Scandinavian Clinical Nutrition, SCN

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 13:05 CEST

(NMG:SCN MTF)

Perioden i sammandrag (koncern)
· Intäkterna uppgick till 3,8 MSEK (1,1)
· Rörelseresultatet uppgick till -20,1 MSEK (-10,1)
· Resultat efter skatt uppgick till -18,6 MSEK* (-10,2)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,85 SEK (-2,32)
· Periodens kassaflöde uppgick till 0,65 MSEK** (0,53)

*Inkluderar finansiella intäkter om 1,5 MSEK från optionsprogram
** Inkluderar kortfristig placering av överskottslikviditet


Andra kvartalet i sammandrag (koncern)

· Intäkterna uppgick till 1,8 MSEK (0,8)
· Rörelseresultatet uppgick till -10,9 MSEK (-5,6)
· Resultat efter skatt uppgick till -10,9 MSEK (-5,6)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,01 SEK (-1,14)


Väsentliga händelser under perioden

· Bolaget har vid ordinarie årsstämma den 19 april 2007 valt in Maria Borelius som ny styrelseledamot. Stämman har även godkänt ett bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma (med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt) emittera upp till 1 063 546 aktier vid ett eller flera tillfällen.
· Bolaget har i april 2007 fått godkännande av Karolinska Sjukhusets etiska kommitté för att starta en klinisk studie på en av Bolagets produkter, Membraseven, som används mot muntorrhet och torra slemhinnor.
· Bolaget har ingått avtal med två ledande aktörer inom produktlanseringar för mass market i USA, Advanced Sales and Marketing, Inc. (AMS) och Bdirect Inc. Lanseringen kommer att inledas med en mjukstart under tredje kvartalet 2007, för att nå full distribution inför "diet season" vid årsskiftet 2007/2008.
· Bolaget har i maj 2007 tagit över rättigheterna till produkten CUUR på den nordiska marknaden från Bringwell AB, vilket innebär att SCN nu innehar samtliga rättigheter och skyldigheter avseende CUUR på alla marknader. I samband med detta har Bolaget även fortsatt dialogen med Läkemedelsverket i Sverige avseende produkten.
· Bolaget har slutit ett 20-årigt världsexklusivitetsavtal med det norska biotech-bolaget Life Capitol angående en patentsökt naturlig biomarin substans med stark antiviral effekt. Forskning visar att substansen N5G, som utvinns ur sjögurka, kan ha god effekt på virus som orsakar influensa, förkylningar och virusrelaterad fetma. Substansen ska utvecklas i samarbete med bland annat Karolinska Institutet.
· Bolaget har i juni 2007 etablerat ett eget marknadsbolag i Sverige. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring marknadsföring och distribution av SCN:s egna och inlicensierade produkter samt förbättra marginalerna på hemmamarknaden. .


Händelser efter periodens utgång

· Bolaget har förvärvat det danska bolaget Nordic Phytopharma A/S (NPP) för 60 MSEK. Förvärvet, som godkändes av en extra bolagsstämma den 21 augusti, ger bolaget tillgång till två nya och internationellt patenterade produkter med tillhörande försäljningsavtal, varav en med effekt mot förkylning och en med immunstimulerande effekt. Vidare ger förvärvet en betydlig förstärkning av SCN:s exportavdelning mot Europa, Asien och Sydamerika för bolagets samtliga produkter.
· Förvärvet av NPP godkändes av en extra bolagsstämma den 21 augusti. På stämman godkändes även ett incitamentsprogram omfattande maximalt 550 000 teckningsoptioner, och NPP:s tidigare CEO Carsten Waern valdes till ny styrelseledamot. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet avgick Johan Hessius ur styrelsen, och Carsten Waern valdes till ny styrelseordförande i bolaget.


Produktportfölj

· Sedan tidigare ingår viktkontrollpreparatet CUUR, ledpreparatet Ledactin och den egenutvecklade produkten Membraseven som verkar mot torra slemhinnor i bolagets produktportfölj. CUUR finns på ett flertal internationella marknader, inklusive USA, och har nyligen återlanserats i Sverige. Ledactin kommer att lanseras under Q3 2007, och en studie på Membraseven beräknas avslutas under andra halvåret 2007.
· Genom förvärvet av NPP har bolagets produktportfölj utökats med två väldokumenterade och patenterade produkter, Coldizin och Immulina, som båda idag säljs på ett flertal marknader. Coldizin har effekt mot förkylning, och Immulina har en immunstimulerande effekt.
· Utöver dessa produkter finns även ett antal ytterligare produkter som antingen befinner sig under förhandling eller studeras av KI-forskarna för att skapa den vetenskapliga dokumentation SCN söker. Ett sådant exempel är N5G, som verkar mot bland annat virusrelaterad övervikt och förkylningar, och som SCN har ett 20-årigt globalt exklusivitetsavtal om med det norska biotech-bolaget Life Capitol.


Finansiell ställning

· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10,8 MSEK.
· Överskottslikviditet om 20 MSEK har investerats i kortfristiga placeringar.
· Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 86,2 procent.


Redovisningsprinciper

· Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de antagits av EU-kommissionen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
· Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt uppfyller kraven enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering.


Medarbetare

Antalet anställda var vid periodens utgång sju personer, varav två i dotterbolaget SCN USA LLC. Därutöver var fyra konsulter knutna till bolaget, varav tre i USA. Totalt arbetade alltså elva personer för SCN, varav fyra kvinnor och sju män.


Finansiell kalender

Nästa rapporteringstillfälle är den 9 november 2007, då delårsrapporten för Q3 presenteras.


(för fullständig rapport, inklusive tabeller och granskningsrapport, se bifogad fil)


Upplysningar lämnas av
VD Ulf Söderberg, 0708-13 22 81, ulf.soderberg@scnutrition.se


Beställning av rapporter
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.scnutrition.se, men kan också beställas från SCN på nedanstående adress:

Scandinavian Clinical Nutritition i Sverige AB (publ) Strandvägen 7A 114 56 Stockholm

Tel: 0737 0737 80
Fax: 08-660 65 89
E-post: info@scnutrition.se
http://www.scnutrition.se

Org.nr. 556692-9690