för andra kvartalet uppgick till 7,0 (6,6) % och för halvåret till 14,7 (25,4) %
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -34,3 (-12,8) mkr p g a lämnad utdelning samt gjorda förvärv
- Soliditeten uppgick till 56,3 (78,2) %
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,96 (0,71) kr för andra kvartalet och för halvåret till 4,76 (10,37) kr

Affärsidé
SBCs affärsidé är att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för.

Koncernen 2007-01-01--2007-06-30
Koncernens intäkter uppgick för kvartalet till 87,2 (82,5) mkr samt för halvåret till 173,5 (214,7) mkr. Resultatet efter skatt uppgick för kvartalet till 5,0 (3,7) mkr samt för halvåret till 24,8 (53,9) mkr. Under första halvåret 2006 gjordes försäljning av andelar i en ekonomisk förening med en intäkt på 81 mkr och en realisationsvinst på 45 mkr. Under första halvåret i år har försäljningar gjorts med en samlad realisationsvinst på 18,9 mkr. Såväl intäkter som rörelseresultat varierar kraftigt mellan kvartalen och skilda år beroende på när fastighetsförsäljningar görs.

Förändringar i varulager avser köp och försäljning av fastigheter. Under kvartal 1 förvärvades andelar i fastighetsbolag på totalt 244,2 mkr. Förvärven finansierades med dels extern upplåning på 100 mkr, dels med egna medel. Den externa upplåningen har skett inom ramen för tidigare beviljad kredit. I dessa projekt som SBC projektutvecklar, planeras att byggas cirka 350 bostadsrätter. Totalinvesteringarna i de blivande bostadsrättsföreningarna beräknas uppgå till 1 170 mkr.

I februari 2007 påbörjades försäljning av 12 lägenheter på Östermalm, Stockholm. Samtliga är sålda vid utgången av juni. Under kvartal 1 skedde försäljning av andelar till en bostadsrättsförening med en vinst på 15 mkr. Vidare har under kvartal två skett en försäljning av en fastighet med en vinst på 3,9 mkr.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var vid årets början 218,7 (158,3) mkr och vid halvårsskiftet 2007 uppgick de till 71,9 (218,7) mkr. Dessutom finns en ej utnyttjad beviljad kredit för finansiering av markförvärv och byggnation på fastigheter på 300 mkr, vilken delvis kommer att utnyttjas för finansiering av kommande investeringar. Koncernens investeringar under kvartalet uppgick till 0,7 (0,3) mkr samt för halvåret 4,0 (0,7) mkr.

Verksamheten
Förvaltning
Vår strategi är att erbjuda bostadsrättsföreningar ett helhetskoncept med såväl ekonomisk och teknisk förvaltning som juridisk expertis. SBCs tjänster åt bostadsrättsföreningar fortsätter att efterfrågas men konkurrensen på marknaden hårdnar. Vi undersöker förutsättningar för förvärv av förvaltningsuppdrag från andra aktörer eller köp av bolag. Diskussioner pågår men det är ännu för tidigt att ha en uppfattning om utgången av dessa. Förvaltningstjänster åt bostadsrättsföreningar omsatte under första halvåret 109,4 (92,7) mkr. Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 56,8 ( 48,2) mkr.

Personalkostnaderna har ökat något mer än förväntat till följd av en ökad personalrörlighet. Som en del i vårt arbete att få en smidigare tjänst till våra kunder och att successivt minska bl a personalkostnaderna är elektronisk fakturahantering under införande.

Det överskott som genereras från redovisningsmedel ingår bland rörelseintäkterna. Avkastning från finansiella instrument som är hänförliga till prestationsbaserade ersättningar som erhålls i förvaltningsverksamheten redovisas i takt med intjänandet. Resultatet för verksamheten uppgick till 6,7 (5,0) mkr för kvartalet och 14,4 (10,9) mkr för halvåret. Skillnaden i resultat beror främst på högre överskott från redovisningsmedel jämfört med tidigare år.

Projektutveckling
Vår strategi att producera ungdomsboende, kvalitetsboende och trygghetsboende i attraktiva lägen har visat sig vara framgångsrik. Pågående bostadsproduktion, dvs under projektering och byggnation, omfattar 810 lägenheter. Bostadsprojekten, där SBCs bosparare har förtur, löper som planerat och försäljningen går bra. I pågående projekt finns en lägenhet kvar till försäljning.

Intäkterna har utvecklats enligt plan. Dessa uppgår för kvartalet till 30,0 (34,0) mkr och för halvåret till 63,1 (120,5) mkr. Under 2006 gjordes en realisationsvinst vid försäljning av andelar på 45 mkr. Under första halvåret i år har försäljningar gjorts med realisationsvinster på totalt 18,9 mkr, varav 3,9 mkr avser kvartal 2. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 3,4 (3,4) mkr samt för halvåret till 19,2 (49,0) mkr. Såväl intäkter som rörelseresultat varierar kraftigt mellan kvartalen och skilda år beroende på när fastighetsförsäljningar görs.

Moderbolaget 2007-01-01 -- 2007-06-30
Intäkterna för kvartalet uppgick till 58,6 (49,6) mkr samt för halvåret till 113,1 (96,4) mkr. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster för kvartalet på 5,2 (4,3) mkr samt för halvåret uppgick det till 12,3 (6,8) mkr. Resultatförbättringen förklaras främst av ökat överskott från redovisningsmedel.

Under halvåret har investeringar skett med 5,0 ( 0,3 ) mkr, varav 2,1 mkr avser tidigare leasade inventarier. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2007 till 69,1 mkr, en minskning med 52,8 mkr sedan årsskiftet 2006/2007.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Riskfaktorer
För en beskrivning av risk- och osäkerhetsfaktorer, se senaste årsredovisning not 35.

Förutsättningar för koncernen för 2007
De långsiktiga förutsättningarna för verksamheten ser goda ut. Vår bedömning är att det finns en fortsatt god efterfrågan på tjänster till bostadsrättsföreningar samt att ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter kommer att fortsätta. Den samlade effekten av aviserade räntehöjningar samt genomförda och aviserade förändringar vad gäller schablonskatt, förmögenhets- och fastighetsskatt kommer sannolikt endast marginellt att påverka efterfrågan på bostäder. Den starka prisutvecklingen som varit kan komma att avta. Våra boendekoncept med lägenheter i attraktiva områden bedöms även fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport 2007-10-30

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 21 augusti 2007

Lennart Hedquist
ordförande

Göran Andersson
styrelseledamot

Håkan Blomdahl
styrelseledamot

Bo Hård af Segerstad
styrelseledamot

Curt Källströmer
styrelseledamot

Susanna Marcus
styrelseledamot

Tomas Matsson
styrelseledamot

Anna Ter-Borch
styrelseledamot

Helena Skåntorp
VD och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 1353, 111 83 Stockholm
Huvudkontor: Luntmakargatan 18, entréplanet
Säte: Stockholm Org.nr: 556576-7299
Telefon: 08-501 150 00
Fax: 08-501 150 50
E-post: sbc@sbc.se
Hemsida: www.sbc.se