Stormfågeln

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 09:31 CEST

(Aktietorget: STRM B)

Sammanfattning av delårsrapport koncern
- Periodens resultat uppgick till -1 219 (-2 951) tkr.
- Soliditeten uppgick till 92 procent (86)

Bolagets verksamhet
Stormfågeln AB är ett företag som skapats för att kommersialisera ett fartygsprojekt, som bygger på en uppfinning som består i en kombination av ett skrov och en propellerkonstruktion som radikalt minskar miljöpåverkan, genom en minskad bränsleförbrukning och mindre vågsvall, jämfört med traditionella snabbgående båtar och fartyg. Uppfinningen är patenterad i 20 och patentsökt i 8 sjöfartsländer.

Bolagets affärsidé:
"Att utveckla energieffektiva snabba farkoster och transportlösningar för den marina marknaden, baserade på den patenterade Stormfågelteknologin"

Bolaget har sitt säte i Stockholm. Forsknings- och utvecklingsverksamheten bedrivs vid Fisksätra Marincenter i Nacka.

Händelser under perioden
I mars 2007 genomfördes en nyemission på ca 8,8 miljoner kronor, före emissionskostnader. Nyemissionen blev kraftigt övertecknad.

1 april tillträde ny VD.

Utifrån resultat från fältproven med prototypbåten har två nya patentansökningar inlämnats. Den ena rör mekanismen i propellernavet, den andra handlar om ventilering av propellerbladen. De nya uppfinningarna kommer starkt att underlätta övergång från deplacerande till planande läge för större fartyg än prototypbåten.

Fältprovverksamheten har bara genomförts i begränsad omfattning beroende av problem med prototypkonstruktionen av propelleraxellagringen. Omfattande arbete har genomförts för att säkerställa lagerfunktionen med bibehållen funktion för mätning av propellertryckkraften. Ett arbete som resulterat i en ny konstruktion som ej var monterad i prototypbåten vid utgången av rapportperioden.

Händelser efter perioden
Det under hösten 2006 tecknade "Letter of Intent" med det italienska designföretaget IF Design.net S.r.l. i Turin, avseende en licens för tillverkning och försäljning av snabbgående racerbåtar, har fullföljts med ett licensavtal ingått 11 juli. Licensavtalet löper över fem år och ger Stormfågeln en rätt till royaltyersättning med 7½ procent av bruttoförsäljningspriset till kund.

Den 15 augusti startade ett 4 veckor långt samarbete med IF Design syftande till att ta fram produktionsdokumentation och CE-certifiering för en 14 meter lång "power boat" enligt licensavtalet ovan. Båten beräknas finnas för försäljning under senhösten med leverans till sommaren 2008. Försäljningspriset i basutförande beräknas bli 1,05 miljoner Euro. Stormfågeln kommer också att erhålla en "signing fee" om 150.000 Euro på det första tecknade kontraktet.

Ett nytt projekt har påbörjats för att ta fram produktionsdokumentation för ett ca 40 meter långt fartyg baserat på Stormfågelteknologin. I detta arbete ingår att etablera en projektallians med lämpliga företag inom sjöfartsbranschen.

Framtid
De initiala problemen med drivlinan, vilket medfört förseningar i provtursprogrammet, är lösta. Det datorbaserade mät- och verifieringssystemet är nu fullständigt implementerat i prototypbåten. Oberoende verifieringar av parametrar som verkningsgrad (bränsleförbrukning vid olika farter) mm förväntas kunna presenteras inom en snar framtid.

Bolagets immateriella rättigheter är väl skyddade med patent och intrångsförsäkringar. Bolaget har en mycket god position vid den fortsatta utvecklingen mot större fartyg eftersom bolaget hittills drivit utvecklingen självständigt utan några tvingande avtal med andra företag.

Under den gångna perioden har ett stort intresse för bolagets teknologi noterats på grund av de tydliga miljövinsterna och förväntade ökade verkningsgraderna. Konkret har intresset visats genom kontakter från media och från stora etablerade företag inom branschen.

Sammantaget medför detta att alla förutsättningar finns för att framgångsrikt fortsätta utvecklingen mot större fartyg baserade på Stormfågelteknologin.

Kommande rapporttillfällen
Information för räkenskapsåret 2007 lämnas enligt följande plan:

* Kvartalsredogörelse 9 månader, 30 november 2007
* Bokslutskommuniké 2007, 29 februari 2008

Stockholm den 23 augusti 2007


Jan Ericsson
VD