Aktiespridning i Sverige AB

DELÅRSRAPPORT, 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 09:00 CEST

(NGM:AIS MTFB) · Bolagets B-aktie har listats på Nordic MTF. · En ägarspridning har aviserats i Prowike Enterprises AB · Avtal har ingåtts med Mostphotos AB om ägarspridning · Avtal har ingåtts med Ralip AB om ägarspridning. · Tilläggsinvestering har skett i Fortnox AB. · Investering har skett i Mostphotos AB. · Fakturering under perioden var 0 kr (500 tkr) · Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -551 (-660) tkr · Resultat efter skatt per aktie är neg (neg) Försäljningen De avtalade men ännu ej genomförda faktureringarna var vid periodens utgång 600 tkr. Tidpunkt för fakturering är avhängigt av när ägarspridningarna genomförs. Investeringar AIS har under perioden gjort en tilläggsinvestering i Fortnox AB och också medverkat i den emission som genomfördes i Mostphotos AB under våren. Investeringarna uppgår under perioden till 294 tkr (600 tkr). Aktieinnehav Det totala aktieinnehavet i AIS uppgår vid periodens utgång till följande: BetOnFinance bedriver bettingverksamhet på Internet med inriktning på den finansiella sektorn. MyPay tillhandahåller betalningslösningar för Internet, sms, betaltelefoni m m. Fortnox erbjuder lösningar för bl a bokföring över Internet. Fortnox är listat på Nordic MTF. Endomines bedriver prospektering av bl a guld i Finland. Endomines är listat på First North. Scirocco har tagit fram identifikationslösningar inom området IR. Primära målgrupper är tillverknings- och logistikföretag. Scirocco är listat på Aktietorget. Mostphotos är en bildbank på Internet för professionella och amatörer. Likvida medel och finansiering De likvida medlen har under perioden minskat med 1 139 tkr (ökat med 4 083 tkr) och uppgick vid periodens slut till 3 838 tkr (5 255 tkr). Bolagets finansiering är oförändrad. Aktier i bolaget Antalet A-aktier uppgår till 100.000 och B-aktier 10.010.000. Någon förändring har ej skett under perioden. Händelser efter periodens utgång Inga händelser finns att rapportera Framtidsutsikter Förutsättningarna för verksamheten i AIS bedöms framöver vara gynnsamma. AIS kommer regelbundet i kontakt med nya bolag som söker ägarspridningar, kapital och som avser gå mot en notering. En nedgång i konjunkturen eller börsklimatet har inte någon signifikativ inverkan på detta. Det som indirekt kan påverka är bolagens värderingsnivåer vid kapitalanskaffning. Granskning Rapporten har ej granskats av bolagets revisor Kommande rapporter Boklutskommuniké för räkenskapsåret 2007, 27 februari 2008 Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Stockholm den 2007-08-23 Aktiespridning i Sverige AB (Publ) Styrelsen Ytterligare information om denna delårsrapport: Magnus Heinstedt, VD, tfn 070 572 45 40 Delårsrapporten finns tillgänglig på www.aktiespridning.se under rubriken Investor relations och rapporter. Aktiespridning i Sverige AB Vasagatan 36, 4 tr 111 20 Stockholm AIS AB:s affärsidé är att möjliggöra för bolag att enkelt och med låga kostnader erhålla spridning av aktierna inför en notering och/eller emission. AIS kan också medverka som investerare i intressanta bolag som skall noteras inom några år.