Medivir AB

Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2013

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 08:35 CEST

VDs kommentar för andra kvartalet 2013

”Vi renodlade verksamheten och ökade vårt fokus ytterligare”

Första halvåret 2013 var en händelserik period och vi tog viktiga steg framåt inom flera områden.

Vi renodlade bolagets verksamhet och ökade fokus på våra egna receptbelagda produkter i Norden, genom att avyttra det helägda dotterbolaget Cross Pharma AB som arbetar med parallellimport av läkemedel, till Unimedic. Försäljningen stärkte vår finansiella ställning ytterligare.

Medivirs nyckelproduktkandidat simeprevir fortsatte utvecklas enligt plan. Under två månader lämnade vår partner Janssen in registreringsansökningar i tre olika världsdelar. Nu utvärderas simeprevir av registreringsmyndigheter för godkännande av behandling av kronisk hepatit C i tre stora geografiska territorier - USA, Europa och Japan. Simeprevir har därmed kommit ännu ett steg närmare marknaden.

Ytterligare effekt- och säkerhetsdata för simeprevir presenterades under perioden. Resultaten bekräftar att simeprevir som tillägg till interferon och ribavirin har bra effekt med en god säkerhetsprofil. I USA beslöt FDA att göra en så kallad prioriterad granskning, vilket kan minska tiden till marknadsintroduktion av simeprevir. Nya interferonfria studier med simeprevir påbörjades i samarbete med IDENIX och övriga interferonfria studier fortskred enligt plan.

Läkemedelsförsäljningen gick planenligt under kvartalet och uppvisade en ökning med 1,7 MSEK jämfört med samma period 2012, med bibehållen lönsamhet. Mollipect, Citodon och Lithionit var fortsatt de största produkterna.

Vi rekryterade Henrik Krook som ny kommersiellt ansvarig. Genom rekryteringen får vi in ytterligare kunskap och erfarenhet från andra nordiska marknader än Sverige, vilket är viktigt i uppbyggnaden av en nordisk marknadsorganisation.

Medivirs egna proteashämmarprojekt mot cathepsin K och cathepsin S utvecklades positivt. Fas I-studierna med cathepsin K-hämmaren avslutades och analys av data från fas Ib-studierna pågår. Resultaten kommer att presenteras vid en vetenskaplig kongress senare i år. Inom cathepsin S-projektet utvärderas ett antal substanser och vi planerar att under det andra halvåret välja en läkemedelskandidat för fortsatt utveckling och förberedelse för kliniska studier.

Inom Medivirs internt drivna hepatit C-projekt beslutade vi i augusti att fokusera resurserna på polymerashämmarprojektet, då det finns ett stort behov av nukleotidbaserade polymerashämmare. Samtidigt avslutade vi vårt NS5A-hämmarprojekt, eftersom det finns många NS5A-projekt med snarlik profil i omvärlden.

Maris Hartmanis,
Vd och koncernchef

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten för andra kvartalet 2013 kommer att presenteras av vd Maris Hartmanis och medlemmar ur Medivirs ledningsgrupp.

Tid: Torsdagen den 22 augusti 2013, kl. 14.00 (CET).

Deltagares telefonnummer:
Sverige +46 (0) 8 505 564 77 Europa +44 (0) 20 336 453 72 USA +1 877 788 9023

Telefonkonferensen kan även följas via länk på hemsidan, www.medivir.se

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i sen klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland.

Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se