Biolight International AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:49 CEST

(NGM: BIOL)
· Kommersiella avtal med två större svenska vårdenheter tecknade
· Distributionsavtal tecknade för de norska och finska sårmarknaderna
· Försäljningen under första halvåret uppgick till 754 TSEK (896)
· Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 365 TSEK (575)
· Rörelseresultatet under första halvåret uppgick till -5 573 TSEK (-5 843)
· Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till -3 055 TSEK ( 3 034)
· Resultat per aktie uppgick till -1,28 kr (-1,78) och efter full utspädning
-1,28 kr (-1,78)


Försäljning
Försäljningen under första halvåret uppgick till 754 TSEK (896). Därav var försäljningen under andra kvartalet 365 TSEK (575).

I februari 2005 inleddes marknadsintroduktionen till svenska vårdenheter som rutinmässigt utför sårbehandlingar. De första 18 månadernas arbete inriktades mot att sprida information om metoden och den kliniska dokumentationen. De ledde till att enskilda vårdenheter beslöt att genomföra egna utvärderingar, vilket i sin tur resulterade i 30-talet hyresavtal. Under våren 2007 har arbetet mer och mer kommit att fokusera på att nå kommersiella avtal med större vårdorganisationer. Under juni månad tecknades således avtal om uthyrning av ett antal instrument med äldrevårdsorganisationer i Ängelholms kommun och stadsdelen Kärra i Göteborg. Dessa kommer att generera intäkter från hösten 2007 och innebär även goda möjligheter till en fortsatt tillväxt inom berörda stadsdelar och kommuner. De båda avtalen har föregåtts av en längre tids utvärdering av hur behandling med Biolight påverkar vårdkvalitén och ekonomin.

Liknade utvärderingar pågår för närvarande på flera andra håll i landet. Härav kan nämnas ett antal stadsdelar i Stockholm och Göteborg och kommuner i Syd- och Mellansverige samt ledande privata vårdbolag. Bolagets bedömning är att arbetet skall resultera i en successivt ökad försäljning och att en allt snabbare och enklare försäljningsprocess skall kunna uppnås.

Sammantaget är det flera hundra vårdenheter hos dessa som borde ha nytta av en snabbare läkning av svåra sår. Erfarenheterna från de berörda klinikerna är att
· utvärderingarna bekräftar att metoden i den dagliga användningen ger samma goda resultat som de kliniska studierna visar.
· vårdenheter som tidigare blivit betalande är nöjda kunder och fortsättar att hyra utrustning eller köpa behandlingar

Detta är viktiga indikationer om att metoden ger de fördelar som resultaten i de kliniska studierna pekar på. Det är samtidigt viktigt att poängtera att Biolight ännu inte blivit accepterad som en rutinåtgärd i samband med läkning av sår. När metoden väl nått ett brett erkännande bör omfattningen av användartester kunna reduceras.

Distributionsavtal för de norska och finska marknaderna

Insikten att ljus underlättar läkningen av sår och andra inflammatoriska tillstånd har ökat under det senaste året. Genom att presentera Biolights verksamhet på ett antal konferenser har bolagets starka kliniska resultat uppmärksammats från utländskt håll. I juni månad undertecknades således ett avtal med det norska företaget Partnermed AS. I samarbete med två kliniker genomförs nu utprovningar i Norge, vilka beräknas att vara avslutade i slutet av november. Partnermed planerar att lansera Biolight i början av våren 2008. Ett liknade avtal slöts i augusti med det finska företaget Steripolar OY avseende den finska sårmarknaden. Ytterligare ett antal utländska företag och läkare med speciellt intresse för sårproblematiken har kontaktat bolaget och bett om möjligheten att utvärdera metoden i syfte att förbereda marknadsintroduktion.

Klinisk studie på diabetiska sår planeras.

Diabetiska sår vållar sjukvården stora kostnader och patienterna mycket lidande. Över 1000 svenskar amputeras årligen som direkt följd av diabetiska fotsår. Den totala kostnaden för detta uppskattas till över en miljard kronor. En väsentligt snabbare läkning av diabetiska fotsår skulle möjliggöra att ett stort antal amputationer kan undvikas. En sammanställning av resultaten från behandling av diabetespatienter, ingående i Biolights olika studier, indikerar att den kliniska effekten är minst lika bra på diabetiska sår som på trycksår. Dessa analyser har väckt intresset hos ledande läkare inom området. En klinisk studie planeras nu att vara genomförd under 2008. Om den vetenskapliga studien statistiskt kan säkerställa läkningsresultat liknade de resultat som tidigare studier indikerar, kommer metoden introduceras till den svenska diabetesvården.


Metod och produkter
Biolight® bygger på en patenterad ljusbehandling som hjälper kroppens läkning av inflammatoriska tillstånd. Behandlingsinstrumentet utgörs av en portabel utrustning med storlek som en handflata, försedd med ljusdioder. De olika behandlingarna erbjuds genom kopierings- och patentskyddade Biolight® Biocards (smartcards), som placeras i behandlingsutrustningen.

Snabbare läkning, ökad vårdkvalitet och minskade kostnader
Behandling av kroniska sår som trycksår, diabetiska fotsår och venösa bensår är både kostsamt och smärtsamt. Sårens läkningstid varierar från någon eller några månader upp till flera år. Biolight® är unik eftersom metoden stimulerar och påskyndar kroppens naturliga läkningsprocess utan noterade biverkningar. Kliniska studier visar bland annat att läkningstiden för trycksår halveras, jämfört med konventionell behandling.

Finansiering
Rapporterna från de vårdgivare som under senare år utvärderat Biolight® har genomgående varit mycket positiva varför det inte är orealistiskt att förvänta sig att flertalet efter hand kommer att bli betalande kunder. Utvecklingen hittills och erfarenheter från liknande introduktioner inom det medicinska området visar dock hur svårt det är att bedöma i vilken takt detta kommer att ske. Det går heller inte med säkerhet att förutse när de tidskrävande och för Bolaget kostsamma utvärderingarna inte längre kommer att efterfrågas.

De lovande resultaten inom det viktiga applikationsområdet diabetiska sår ger starka skäl att finansiera en klinisk studie i samarbete med ett antal av de ledande universitetssjukhusen i landet. En sådan studie beräknas kunna vara avslutad under nästkommande år Det uppkomna intresset från vissa utländska aktörer ger anledning att avsätta specifika medel för nå den internationella marknaden.

Styrelsen i Biolight International AB har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tillför vid full teckning bolaget ca 18,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Varje femtal gamla aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna sex (6) nya aktier av serie B till kurs 3,50 kronor

Biolight har tecknat avtal med ett garantikonsortium som garanterar teckning av aktier motsvarande 15 miljoner kronor. Tillsammans med teckningsförbindelser från vissa större aktieägare är redan nu 90 procent av emissionen säkerställd. Styrelsens avsikt är att säkerställa hela emissionsbeloppet innan teckningsperiodens början. Nyemissionen omfattar högst 5.221.736 aktier av serie B.
Innehav av fem aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av sex (6) nya aktier av serie B till kurs 3,50 kronor. Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 29 augusti 2007. Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 3 september 2007. Prospekt beräknas offentliggöras den 4 september 2007. Handel i teckningsrätter sker under perioden 10 - 19 september 2007 . Teckningstiden löper under perioden 10 - 24 september 2007

Biolights aktiekapital uppgår före nyemissionen till 652.717,05 kronor fördelat på 4.351.447 aktier, varav 123.641 av serie A och 4.227.806 av serie B. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till 1.305.434,10 kronor fördelat på 9.573.183 aktier, varav 123.641 av serie A och 9.449.542 av serie B.

Den beslutade nyemissionen i Biolight genomförs i syfte att tillföra tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta marknadsintroduktionen under de kommande 18 månaderna. (Även om Biolight når målsättningarna, kan det inte uteslutas att bolaget i framtiden måste söka nytt externt kapital. Det finns emellertid ingen garanti för att nytt kapital med säkerhet kan anskaffas eller att det kan anskaffas på godtagbara villkor för bolaget och dess aktieägare.)

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Biolight Patent Holding AB. Ingen försäljning mellan koncernbolagen har ägt rum.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Redovisningen förutsätter att bolagets kapitalförsörjning för fortsatt drift löses under innevarande verksamhetsår. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapporter och enligt RR31, delårsrapport koncerner. Från och med 2005 tillämpar Biolight, i koncernredovisningen, de redovisningsregler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS tidigare benämnt IAS).Resultat, kassaflöde och likviditet
Försäljningen under första halvåret uppgick till 754 TSEK (896). Rörelsens kostnader uppgick till 6 327 TSEK (6 739). Periodens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -5 294 TSEK (-4 969). Periodens resultat uppgick till -5 577 TSK (-5 877).

Investeringarna under första halvåret uppgick till 103 TSEK (85).

De likvida medlen uppgick per 2007-06-30 till 1 113 TSEK (3 935). Per 2006-12-31 uppgick de likvida medlen till 5 898 TSEK.

Segmentsredovisning
Bolaget har bara ett segment, varför ingen särskild segmentsredovisning anges.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. Nettoeffekterna på koncernens resultat skulle bli försumbara om RR 6:99 tillämpades.

Övrigt
Årsstämma för verksamhetsåret 2006 ägde rum den 19 april 2007.
Styrelsen har beslutat att inte trycka och distribuera årsredovisningen för år 2006. En elektronisk version finns tillgänglig på bolaget och distribueras till dem som önskar. Därutöver finns årsredovisningen även tillgänglig på bolagets hemsida: www.biolight.se

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari - september 2007 den 19 oktober 2007Stockholm 2007-08-24

Styrelsen i Biolight International AB (publ)

Ytterligare information:
För mer information kontakta Claes Holmberg, verkställande direktör, tel 08-622 52 70
eller 0708- 25 45 47.

Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum