A+ Science Holding AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 13:18 CEST

(Aktietorget: VNV)

Andra kvartalet 2007
- Resultat efter finansiella poster blev -2,4 MSEK (1,1).
- Rörelseresultatet blev -2,1 MSEK (1,0).
- Resultat per aktie uppgick till -0,0006 SEK (0,0017).

Januari-juni 2007
- Resultat efter finansiella poster blev -2,2 MSEK (0,6).
- Rörelseresultatet blev -2,2 MSEK (0,5).
- Resultat per aktie uppgick till -0,0006 SEK (0,0008).
- Det bokförda värdet på Vita Nova Ventures aktieinnehav var per den sista juni ca 135 MSEK.

Efter rapportperioden
Förvärv av SEDOC Pharmaceutical Medicine AB. Bolaget har 23 anställda och omsatte 35 MSEK föregående räkenskapsår. Tillträde är planerat till den 31 augusti 2007.

VD kommenterar;
"Vita Nova Ventures gruppens andra kvartal har kännetecknats av en intensiv affärsutveckling i flera av de rörelsedrivande bolagen som finns i portföljen.
Den kliniska prövningsverksamheten har haft full beläggning. Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt stor. Utvecklingsbolagen I-Tech och Vicore Pharma har stärkt sina ställningar och båda företagen förbereder nyemissioner i höst som kommer att bekräfta avsevärda värdehöjningar om de blir framgångsrika. Utvecklingen i Kapitalkraft som skett under det senaste året har gett ett gott resultat vilket skapat mycket goda förutsättningar för en framgångsrik avyttring av vårt innehav.
Förvärvet av SEDOC, efter periodens utgång, innebär fortsatt satsning inom området kliniska prövningar och är en framgång i vår utveckling av A+ Science AB. Vi kommer att slå samman företagen vilket kommer att ge goda synergieffekter. Min bedömning är också att en till storleken större verksamhet är nödvändig för att kunna attrahera nya projekt på den internationella marknaden."

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

Vita Nova Ventures AB
Vita Nova Ventures arbetar aktivt med investeringar i bolag verksamma inom Life Science.
Investeringarna sker i bolag där det finns goda möjligheter att påverka utvecklingen och där det finns uppenbara synergier att utvinna i samarbetet med Vita Nova Ventures-gruppens övriga verksamheter.
Vita Nova Ventures har nu etablerat en ny lednings-organisation som ska utveckla den aktiva ägarroll som bolaget önskar ha i de Life Science-företag som bolaget är engagerade i och stå rustade för nya förvärv och framtida utveckling av verksamheten.

Resultat
Delårsperioden januari-juni
Koncernresultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till ca -2,2 MSEK (0,6). Motsvarande siffror för moderbolaget är -3,4 MSEK (-1,1). Siffrorna för föregående år avsåg gamla Scandinavian CRI Holding koncernen och därför inte helt jämförbara.
Koncernresultatet kan hänföras till; moderbolaget -3,4 MSEK, A+ Science AB +2,0 MSEK, och övriga koncernen - 1,4 MSEK. I A+ Science AB resultat ingår resultatavräknade projekt som ännu inte fakturerats med 5 mkr.

Andra kvartalet
Koncernresultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till ca -2,4 MSEK (1,1). Motsvarande siffror för moderbolaget är -2,0 MSEK (-1,2)

Finansiell ställning
Efter en genomgång inför årsbokslutet 2006 av principerna vid upprättandet av koncernbalansräkningen har styrelsen beslutat att betrakta Vita Nova Ventures förvärv av Scandinavian CRI Holding som ett omvänt förvärv enligt
IFRS 3. Detta innebär att koncernredovisningen är upprättad som om Scandinavian CRI Holding AB förvärvade Vita Nova Ventures AB. Koncernens resultaträkning för första halvåret 2006 omfattar resultatet för Scandinavian CRI Holding-koncernen exklusive Vita Nova Ventures AB, eftersom förvärvet skedde först från och med tredje kvartalet. Scandinavian CRI Holdingkoncernen har omräknats enligt IFRS vilket har inneburit att goodwillavskrivningar har återförts.
Likvida medel inklusive checklimiter uppgick vid periodens slut till ca 10,6 MSEK (25,5) och soliditeten till 65 procent (49). Den lägre likviditeten beror på en lägre andel förskottsbetalningar jämfört med tidigare år.

Portföljen
Vita Novas Ventures portfölj har en huvudsaklig inriktning mot Life Science-området. Det största innehavet är det helägda A+ Science, en konsultverksamhet inom klinisk prövnings-verksamhet.
Vita Nova Ventures innehav per 30 juni 2007 bestod av sju dotterbolag, två intressebolag bolag samt minoritetsposter i två bolag. Se bild koncernstruktur nedan.

Klinisk prövningsverksamhet
A+Science
Bolaget tillhandahåller konsulttjänster inom klinisk forskning, en " Clinical Research Organisation CRO". A+ Science bidrar både idémässigt och vetenskapligt i planering, genomförande och rapportering av kliniska studier. Kunderna är huvud-sakligen företag inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik men även enskilda akademiska forskargrupper och sjukvården kan vara uppdragsgivare. A+Science har en tioårig erfarenhet av att hantera allt från stora multicenterstudier med långa uppföljningstider till studier i tidiga kliniska utvecklingsfaser och klinisk verifiering av medicintekniska produkter.

Nyrekrytering och intern kompetensutveckling är vitalt för att kunna attrahera och behålla medarbetare. A+ Science har under andra kvartalet anställt flera nya medarbetare för att kunna möte den ökande efterfrågan och kommande uppdrag.

Efterfrågan på bemanningstjänster är stor och i linje med det har A+ Science Clinical Services AB startats för uthyrning av forskningstjänster till sjukvården.

Förvärvet av SEDOC efter rapportperiodens utgång, breddar utbudet med tjänster för genomförande av studier i tidig fas.

Finansiell ställning A+Science
Bolaget redovisade under andra kvartalet en omsättning på 25,1 MSEK (27,6) med ett resultat före dispositioner på 0,5 MSEK (1,3).
Omsättningen för första halvåret uppgick till 46,0 MSEK (44,7) med ett resultat före dispositioner om 2,0 MSEK (0,9).
Genom utnyttjande av ett förlustavdrag påverkas inte resultatet av skattekostnader. Efter utnyttjandet kvarstår avdragsmöjligheter på cirka 90 MSEK, på grund av tidigare ackumulerade förluster.
Styrelsens bedömning är att A+ Science kommer att visa fortsatt tillväxt. Bolagets lönsamhetsmål är en vinstmarginal på minst 7 procent.
A+ Science hade per den 30 juni 2007 47 anställda.
Marknad
Life Science industrin blir alltmer benägen att arbeta med underleverantörer som kan tillhandahålla expertorganisation för utvecklingsarbete som produktframtagning, vetenskaplig dokumentation och klinisk forskning. Efterfrågan växer globalt med över 15 procent per år och marknaden är över 10 mdr USD. Framväxten av mindre utvecklingsbolag innebär att ett allt större antal kunder efterfrågar tjänster som man inte hunnit eller kan bygga upp internt. Samtidigt strävar de stora globala aktörerna efter allt högre kostnadseffektivitet och väljer då ofta "outsourcing" som ett sätt att få flexiblare kostnadsstruktur.
I Nordeuropa är marknadens aktörer dels de internationella jättarna men också ett stort antal små och medelstora aktörer som ofta ägs eller delägs av grundare med medicinsk vetenskaplig bakgrund. Kraven på konsolidering och generationsskiften öppnar möjligheter för A+ Science att utvecklas genom en aktiv förvärvsstrategi.

NSCRI
I början av året förvärvades Umeåföretaget NSCRI, Northern Clinical Research Institute AB, ett CRO-företag som är verksamt dels inom cancerområdet i samverkan med kliniker från Umeå universitet och andra cancercentra och dels som ett lokalt CRO i Umeå och norra Sverige med service inom alla medicinska discipliner.

Vita Nova Ventures portfölj 2007-06-30

Aktieinnehav i koncernen röster kapital Bokfört värde
Cellectricon 5,43% 5,72% 3 865
Cellartis 1,66% 1,66% 4 224
I-Tech 40,76% 40,76% 2 000
Kapitalkraft AB (f.d. Pallium AB 35,50% 35,50% 16 030
Summa 26 119

Aktieinnehav i moderbolaget röster kapital Bokfört värde
A+Science (direkt och indirekt) 95,50% 95,50% 110 232
Kapitalkraft AB (f.d. Pallium AB) 35,50% 35,50% 16 324
NSCRI 100,00% 100,00% 3 162
Vicore Pharma 100,00% 100,00% 4 972
Övriga innehav 100,00% 100,00% 177
Summa 134 867

Dotterbolaget Scandinavian CRI AB äger 50 miljoner Vita Nova Ventures aktier. Dessa redovisas inte som en tillgång i koncernen. Innehavet kommer successivt att avyttras under Q3 2007.

Övrig verksamhet

Vicore Pharma AB
Bolaget som förvärvdes under första kvartalet i år, utvecklar läkemedelssubstanser med potentiell medicinsk betydelse inom flera terapiområden. I första hand är verksamheten koncentrerad till utvecklingen av indikationer inom området hjärta/kärlsjukdomar. Bolaget har utvecklat och patenterat substanser som stimulerar en receptor inom renin-angiotensinsystemet.
Vicore Pharma har sedan början av året ett samarbete med en forskargrupp inom Charité-sjukhuset i Berlin som specialiserat sig på preklinisk utveckling av läkemedelssubstanser. De försök som har genomförts, så här långt, har visat att substansen har lika bra eller bättre effekt än befintliga läkemedel. Målet är att utvecklingsarbetet ska leda till att en första substans kan gå in i en klinisk fas.
Ledningen arbetar med en utvecklings- och finansieringsplan som syftar till att föra bolagets huvudsubstans till fas II-prövning.

I-Tech AB
I-Tech bedriver ett utvecklingsarbete som har kopplingar till pharma- och biotechindustrin, men där det faktiska tillämp-ningsområdet är ett annat. I-Tech utvecklar en skyddad substans som ska användas i bottenfärger för fritidsbåtar och fartyg. Den viktigaste nya egenskapen är att skrovfärgen avvisar djur, främst havstulpaner, som vill fästa och växa på skroven - ett kostsamt problem för båtägarna.
Målet är att ha utvecklat en substans och godkänd småbåts-färg för den svenska marknaden 2009. Ambitionen är att få ett EU-godkännande för lansering av bottenfärg under 2010-2011 till såväl handelstonnage som fritidsbåtar,
I-Tech planerar att genomföra en nyemission på ca 20 MSEK under hösten 2007.

A+ Science Clinical Services AB
Bolaget startades under andra kvartalet och är specialiserat på att hyra ut forskningsadministrativa tjänster till kliniker som bedriver egen klinisk forskning eller uppdragsforskning för industrin. Ett första kontrakt har tecknats med Huddinge Sjukhus i Stockholm gällande uthyrning av forsknings-sjuksköterskor.

Finansiella innehav
Cellartis AB är ett bolag som främst inriktar sig på stamcellsforskning för läkemedelsutveckling. Verksamheten har utvecklats positivt. Vita Nova Ventures ägarandel uppgick vid utgången av perioden till 1,7 procent och ser detta som en finansiell investering, snarare än en investering där Vita Nova Ventures utövar aktivt ägarskap.

Cellectricon AB inriktar sig främst på proteinanalyser för läkemedelsutveckling. Vita Nova Ventures ägarandel uppgick vid utgången av perioden till 5,4 procent. Med tanke på ägarandelen bör även Cellectricon främst ses som en finansiell investering för Vita Nova Ventures.
Kapitalkraft i Sverige AB arbetar med olika typer av kapitalplaceringar och finansiella tjänster. Vita Nova Ventures har beslutat att avyttra innehavet om 35,5 procent.

Medarbetare
Antalet medarbetare i gruppen uppgick den 30 juni 2007 till 51 personer. De anställda i moderbolaget Vita Nova Ventures delar sin tid mellan moderbolaget, rörelsebolag och portföljbolag inom gruppen.

Aktien
Vita Nova Ventures aktien är sedan juni 2004 noterad på Aktietorget. Den sista juni 2007 uppgick antalet aktier till 2.140.537.516 och antalet aktieägare till drygt 2.000. Likviditeten i aktien har under andra kvartalet varit fortsatt god. Under halvåret omsattes ca 860 miljoner aktier, vilket motsvarar ca 25 procent av aktiestocken räknat på antal aktier vid utgången av perioden. Aktien har som lägst handlats till 6 öre och högst till 14 öre under första halvåret.
Sammanläggning av aktier
Vid den extra bolagsstämman den 29 juni 2007 beslöts att ändra lydelsen i bolagsordningen avseende antalet aktier till att vara lägst 9.250.000 och högst 37.000.000 aktier samt att aktiens kvotvärde ändras genom en sammanläggning av aktier. Detta innebär att 200 gamla aktier sammanläggs till en ny aktie och efter detta kommer kvotvärdet per aktie att vara 4 kronor. Detta kommer att genomförs under slutet av september 2007.

Händelser efter periodens utgång
Förvärv av SEDOC i Stockholm
Vita Nova Ventures har under sommaren tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i SEDOC Pharmaceutical Medicine AB med tillträde den 31 augusti 2007. Köpeskillingen uppgår till 15 mkr och 110 millioner aktier. Verksamheten planerar och genomför kliniska prövningar för läkemedels?, bioteknik och medicintekniska företag. SEDOC omsatte räkenskapsåret 2005/06 ca 35 MSEK med ett resultat på 3,5 MSEK före skatt. Bolaget har 23 medarbetare och kontor i Stockholm och i Lund. SEDOC ska slås samman med A+Science vilket förväntas ge goda synergier och göra verksamheten till en ännu starkare aktör i marknaden.

Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas i denna bokslutskommuniké är de som beskrivs i årsredovisningen för 2006. Denna kommuniké för koncernen är upprättad enligt IAS 34 och RR 31. Konsolideringen av koncernens bolag har skett enligt IFRS regler om omvänt förvärv. Koncernens resultaträkning för första halvåret 2006 omfattar resultatet för Scandinavian CRI Holding-koncernen exklusive Vita Nova Ventures AB, eftersom förvärvet skedde först från och med tredje kvartalet. Scandinavian CRI Holdingkoncernen har omräknats enligt IFRS vilket har inneburit att goodwillavskrivningar har återförts.

Göteborg den 24 augusti 2007
Vita Nova Ventures AB (publ)

Göran Wessman
Verkställande direktör

Kontakt:
Göran Wessman, VD, tel. 0708-161 450
Anders Sjögren, CFO, tel. 0708-888 421
Ulrika Stenson, Informationsansvarig, tel. 0705-900 723
www.vnv.se

Vita Nova Ventures AB (publ)
Haraldsgatan 5
413 14 Göteborg
Tel. 031-703 18 50
Org.nr: 556652-6835

Kommande rapporttillfällen
31 oktober 2007 Delårsrapport Januari-september

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Vita Nova Ventures revisorer