AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:56 CEST

(Aktietorget: ALPH)

- Nettoomsättning 0 KSEK (0)
- Resultat efter skatt uppgick till -2 767 KSEK (-1 841)
- Resultat per aktie uppgick till -0,46 SEK (-0,64)
- Likvida medel uppgick till 24 732 KSEK (3)
- Soliditet 94% (0,1%)
- Samarbetet med SVA tar längre tid än beräknat

Händelser efter periodens utgång

- AlphaHelix teknik omnämnd i tidskriften Vaccine
- Nytt samarbetsavtal med Sahlgrenska

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Verksamhet
AlphaHelix utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan känd teknologi på marknaden. Med den senast framtagna metoden kan forskare och sjukvårdspersonal såväl identifiera arvsmassa hos exempelvis fågelinfluensavirus, som spåra smittkällan via databaser på Internet. AlphaHelix har utvecklat QuanTyper, avsedd för diagnostik och MegaCycler avsedd för storskalig forskning.

Affärsmodellen på lång sikt är att samarbeta med en partner som har en global försäljnings- och serviceorganisation. För att attrahera en sådan partner och erhålla fördelaktiga samarbetsvillkor är det kritiskt att bolaget kan visa konkurrenskraftiga resultat från referenskunder. Inledningsvis kommer AlphaHelix därför att direkt bearbeta lämpliga slutkunder.

AlphaHelix fokuserar initialt på veterinär-marknaden för att den har lägre regulatoriska krav än humanmarknaden, vilket i sin tur beräknas ge bolaget intäkter i ett tidigare skede. Bland annat finns det på veterinärmarknaden för diagnostik, inget behov av en licens för realtids-PCR, enligt bolagets bedömning.

För att på längre sikt kunna sälja till forskningsmarknaden och den humana marknaden för diagnostik, på global basis, behöver bolaget en licens för realtids-PCR. Det förstärker AlphaHelix behov av en global partner, med en sådan licens, eller med resurser för att skaffa en sådan licens.

Antalet anställda uppgick till sex personer vid periodens slut. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 2 200 aktieägare. Antalet aktieägare ökade markant i samband med Affärsstrategernas utdelning av aktier i AlphaHelix.

Det vilande dotterbolaget AlphaHelix Scientific Solutions AB likviderades under perioden.

Samarbetet med SVA
Under perioden har den QuanTyper som befinner sig hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) genomgått en serie modifieringar. Detta har föranlett att samarbetet, där tester för fågelinfluensa samt
mul- och klövsjuka ska tas fram, tagit längre tid än beräknat. Modifieringarna är nu genomförda och AlphaHelix ser positivt på fortsättningen av samarbetet.

SVA representerar Sverige i världs-organisationen för djurhälsa (OIE). SVAs speciella kompetens inom just PCR-diagnostik har lett till att OIE utsett SVA till "Collaborating Centre" för just PCR-diagnostik av virussjukdomar.

Om samarbetet faller väl ut bedömer styrelsen att SVA kommer att rekommendera andra referenslaboratorier inom OIE att prova AlphaHelix instrument och tester. AlphaHelix beräknar att order från kunder, till följd av förseningen ovan, kommer tidigast under första halvåret 2008. Under en kortare tid planerar AlphaHelix att erbjuda kunderna provning av QuanTyper utan köptvång.

Förserien av QuanTyper
I maj slutfördes första fasen i arbetet med förserien av QuanTyper, vilket totalt kostade ca 13,4 MSEK. De tre instrumenten som tagits fram kommer nu att uppgraderas, vilket beräknas kosta ca 5,8 MSEK (exklusive internt nedlagd tid och patentkostnader).

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick den 30 juni till 24,7 MSEK och soliditeten till 94%.

Händelser efter periodens utgång
Professor Sándor Belák, chef för Virologen vid SVA, skriver i artikeln "Molecular diagnosis of viral diseases, present trends and future aspects" om möjligheterna att med PCR bekämpa utbrott av smittsamma djur-sjukdomar i tidskriften Vaccine (vol.25 issue 30, www.elsevier.com/locate/vaccine, 26 juli 2007). AlphaHelix teknik beskrivs där som en av dessa möjligheter.

Bolaget har träffat ett samarbetsavtal med Sahlgrenska Universitetssjukhus. Samarbetet går ut på att Sahlgrenska ska utvärdera QuanTyper och att parterna gemensamt ska utveckla mikrobiologiska tester för olika applikationer med betoning på bakterier. Projektet löper under 12 månader och utgör ett bra komplement till SVA-samarbetet som har sin tyngdpunkt i virusdiagnostik.

Nästa rapport
Delårsrapport jan-sep 15 nov 2007

Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 8 393 773
Handelspost: 300
Likviditetsgarant: Kaupthing Bank Sverige AB
Org. nr: 556555-4382

Redovisningsprinciperna är oförändrade jäm-fört med senaste årsredovisning. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Uppsala den 30 augusti 2007

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mats Malmqvist, VD, 0707-70 80 09
Per Ersson, CFO, 0708-66 24 45