Senea AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 15:04 CEST

· Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till
51,2 Mkr (41,8 Mkr). För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till
18,7 Mkr (21,9 Mkr).

· För tredje kvartalet blev resultatet efter skatt 5,2 Mkr (-4,5 Mkr).

· Resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgick
till -4,7 Mkr (-25,8 Mkr).

· Resultatet efter skatt per aktie för perioden blev -0,14 kr (-
0,91 kr). För tredje kvartalet blev resultatet efter skatt per aktie
0,12 kr (-0,16 kr).

· Under årets andra kvartal beslutade Vattenfall att 150 000
fjärravlästa elmätare från Actaris Technologies, baserade på Seneas
teknologi, ska installeras före halvårsskiftet 2004. Installation och
driftsättning av elmätare med tillhörande infrastrukturprodukter är i
full gång. Under augusti levererades och monterades 5 000 mätare till
första delprojektet i Vårgårda. Ytterligare 45 000 mätare är under
montage och driftsättning, vilka planeras vara i drift före årets
utgång.

· Den tredje största mätarleverantören i Europa, slovenska
Iskraemeco, har tecknat ett avtal med Senea. Avtalet innebär att
Iskraemeco, mot en avgift, får integrera Seneas CustCom-teknologi i sina
elmätare. Färdiga produkter beräknas finnas under andra kvartalet 2004.

· Annette Brodin Rampe, VD i Senea, har sagt upp sig från sin
anställning och kommer att lämna företaget när en efterträdare har
utsetts.

· Kreditlöften på 9 Mkr har under oktober säkrats från en av de
större svenska bankerna.

Väsentliga händelser under perioden juli-september 2003

Under augusti monterades cirka 5 000 nya fjärravlästa elmätare hos
Vattenfalls kunder i Vårgårda, Västergötland. Detta var den första
etappen av en leverans och driftsättning av 50 000 elmätare till
Vattenfall, som ska slutföras under andra halvåret 2003. Totalt omfattar
ordern från Vattenfall 150 000 elmätare, som ska levereras och
driftsättas före juli 2004. Arbetet har hittills framskridit helt
planenligt och systemet i Vårgårda uppvisar god prestanda.

I juli fick Senea en order värd 6 Mkr av partnerbolaget Actaris
Technologies, en av världens ledande mätartillverkare. Ordern avsåg
infrastrukturprodukter för den första etappen av moderniseringen av
Vattenfalls elmätning. Ett tidigare tecknat partneravtal mellan Senea
och Actaris innebär bland annat att Actaris, mot en licensavgift,
integrerar Seneas CustCom-teknologi i sina elmätare.

Seneas VD Annette Brodin Rampe har sagt upp sin anställning och kommer
att lämna företaget efter tre år på posten. Annette Brodin Rampe arbetar
kvar i Senea till dess att en efterträdare har utsetts.

Senea har anställt Fredrik Åström som ny teknikchef. Fredrik Åström
kommer närmast från teknikutvecklingsföretaget Tritech, där han var en
av grundarna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Senea har tecknat ett samarbetsavtal med slovenska Iskraemeco, den
tredje största mätarleverantören i Europa. Avtalet innebär att
Iskraemeco betalar en avgift per enhet för att få integrera Seneas
CustCom-teknologi i sina elmätare. Färdiga produkter beräknas finnas för
leverans under andra kvartalet 2004. Iskraemeco har 2 400 anställda och
en omsättning på cirka 110 miljoner euro. Utöver hemmamarknaden i Europa
är Iskraemeco en etablerad mätarleverantör även i Ryssland, Indien och
Malaysia.
Senea har under oktober säkrat kreditlöften på 9 Mkr från en av de
större svenska bankerna. Medlen kommer att användas till amortering av
befintliga skulder och finansiering av rörelsekapital.

Detta är Senea

Senea AB utvecklar och levererar kompletta system för mätvärdesinsamling
och nätautomation. Aktien har varit noterad på Stockholmsbörsens O-lista
sedan den 22 juni 1994. VD för Senea är Annette Brodin Rampe och
huvudkontoret ligger i Åkersberga. Seneas huvudprodukt är systemet för
mätvärdesinsamling, Senea CustCom. Med systemet kan mätarställningar
automatiskt samlas in från samtliga kunder inom ett önskat område. I dag
finns två produktlinjer - C 500, som kommunicerar via radio, och C 1000,
som kommunicerar via elnätet.

Seneas kunder är elnätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill
utveckla sin verksamhet och effektivisera sin energianvändning med
modern informationsteknik. Med Seneas CustCom-system kan elkunden följa
sin elförbrukning via internet, få elräkningar baserade på faktisk
förbrukning och tydlig statistik över hur elförbrukningen fördelar sig
över tiden. Detta blir ett incitament till en lägre elkonsumtion, vilket
gynnar miljön, och sänkta elkostnader för konsumenten. Med tätare och
automatiserad mätning av förbrukade kvantiteter följer även effektivare
energimarknader tack vare bättre prisbildning och minskad
administration.

För att kunna möta en förväntad kraftig marknadsexpansion har Senea på
mindre än ett år tecknat samarbetsavtal med två etablerade
internationella mätartillverkare - Actaris Technologies och Iskraemeco.
Avtalen ger samarbetsbolagen rätt att, mot en licensavgift per enhet,
integrera CustCom-tekniken i sina egna elmätare.

I Sverige används Seneas elmätningssystem av bland andra Sollentuna
Energi, Vattenfall, Skånska Energi, Ulricehamns Energi, Fortum Energi,
Mälarenergi samt Eksjö Elnät. Senea är det marknadsledande
elmätningsföretaget i Norden. Bolaget har hittills kontrakterat cirka 80
kommunikationssystem, omfattande totalt cirka 290 000
kommunikationsterminaler.

Marknaden

I juni 2003 tog riksdagen ett historiskt och efterlängtat
energipolitiskt steg. I enlighet med ett förslag från Energimyndigheten
beslutades då att samtliga elmätare i Sverige ska avläsas minst
månadsvis, senast den 1 juli 2009. Det innebär att drygt fem miljoner
fjärravlästa elmätare kommer att installeras i Sverige inom en
sexårsperiod - en process som redan har påbörjats. För Sveriges del
innebär detta en effektivare och miljövänligare elmarknad samt att
preliminärdebiteringen av el slutgiltigt kan upphöra. För Seneas del
innebär riksdagsbeslutet att islossningen på marknaden för modern
elmätning nu är ett faktum.

Ett första och ytterst konkret bevis på denna islossning är att
Vattenfall, i juni i år, valde Actaris och därigenom partnerbolaget
Senea, som leverantör av totalt 150 000 fjärravlästa elmätare fram till
halvårsskiftet 2004.

Senea har under många år varit det marknadsledande elmätningsföretaget i
Norden. Med riksdagsbeslutet om månadsvis avläsning i Sverige vidgades
perspektivet. Hittills under året har Senea haft ett flertal besök från
europeiska energiföretag, bland annat från Tyskland, vilka följer
utvecklingen på den svenska marknaden med stort intresse.

Avtalen med Actaris och Iskraemeco ger Senea tillgång till
samarbetsbolagens internationella marknadstäckning. Avtalen är icke
exklusiva, vilket för Seneas del innebär möjligheter till ytterligare
samarbetsavtal med andra mätartillverkare.

Verksamheten under rapportperioden

Det tredje kvartalet har präglats av kraftigt ökade leveransvolymer till
följd av Vattenfallprojektet. Senea har ägnat sitt huvudsakliga
engagemang åt att säkerställa de ökade leveransvolymerna samt
genomförandet av det första delprojektet i Vårgårda.

Omsättning och resultat

Resultatet för årets första nio månader uppgick till -4,7 Mkr (-25,8
Mkr). Motsvarande för det tredje kvartalet blev 5,2 Mkr (-4,5 Mkr). Den
förbättrade täckningsgraden under kvartalet förklaras delvis av en högre
andel licens- och royalty intäkter. Nettoomsättning för årets första nio
månader uppgick till 51,2 Mkr (41,8 Mkr) och varukostnaden till 31,1 Mkr
(35,2 Mkr). Under kvartalet har 3,1 Mkr återvunnits av under året
tidigare nedlagda projektkostnader. Resultatet för perioden januari till
september belastas med avskrivningar på aktiverade investeringar i
utveckling av produkterna på 4,8 Mkr (3,9 Mkr).

Kassaflöde

Under årets första nio månader uppgick kassaflödet från den löpande
verksamheten till -12,9 Mkr (-22,0 Mkr). Det totala kassaflödet för
perioden januari-september uppgick till -5,9 Mkr (4,5 Mkr). För
kvartalet blev kassaflödet från den löpande verksamheten -1,2 Mkr (-14,0
Mkr). Kvartalets totala kassaflöde uppgick till -3,8 Mkr (9,2 Mkr).

Finansiering, likviditet och investeringar

Senea har under oktober säkrat kreditlöften på 9 Mkr från en av de
större svenska bankerna. Medlen kommer att användas till amortering av
befintliga skulder och finansiering av rörelsekapital. Vid periodens
utgång uppgick bolagets likvida medel till 5,9 Mkr (12,6 Mkr).
Under 2003 har utvecklingsutgifter aktiverats uppgående till 10,3 Mkr,
vilket i huvudsak omfattar vidareutveckling av företagets
elnätskommunicerande system.

Nyemission och handel med finansiella instrument

Seneas nyemission i juni 2003 blev fulltecknad, utan att garanterna
behövde träda in. Detta tillförde bolaget 11,3 Mkr, efter avdrag för
emissionskostnader, i emissionens första del. I ett senare steg av
emissionen, som ska vara avslutat senast den 31 mars 2004, kan Senea
komma att tillföras ytterligare lika mycket kapital.

Senea tecknas för närvarande i tre olika finansiella instrument:
stamaktier Senea A, preferensaktier Senea B samt optionsrätter. Handel
med stamaktier sker via Stockholmsbörsen medan preferensaktier och
optionsrätter handlas inofficiellt genom Erik Penser Fondkommission
sedan den 25 augusti 2003.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning för årets första nio månader var 51,2 Mkr
(41,8 Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev -4,7 Mkr (-25,8).
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 5,9 Mkr (12,6 Mkr). Eget
kapital i moderbolaget uppgick per den 30 september 2003 till 32,3 Mkr.
Aktiekapitalet per samma datum uppgick till 24,7 Mkr, fördelat mellan 41
209 350 stamaktier A och 8 170 125 preferensaktier. Stamaktier och
preferensaktier har ett nominellt belopp om 0,5 kr.

Personal

Antalet anställda i bolaget var, per den 30 september 2003, 9 (25)
personer. 15 personer i försäljnings- och leveransorganisationen har
övergått till anställning hos Actaris per den 1 februari 2003.

Prognos

Riksdagen beslutade i juni 2003 att samtliga elmätare i Sverige ska
avläsas minst månadsvis senast den 1 juli 2009. Detta gör att marknaden
för fjärravläsningssystem nu kommer att öka markant. Senea noterar ett
kraftigt ökat intresse bland nätbolagen och betraktar därför den låga
orderingången under det tredje kvartalet som "lugnet före stormen".
Vattenfall har cirka 900 000 elnätkunder. För den första etappen av
moderniseringen av företagets elmätare, omfattande 150 000 enheter,
valde Vattenfall Seneas system. 50 000 av dessa ska levereras under
andra halvåret 2003. Den tidigare lämnade prognosen för 2003, att Senea
bör kunna nå ett positivt resultat under 2003, kvarstår.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets
rekommendation RR20. Koncernens redovisningsprinciper är oförändrade i
förhållande till föregående år.
Då bolagets verksamhet ännu inte nått den omfattning då en uppdelning i
olika rörelsegrenar kan anses vara relevant, lämnas ingen specifik
information angående intäkter och resultat fördelat på olika
rörelsegrenar i enlighet med RR 25 i denna delårsrapport.

Kommande Rapporter

Nästa rapport avser bokslutsrapport för 2004 och lämnas den 19 februari
2004.

Åkersberga 2003-10-23

Senea AB

Annette Brodin Rampe
Verkställande direktör

Granskningsrapport

I egenskap av revisor i Senea AB (publ.) har jag översiktligt granskat
denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat för
granskning av delårsrapport. En översiktlig granskning är väsentligt
begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som
tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och
årsredovisningslagarna.

Malmö 2003-10-23

Torbjörn Svensson
Auktoriserad revisor

Kontaktpersoner:
Annette Brodin Rampe VD, tel: 070-575 37 37, e-mail: anbr@senea.se