Broström AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:53 CEST

Broström AB (publ) – Org nr 556005-1467

• Volatil fraktmarknad under första halvåret 2007
- Europatrafiken hade under andra kvartalet en fortsatt stabil utveckling men en säsongsmässig nedgång i slutet på perioden.
- Asientrafiken präglades under andra kvartalet av en fortsatt god utveckling.
- Atlanttrafiken utvecklades väl under andra kvartalet.

• Resultat efter finansnetto andra kvartalet MSEK 247 (65). Realisationsvinst vid försäljning av fartyg och verksamheter samt upplösning av negativ goodwill ingår med MSEK 107 (9).
- Nettoomsättning MSEK 915 (769, varav 23 avser sålda dotterbolag).
- Resultat efter skatt MSEK 236 (61).
- Resultat per aktie SEK 3,60 (0,93).

• Resultat efter finansnetto första halvåret MSEK 419 (375). Realisationsvinst vid försäljning av fartyg och verksamheter samt upplösning av negativ goodwill ingår med MSEK 109 (99).
- Nettoomsättning MSEK 1 841 (1 734, varav 96 avser sålda dotterbolag).
- Resultat efter skatt MSEK 386 (317).
- Resultat per aktie SEK 5,86 (4,80).
- Avkastning på sysselsatt kapital 15,5 % (13,4).

• Kassaflöde och disponibel likviditet första halvåret
- Kassaflöde per aktie SEK 8,75 (5,94).
- Disponibel likviditet uppgick till MSEK 1 299 (1 110 per 2006-12-31).
- Lämnad utdelning MSEK 258.

• Strategiskt förvärv i Asien
- Förvärv av Petroships Group som opererar en flotta på nio små och medelstora produkttankfartyg i
Sydostasien.

• Övervärdet i fartygsflottan, nybyggnadskontrakt och köpoptioner på fartyg utgör ett betydande belopp
- Fartygsvärdena har fortsatt att öka i tillägg till det övervärde på i storleksordningen SEK 2,5 miljarder som rapporterades per 2006-12-31.

• Utsikter
Spotmarknaden har under inledningen på tredje kvartalet 2007 inom Broströms marknadssegment präglats av en nedgång. Strukturella förändringar i marknaden och ökande regionala obalanser innebär dock ett fortsatt ökat transportbehov inom Broströms segment. Genomförda investeringar och förvärv under 2006 och 2007 påverkar i ökande omfattning resultatutvecklingen positivt. Utsikterna för 2007 som helhet bedöms som fortsatt positiva och Broströms strategiska position har ytterligare förstärkts inför 2008 och framåt.

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.